L’ENZIM DAO I LA DIETA BAIXA EN HISTAMINA NO TENEN EL SUPORT CIENTÍFIC INTERNACIONAL COM A TRACTAMENT DE LA MIGRANYA.

Nou organitzacions de professionals de la salut confirmen la manca d’evidència científica d’aquest tractament.

La migranya és la segona malaltia més discapacitant de totes les malalties humanes, afecta mundialment al 18% de les dones i al 6% dels homes, segons l’OMS.

El tractament més eficaç és el individualitzat, amb antiinflamatoris i triptans (regulen el flux sanguini cerebral)

 

Barcelona. 28 de Novembre 2018. “No existeix a dia d’avui evidència científica suficient que estableixi una relació causal entre un dèficit de DAO i la migranya, per la qual cosa no està justificada la recomanació d’ingerir l’enzim DAO per via oral en pacients amb migranya”, afirma el neuròleg Dr. Roberto Belvis, primer signant d’aquesta postura científica encarregada pel Col·legi de Dietistes-Nutricionistes de Catalunya (CoDiNuCat). De la mateixa manera, “no s’han trobat evidències científiques que demostrin que dietes amb baix contingut en histamina puguin ser eficients en la prevenció o tractament de la migranya”, assegura la Dra. Isabel Megías, dietista-nutricionista autora d’aquests postura científica.

 “La Societat Internacional de les Cefalees (IHS), màxima autoritat mundial en l’estudi i tractament de la migranya, ni tan sols esmenta la DAO en les seves últimes revisions de teràpia de la migranya, després d’anys d’investigacions”, assegura el neuròleg Dr. Roberto Belvis.

El principi de precaució hauria de tenir-se present en la publicitat de les accions terapèutiques especialment en aquells casos en què les investigacions es trobin en les primeres fases i no es compti amb nivells apropiats d’evidència científica, afirma la Dra. Nancy Babio, dietista- nutricionista i presidenta del CoDiNuCat. Per això, insisteix a tots els professionals sanitaris “l’estricte compliment del codi deontològic”.

Diverses notícies aparegudes en els mitjans de comunicació en els últims set anys afirmen que un dèficit de l’enzim diamionoxidasa (DAO) és la causa de la migranya i que, per tant, aquesta pot tractar-se ingerint comprimits de DAO per via oral com a tractament enzimàtic substitutiu i, fent una dieta de baix contingut en histamina, “la qual cosa de moment no és avalat científicament”, segons la Dra. Isabel Megías i el Dr. Roberto Belvís. 

Tractament eficaç

El doctor Belvis assenyala que el tractament recomanat internacionalment té en compte tres àmbits: 1. Identificar i actuar sobre els factors que a cada pacient li provoquen els seus atacs de migranya. 2. Tractament precoç del dolor agut sempre, amb antiinflamatoris si el dolor és moderat i amb triptans (regulen el flux sanguini cerebral actuant sobre els receptors de la serotonina), si és greu. 3. Tractament preventiu quan el dolor és freqüent, origina discapacitat important o hi ha un abús d’analgèsics. Hi ha sis tractaments amb alt nivell d’evidència en eficàcia: topiramat, valproat, flunarizina, amitritptilina, beta-bloquejants, botox i ara els nous anticossos monoclonals contra el CGRP.

Segons afirma aquesta Postura que ha revisat la literatura científica publicada entre gener de 1988 i 2018 “No hi ha cap estudi que demostri la relació entre el dèficit de DAO i la migranya”, malgrat que un recent estudi  va analitzar l’enzim DAO en pacients amb migranya i controls sans; ja que presenta diverses limitacions metodològiques, i no aporta suficient evidència científica que fonamenti un paper rellevant de l’enzim DAO en la gènesi de la migranya. Aquesta Postura està realitzada pel CoDiNuCat i avalat per la Societat Catalana de Neurologia, els col·legis de Dietistes-Nutricionistes de Madrid, Múrcia, Castella-la Manxa, Andalusia; la Societat Científica Espanyola de Dietètica i Nutrició, Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària  i la Societat Catalana d’Alimentació i Dietètica Clínica.

En conclusió: Actualment la bibliografia científica no evidencia una relació ni causal ni terapèutica entre l’enzim DAO i la migranya. Així mateix, no hi ha suficient evidència científica que demostri una associació positiva entre el seguiment de dietes amb baix contingut en histamina i la millora del pacient amb migranya. Calen estudis ben dissenyats i que demostrin aquesta relació causal per poder fer recomanacions terapèutiques. Per tant, les entitats signants d’aquest document aconsellen als pacients que estiguin diagnosticats de migranya no sotmetre a cap anàlisi de DAO, tractament amb enzims DAO o a realitzar una dieta de baix contingut en histamina, excepte en el context d’un estudi autoritzat sota consentiment informat.

La migranya

La migranya és una malaltia comuna i freqüentment discapacitant caracteritzada per atacs episòdics de cefalea habitualment moderada o greu, amb símptomes neurològics, gastrointestinals i altres.

L’Organització Mundial de la Salut (OMS) i la International Headache Society (IHS) estimen que la migranya afecta mundialment al 18% de les dones i al 6% dels homes. No obstant això, la taxa podria ser més gran, ja que al voltant del 60% dels pacients no estan diagnosticats.

L’OMS, a través del seu estudi Global Disease Burden de l’any 2017 considera que la migranya és la segona malaltia més discapacitant de totes les malalties humanes, atès que un dia de migranya equival en discapacitat a un dia de ceguesa o paraplegia.

L’atac de migranya dura més de 24 hores en el 50% dels pacients i el 20-40% dels pacients presenten més d’un atac de migranya al mes amb un pic de prevalença entre els 25 i els 55 anys, l’etapa més productiva de la vida. Com a conseqüència de tot això, l’impacte econòmic de la migranya és enorme. S’estima que la migranya és responsable de 112 milions de dies de treball perduts anualment, suposant un cost en reducció de la productivitat de 5-17 bilions de dòlars en els Estats Units.

D’altra banda, el 50% dels pacients amb migranya s’automedica i la meitat dels que es mediquen es mostren insatisfets amb els tractaments.

Com a conseqüència d’aquesta situació, en els mitjans de comunicació i en plataformes d’informació de la xarxa, han proliferat les teràpies sense assessorament mèdic especialitzat previ.

Els experts mundials en migranya estan agrupats en la IHS que és l’encarregada d’editar els criteris mundials de la migranya en la classificació ICHD (International Classification of Headache Disorders). Aquesta revisa les evidències de les teories fisiopatològiques i de les teràpies propostes. En el cas d’Espanya, s’uneixen en el Grup d’Estudi de Cefalees de la Societat Espanyola de Neurologia (GECSEN).

La dieta baixa en histamina

La histamina i altres amines biògenes es troben presents en una àmplia gamma d’aliments, fet que obstaculitza la realització pràctica de la dieta i la seva compatibilitat amb un patró d’alimentació equilibrat. A més, no existeix un consens clar sobre el criteri a seguir per classificar un aliment com a aliment amb alt contingut en histamina.

Tot i això, els que utilitzen aquest tipus de dietes limiten a les mateixes: el peix blau i els peixos en conserva, les begudes alcohòliques fermentades (encara que la seva concentració en histamina és molt menor a la de la resta d’aliments, però s’atribueix a l’alcohol capacitat d’inhibir l’activitat DAO), aliments fermentats i madurats (formatges curats, derivats carnis, xucrut, fermentats de la soja) i algunes fruites i verdures.

Són escassos i de poca qualitat científica els estudis que han avaluat l’eficàcia d’aquesta mesura usada a nivell preventiu o com a part del tractament, fet que fa que alguns autors qüestionin l’ús de la dieta de baix contingut en histamina de manera indiscriminada i poc individualitzada.

 

Pots llegir la Postura científica a http://www.codinucat.cat/postures-cientifiques/

LA ENZIMA DAO Y LA DIETA BAJA EN HISTAMINA CARECEN DE RESPALDO CIENTÍFICO INTERNACIONAL COMO TRATAMIENTO DE LA MIGRAÑA.

Nueve organizaciones de profesionales de la salud confirman la falta de evidencia científica de este tratamiento.

La migraña es la segunda enfermedad más discapacitante de todas las enfermedades humanas, afecta mundialmente al 18% de las mujeres y al 6% de los hombres, según la OMS.

El tratamiento más eficaz es el individualizado, con antinflamatorios y triptanes (regulan el flujo sanguíneo cerebral)

Barcelona. 28 noviembre 2018. “No existe a día de hoy evidencia científica robusta que establezca una relación causal entre un déficit de DAO y la migraña, por lo que no está justificada la recomendación de ingerir la enzima DAO por vía oral en pacientes con migraña, afirma  el neurólogo Dr. Roberto Belvis, primer firmante de esta postura científica encargada por el Col·legi de Dietistes-Nutricionistes de Catalunya (CODINUCAT). Del mismo modo, “no se han hallado evidencias científicas que demuestren que dietas con bajo contenido en histamina puedan ser eficaces en la prevención o tratamiento de la migraña”, asegura la Dra. Isabel Megías, dietista-nutricionista autora de esta postura científica.

 “La Sociedad Internacional de las Cefaleas (IHS), máxima autoridad mundial en el estudio y tratamiento de la migraña, ni siquiera menciona la DAO en sus últimas revisiones de terapia de la migraña, tras años de investigaciones”, asegura el neurólogo Dr. Roberto Belvis.

El principio de precaución tendría que tenerse presente en la publicidad de las acciones terapéuticas especialmente en aquellos casos en los que las investigaciones se encuentren en sus primeras fases y no se cuente con niveles apropiados de evidencia científica, afirma la Dra. Nancy Babio, dietista-nutricionista y presidenta del CODINUCAT. Por ello, insiste a todos los profesionales sanitarios “el estricto cumplimiento del código deontológico”.

Diversas noticias aparecidas en los medios de comunicación en los últimos siete años afirman que un déficit de la enzima diamionoxidasa (DAO) es la causa de la migraña y que, por lo tanto, ésta puede tratarse ingiriendo comprimidos de DAO por vía oral a modo de tratamiento enzimático sustitutivo y, realizando una dieta de bajo contenido en histamina, “lo cual de momento no es avalado científicamente”, según la Dra. Isabel Megías y el Dr. Roberto Belvís.

 

Tratamiento eficaz

El doctor Belvis señala que el tratamiento recomendado internacionalmente tiene en cuenta tres ámbitos: 1 Identificar y actuar sobre los factores que a cada paciente le provocan sus ataques de migraña. 2. Tratamiento precoz del dolor agudo siempre, con antinflamatorios si el dolor es moderado y con triptanes (regulan el flujo sanguíneo cerebral actuando sobre los receptores de la serotonina), si es grave.3. Tratamiento preventivo cuando el dolor es frecuente, origina discapacidad importante o hay un abuso de analgésicos. Hay seis tratamientos con alto nivel de evidencia en eficacia: topiramato, valproato, flunarizina, amitritptilina, beta-bloqueantes, botox y ahora los nuevos anticuerpos monoclonales contra el CGRP.

Según afirma esta Postura que ha revisado la literatura científica publicada entre enero de 1988 y 2018 “No existe ningún estudio que demuestre la relación entre el déficit de DAO y la migraña”, pese a que un reciente estudio analizó la enzima DAO en pacientes con migraña y controles sanos; puesto que presenta diversas limitaciones metodológicas, y no aporta suficiente evidencia científica que fundamente un papel relevante de la enzima DAO en la génesis de la migraña. Esta Postura está realizada por el CODINUCAT y avalado por la Societat Catalana de Neurologia, los colegios de Dietistas-Nutricionistas de Madrid, Murcia, Castilla la Mancha, Andalucía; la Sociedad Científica Española de Dietética y Nutrición, Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària  y la Societat Catalana d’Alimentació i Dietética Clínica.

En conclusión: Actualmente la bibliografía científica no evidencia una relación ni causal ni terapéutica entre la enzima DAO y la migraña. Asimismo, no existe suficiente evidencia científica que demuestre una asociación positiva entre el seguimiento de dietas con bajo contenido en histamina y la mejora del paciente con migraña. Se necesitan estudios bien diseñados y que demuestren esa relación causal para poder hacer recomendaciones terapéuticas. Por tanto, las entidades firmantes de este documento aconsejan a los pacientes que estén diagnosticados de migraña no someterse a ningún análisis de DAO, tratamiento con enzimas DAO o a realizar una dieta de bajo contenido en histamina, excepto en el contexto de un estudio autorizado bajo consentimiento informado.

La migraña

La migraña es una enfermedad común y frecuentemente discapacitante caracterizada por ataques episódicos de cefalea habitualmente moderada o grave, con síntomas neurológicos, gastrointestinales y otros.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) y la International Headache Society (IHS) estiman que la migraña afecta mundialmente al 18% de las mujeres y al 6% de los hombres. No obstante, la tasa podría ser mayor, puesto que alrededor del 60% de los pacientes no están diagnosticados.

La OMS, a través de su estudio Global Disease Burden del año 2017 considera que la migraña es la segunda enfermedad más discapacitante de todas las enfermedades humanas, dado que un día de migraña equivale en discapacidad a un día de ceguera o paraplejia.

El ataque de migraña dura más de 24 horas en el 50% de los pacientes y el 20-40% de los pacientes presentan más de un ataque de migraña al mes con un pico de prevalencia entre los 25 y los 55 años, la etapa más productiva de la vida. Como consecuencia de todo ello, el impacto económico de la migraña es enorme. Se  estima que la migraña es responsable de 112 millones de días de trabajo perdidos anualmente, suponiendo un coste en reducción de la productividad de 5-17 billones de dólares en los Estados Unidos.

Por otra parte, el 50% de los pacientes con migraña se automedica y la mitad de los que se medican se muestran insatisfechos con los tratamientos.

Como consecuencia de esta situación, en los medios de comunicación y en plataformas de información de la red, han proliferado las terapias sin asesoramiento médico especializado previo.

Los expertos mundiales en migraña están agrupados en la IHS que es la encargada de editar los criterios mundiales de la migraña en la clasificación ICHD (International Classification of Headache Disorders). Ésta revisa las evidencias de las teorías fisiopatológicas y de las terapias propuestas. En el caso de España, se aúnan en el Grupo de Estudio de Cefaleas de la Sociedad Española de Neurología (GECSEN).

La dieta baja en histamina

La histamina y otras aminas biógenas se hallan presentes en una amplia gama de alimentos, hecho que obstaculiza la realización práctica de la dieta y su compatibilidad con un patrón de alimentación equilibrado. Además, no existe un consenso claro sobre el criterio a seguir para clasificar un alimento como alimento con alto contenido en histamina.

A pesar de ello, quienes utilizan este tipo de dietas limitan en las mismas: el pescado azul y los pescados en conserva, las bebidas alcohólicas fermentadas (aunque su concentración en histamina es mucho menor a la del resto de alimentos, pero se atribuye al alcohol capacidad de inhibir la actividad DAO), alimentos fermentados y madurados (quesos curados, derivados cárnicos, chucrut, fermentados de la soja) y algunas frutas y verduras.

Son escasos y de poca calidad científica los estudios que han evaluado la eficacia de esta medida usada a nivel preventivo o como parte del tratamiento, hecho que hace que algunos autores cuestionen el uso de la dieta de bajo contenido en histamina de manera indiscriminada y poco individualizada.

Puedes leer la Postura científica en http://www.codinucat.cat/postures-cientifiques/

El CoDiNuCat celebra la postura de la ministra de Sanitat en contra de les pseudoteràpies.

“Demanem la urgent necessitat d’incorporar als Dietistes- Nutricionistes al sistema nacional de salut per protegir millor els ciutadans”.

Barcelona 20 de novembre de 2018. “El Col·legi de Dietistes-Nutricionistes de Catalunya (CoDiNuCat) celebra la iniciativa del Pla de Protecció de la Salut enfront de les pseudoteràpies presentada per la ministra de Sanitat, María Luisa Carcedo el dia 19 de novembre”, ha afirmat avui la seva presidenta Nancy Babio.

Diu també la presidenta “Denunciem la gran confusió creada en l’opinió pública, a través de les xarxes socials, sobre temes relacionats amb l’alimentació, la nutrició i la dietètica per persones alienes a aquestes disciplines”.

Assenyalem “la urgent necessitat d’incorporar la nostra professió a nivell del sistema nacional de salut atès que és un dret dels ciutadans i seria una mesura de reduir l’intrusisme professional en el nostre àmbit”.

Demana la col·laboració dels mitjans de comunicació “perquè utilitzin fonts d’informació fiables i no donin cabuda a falsos especialistes”; a les Universitats “perquè verifiquin els continguts dels cursos i postgraus” i a les autoritats “perquè emprenguin les actuacions corresponents per a preservar la salut de la població.

El CoDiNuCat fa una crida a l’opinió pública i als ciutadans que “les teràpies nutricionals alternatives no provades i no reconegudes per les autoritats sanitàries poden provocar un efecte advers en la salut de les persones, a més que ocasionen major despesa sanitària”.

La Dra. Babio observa que “les facilitats d’accés del públic a les xarxes socials ha provocat una gran confusió, en relació amb l’alimentació, la nutrició i la dietètica. “És molt alarmant que es distorsioni el coneixement sobre aquests temes, que produeixen conseqüències nocives per a la salut i que atempten contra els drets dels ciutadans”.

Constitueix un greu risc aplicar als pacients teràpies no validades pels professionals legalment reconeguts i denunciem que les recomanacions de persones sense la capacitació legal requerida constitueixen un atemptat contra la salut dels ciutadans.

Els professionals dietistes-nutricionistes són els únics que poden realitzar un abordatge dietètic-nutricional posterior al diagnòstic del metge. Pot constituir un delicte la recomanació d’abandonament d’aquestes teràpies en benefici de suposades teràpies alternatives, sense cap reconeixement per part de les ciències de la salut ni de les autoritats pertinents.

 

El CoDiNuCat celebra la postura de la ministra de Sanidad en contra de las pseudoterapias.

“Pedimos la urgente necesidad de incorporar a los Dietistas- Nutricionistas al sistema nacional de salud para proteger mejor a los ciudadanos”.

Barcelona 20 de noviembre de 2018. “El Colegio de Dietistas-Nutricionistas de Cataluña (CoDiNuCat) celebra la iniciativa del Plan de Protección de la Salud frente a las pseudoterapias presentada por la Ministra de Sanidad, María Luisa Carcedo el día 19 de noviembre”, afirmó hoy su presidenta Nancy Babio.

Dice también la presidenta “Denunciamos la gran confusión creada en la opinión pública, a través de las redes sociales, sobre temas relacionados con la alimentación, la nutrición y la dietética por personas ajenas a estas disciplinas”.

Señalamos “la urgente necesidad de incorporar nuestra profesión a nivel del sistema nacional de salud dado que es un derecho de los ciudadanos y sería una medida de reducir el intrusismo profesional en nuestro ámbito”.

Pide la colaboración de los medios de comunicación “para que utilicen fuentes de información fiables y no den cabida a falsos especialistas”; a las Universidades “para que verifiquen los contenidos de los cursos y postgrados” y a las autoridades “para que emprendan las actuaciones correspondientes para preservar la salud de la población.

El CoDiNuCat hace un llamamiento a la opinión pública y a los ciudadanos de que “las terapias nutricionales alternativas no probadas y no reconocidas por las autoridades sanitarias pueden provocar un efecto adverso en la salud de las personas, además de que ocasionan mayor gasto sanitario”.

La Dra. Babio observa que “las facilidades de acceso del público a las redes sociales ha provocado una gran confusión, en relación con la alimentación, la nutrición y la dietética. “Es muy alarmante que se distorsione el conocimiento sobre estos temas, que producen consecuencias nocivas para la salud y que atentan contra los derechos de los ciudadanos”.

Constituye un grave riesgo aplicar a los pacientes terapias no validadas por los profesionales legalmente reconocidos y denunciamos que las recomendaciones de personas sin la capacitación legal requerida constituyen un atentado contra la salud de los ciudadanos.

Los profesionales dietistas-nutricionistas son los únicos que pueden realizar un abordaje dietético-nutricional posterior al diagnóstico del médico. Puede constituir un delito la recomendación de abandono de estas terapias en beneficio de supuestas terapias alternativas, sin reconocimiento alguno por parte de las ciencias de la salud ni de las autoridades pertinentes.

 

Les VI jornades del CODINUCAT se centren en la nutrició i alimentació de les persones grans.

10 de novembre a Barcelona sota el lema. “Nodrint per obtenir els millors fruits”.

 

Les VI jornades del CODINUCAT se centren en la nutrició i alimentació de les persones grans.

 

 • Nancy Babio, presidenta, destaca el missatge de l’OMS que “cal agregar salut als anys”.

 

 • La incorporació dels dietistes-nutricionistes a l’atenció primària reduiria les despeses sanitàries en medicaments i estades i ingressos hospitalaris.

 

Barcelona 8 novembre 2018. El Col·legi de Dietistes-Nutricionistes de Catalunya celebrarà les VI jornades el proper 10 de novembre a Barcelona centrades en diversos aspectes de la nutrició i alimentació de la gent gran, en què prendran part diversos professionals de reconegut prestigi. La presidenta del CoDiNuCat, la doctora Nancy Babio assenyala a propòsit d’aquestes jornades que “és summament important l’alimentació i nutrició per tenir un envelliment saludable perquè no es tracta només de complir anys, si no que aquesta vida perllongada es visqui amb millor salut física i sobretot mental per tenir la millor qualitat de vida possible. La qüestió no és viure molts anys, sinó bé, amb bona qualitat de vida, la qual cosa està en línia amb l’informe de l’OMS sobre l’envelliment i el cicle de la vida que indica que la bona salut afegeix vida als anys “. S’estima que per a l’any 2040 serem el primer país amb major esperança de vida, superarem al Japó.

L’acte inaugural estarà a càrrec del Dr. Marc Inzitari. President de la Societat Catalana de Geriatria i Gerontologia i del Dr. Sebastià J. Santaeugènia. Director del Programa de Prevenció i Atenció a la Cronicitat. Departament de Salut. Generalitat de Catalunya, qui inaugurarà la mateixa. La taula La conferència inaugural anirà a càrrec d’Antoni Salvà de la Universitat Autònoma de Barcelona sobre “Envelliment actiu i saludable“. La taula rodona sobre el concepte de fragilitat tindrà com a intervinents a Núria Rosique (Universitat Rovira i Virgili) que parlarà de “Sarcopènia -pèrdua de massa muscular-, sedentarisme i activitat física en la gent gran“; Joan Trabal de l’Hospital Clínic de Barcelona, “Estratègies terapèutiques per combatre la fragilitat“; Marc Inzitari (Parc Sanitària Pere i Virgili Barcelona), “Programa de prevenció de discapacitat en persones fràgils“.

Diverses conferències versaran sobre “Alimentació, envelliment i valoració nutricional” en què intervindran Jessica Martínez (Consorci Sanitari del Maresme) per parlar de “Escales de valor en geriatria“; Cèlia Puig (Hospital de Granollers) “Requeriments nutricionals en la població envellida i com assolir-los“; Reinald Pamplona (Universitat de Lleida) “Efecte de les proteïnes d’origen animal en l’envelliment cel·lular“; Blanca Ras (Creu roja de Catalunya), “Abordatge nutricional de la gent gran en situació d’exclusió social“; Gemma Peralta (Fundació Carrasco i Formiguera de Barcelona) “Acompanyament en el procés d’incorporació de noves pautes alimentàries“. La doctora Babio posa també l’accent “en què és prioritari planificar polítiques sanitàries adequades que responguin al creixent envelliment i que ajudin a millorar la sostenibilitat del sistema sanitari del nostre entorn” i insta les autoritats sanitàries a “incorporar als Dietistes-Nutricionistes en l’àmbit de l’atenció primària, ja que reduiria importants despeses sanitàries en medicaments, en estades i ingressos hospitalaris “. Actualment hi ha un alt percentatge de gent gran amb malnutrició (desnutrició i obesitat) sosté citant Arvid Wretlind (pare de la nutrició clínica) que “La desnutrició en els pobles del tercer món és un signe de pobresa. La desnutrició en els hospitals és un signe d’ignorància “ja Hipòcrates que deia que les ferides netes curen millor amb una bona nutrició”. Per tant, recalca que “la incorporació dels dietistes-nutricionistes en l’àmbit sanitari és la millor inversió en salut “.

 

Las VI jornadas del CODINUCAT se centran en la nutrición y alimentación de las personas mayores.

10 de noviembre en Barcelona bajo el lema. “Nutriendo para obtener los mejores frutos”.

 

Las VI jornadas del CODINUCAT se centran en la nutrición y alimentación de las personas mayores.

 

 • Nancy Babio, presidenta, destaca el mensaje de la OMS de que “hay que agregar salud a los años”.

 

 • La incorporación de los dietistas-nutricionistas a la atención primaria reduciría los gastos sanitarios en medicamentos y estancias e ingresos hospitalarios.

 

Barcelona 8 de noviembre 2018. El Colegio de Dietistas-Nutricionistas de Cataluña celebrará las VI jornadas el próximo 10 de noviembre en Barcelona centradas en diversos aspectos de la nutrición y alimentación de las personas mayores, en las que tomarán parte diversos profesionales de reconocido prestigio.

La presidenta del CoDiNuCat, la doctora Nancy Babio señala a propósito de estas jornadas que “es sumamente importante la alimentación y nutrición para tener un envejecimiento saludable porque no se trata solo de cumplir años, si no de que esa vida prolongada se viva con mejor salud física y sobre todo mental para tener la mejor calidad de vida posible. La cuestión no es vivir muchos años, sino bien, con buena calidad de vida, lo cual está en línea con el informe de la OMS sobre el envejecimiento y el ciclo de la vida que indica que la buena salud añade vida a los años”.

Se estima que para el año 2040 seremos el primer país con mayor esperanza de vida, superaremos a Japón.   

El acto inaugural estará a cargo del Dr. Marco Inzitari. President de la Societat Catalana de Geriatria i Gerontologia y del Dr. Sebastià J. Santaeugènia. Director del Programa de Prevenció i Atenció a la Cronicitat. Departament de Salut. Generalitat de Catalunya, quien inaugurará la misma.

La mesa La conferencia inaugural correrá a cargo de Antoni Salvá de la Universidad autónoma de Barcelona sobre “Envejecimiento activo y saludable”. La mesa redonda sobre el concepto de fragilidad tendrá como intervinientes a Nuria Rosique (Universidad Rovira y Virgili) que hablará de “Sarcopenia -pérdida de masa muscular-, sedentarismo y actividad física en la gente mayor”; Joan Trabal del Hospital Clínico de Barcelona, “Estrategias terapéuticas para combatir la fragilidad”; Marco Inzitari (Parc Sanitaria Pere y Virgili Barcelona), “Programa de prevención de discapacidad en personas frágiles” .

Varias conferencias versarán sobre “Alimentación, envejecimiento y valoración nutricional” en el que intervendrán Jessica Martínez (Consorcio Sanitario del Maresme) para hablar de “Escalas de valor en geriatría”;  Celia Puig (Hospital de Granollers) “Requerimientos nutricionales en la población envejecida y cómo alcanzarlos”; Reinald Pamplona (Universidad de Lleida) “Efecto de las proteínas de origen animal en el envejecimiento celular”; Blanca Raidó (Cruz roja de Cataluña), “Abordaje nutricional de la gente mayor en situación de exclusión social”; Gemma Peralta (Fundación Carrasco y Formiguera de Barcelona) “Acompañamiento en el proceso de incorporación  de nuevas pautas alimentarias”.

La doctora Babio pone también el acento “en que es prioritario planificar políticas sanitarias adecuadas que respondan al creciente envejecimiento y que ayuden a mejorar la sostenibilidad del sistema sanitario de nuestro entorno” e insta a las autoridades sanitarias  a “incorporar a  los Dietistas-Nutricionistas en el ámbito de la atención primaria, ya que reduciría importantes gastos sanitarios en medicamentos, en estancias e ingresos hospitalarios”. Actualmente hay un alto porcentaje de gente mayor con malnutrición (desnutrición y obesidad) sostiene citando a Arvid Wretlind (padre de la nutrición clínica) que “La desnutrición en los pueblos del tercer mundo es un signo de pobreza. La desnutrición en los hospitales es un signo de ignorancia” y a Hipócrates que decía que las heridas limpias curan mejor con una buena nutrición”. Por tanto, recalca que “la incorporación de los dietistas-nutricionistas en el ámbito sanitario es la mejor inversión en salud”.

Comunicado: Siete colegios de Dietistas-Nutricionistas de España piden a las autoridades sanitarias la implantación del sistema de etiquetado Nutri-Score

El 80% de los Dietistas-Nutricionistas de toda España piden a las autoridades sanitarias la implantación del Nutri-Score, el modelo de etiquetado de alimentos ya adoptado en Francia y Bélgica.

 • Está avalado por múltiples trabajos científicos y la Oficina Europea de la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha apoyado esta iniciativa.

Madrid 31 de octubre 2018. Siete colegios de Dietistas-Nutricionistas de toda España (Andalucía, Castilla y La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Madrid, Murcia y Valencia) que suponen el 80% de la profesión, piden a las autoridades sanitarias la implantación en nuestro país del etiquetado frontal Nutri- Score en los productos alimentarios “para que el consumidor pueda identificar de una forma sencilla la calidad nutricional de los mismos” comenta Lujan Soler, presidenta del Colegio de Madrid (CODINMA). Este modelo, también denominado de los cinco colores está validado por la Comisión Europea y es el que se ha implantado recientemente.

Consideran que el sistema Nutri- Score es el que mejor ayuda a los consumidores a realizar sus opciones alimentarias, mientras que los sistemas alternativos no han demostrado efectividad. “La ciencia debe ser el único argumento para seleccionar el modelo”, subraya Nancy Babio, presidenta del Colegio de Cataluña (CODINUCAT).

Mar Navarro, presidenta del colegio de Castilla y La Mancha (CODINCAM) señala que es urgente tomar esta decisión porque “ayudaría a los consumidores a orientar sus elecciones de compra y mejorar su estado nutricional y prevenir enfermedades crónicas derivadas de una inadecuada alimentación, siempre que fuese acompañado de actividades formativas e informativas hacia las personas para un mejor conocimiento de los conceptos y términos utilizados en ese etiquetado”.

La elección del Nutri-Score por el Gobierno francés y validado por Europa se basó en múltiples trabajos científicos que muestran su interés en la elección de productos más saludables por parte del consumidor y su superioridad, en comparación a otros grafismos existentes. En este proceso, y en base a diversos estudios científicos, la oficina Europea de la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha apoyado esta iniciativa.

En la actualidad, en España no existe un modelo de etiquetado frontal unificado, aunque sí existen desde hace más de 10 años, algunas iniciativas particulares como el semáforo nutricional, comenta Luís Moran, presidente del Colegio de Andalucía (CODINAN).

“Actualmente coexisten en Europa diferentes FOP como sistemas o formas gráficas de presentación, adoptadas por varios países, con diferentes criterios, y que, sin cuestionar su validez y calidad, no tienen una base armonizada”, comenta Luis Hidalgo, presidente del colegio de Murcia (CODINMUR). “Eso promueve, por ejemplo, la existencia en el mercado europeo de alimentos semejantes, con distintos etiquetados y con distintas valoraciones y a veces con incoherencias respecto de las declaraciones nutricionales o de salud. Todo ello puede generar confusión en los consumidores”, subraya Paula Crespo, presidenta del Colegio de Valencia (CODINUCOVA).

El establecimiento del Nutri-Score en España se justifica 1) por los grandes desafíos  de salud pública relacionados con la nutrición, incluido su papel principal en el desarrollo de la obesidad, numerosos tipos de cáncer, enfermedades cardiovasculares, diabetes… y 2) por la necesidad de implementar medidas firmes para orientar las elecciones de los consumidores, especialmente las poblaciones más vulnerables, hacia alimentos de mejor calidad nutricional y  al mismo tiempo Incitar a los industriales a mejorar la calidad nutricional de los alimentos que fabrican ofreciéndoles la oportunidad, por el sistema propuesto, de valorizar sus esfuerzos en términos de reformulación/ innovación, destaca Laura Carreño, presidenta del Colegio de Castilla y León (CODINUCyL).

La Comisión Europea publicará en los próximos meses un informe actual sobre los logotipos discutidos en Europa, y seguramente dejará a los estados hacer su elección como lo han hecho Francia y Bélgica.

¿Qué otras alternativas existirían para España frente a la evidencia científica que respalda la elección de Nutri-Score? Un reciente estudio realizado en 12 países se demostró que en todos los países, y particularmente en España, aparece de forma clara que Nutri-Score es el logotipo que mejor ayuda a los consumidores a clasificar los alimentos de acuerdo con sus calidades nutricionales (NutriScore y seguido, por orden por Multiple Traffic Lights (semáforo múltiple) británicos, seguido del sistema australiano de estrellas HSR, Advertencias chilenas y acabando por el de ingestas de referencia/GDA).

Por tanto, si bien el sistema no es perfecto, desde el punto de vista científico y hasta el momento, es el logotipo que presente los mejores resultados. Existe otro logotipo alternativo recientemente propuesto por un consorcio de cinco multinacionales llamado Evolved Nutrition Label (ENL) que es una versión modificada del semáforo múltiple utilizado en Gran Bretaña, con números, porcentajes y colores para cada nutriente, así, el mejor alimento por su baja proporción de azúcar es verde en la categoría “azúcar”, pero puede ser alto en sal, por lo que se indicaría en rojo o amarillo si es intermedio. Este logotipo es de difícil interpretación para el consumidor, dado que por ejemplo entre un producto alto en grasa y bajo en sal, y otro alto en azúcar y bajo en grasa, ¿cuál elegir?  Es lo mismo que le sucedería a un conductor o a un peatón si se le enciende todas las luces del semáforo a la vez. Además, una gran cantidad de estudios comparativos han encontrado claramente resultados menos favorables para el semáforo múltiple comparado al logotipo de NutriScore. Lo cual podría explicarse por el hecho de que NutriScore proporciona un color único que refleja la calidad nutricional global del alimento.

Además el logotipo ENL, en lugar de mostrar la puntuación por 100 gramos de alimentos, como en la versión original del semáforo múltiple, lo calcula sobre la base de una “porción”, es decir, la cantidad consumida normalmente, una noción muy variable… Dado que no están estandarizadas científicamente las raciones, serían los fabricantes que definirían el tamaño de la porción, lo que permitiría manipulaciones para minimizar los defectos de un alimento y beneficiarse de un color más favorable que en la versión original del semáforo múltiple.

El modelo Nutri-Score

Francia ha decidido establecer un etiquetado nutricional simplificado en la parte delantera de los envases, el logotipo Nutri-Score (llamado también logotipo 5 colores o 5C), destinado a informar a los consumidores de manera simple sobre la calidad nutricional de los productos alimentarios. En respuesta al aval dado el 25 de octubre de 2017 por la Comisión Europea, la orden interministerial, que reconoce el Nutri-Score como el único modelo oficial de etiquetado nutricional simplificado, fue firmado el 31 de octubre por los tres Ministerios franceses que les concierne: Salud y Solidaridad, Agricultura y Alimentación y Economía y Financias. Asimismo Bélgica también, en agosto ha escogido oficialmente Nutri-Score comunicado por la Ministra de la salud.

La elección del Nutri-Score por el Gobierno francés se basó en múltiples trabajos científicos que muestran su interés en la elección de productos más saludables por parte del consumidor y su superioridad, en comparación a otros grafismos existentes.

En la práctica, el logotipo Nutri-Score ha sido construido en base al cálculo de un algoritmo definido sobre bases de salud pública, y ha sido validado científicamente. La puntuación conseguida mediante este algoritmo informa de la calidad nutricional global de los alimentos. Su origen se encuentra en la Food Standards Agency (FSA) británica (actualmente utilizada en Gran Bretaña para regular la publicidad) y en su optimización posterior realizada por el Consejo Superior de Salud Pública (Haut Conseil de la Santé Publique, HCSP) francés.

Una de las ventajas importantes de este sistema es que para el cálculo del Nutri-Score sólo se necesitan los elementos contenidos en el etiquetado alimenticio obligatorio, en vigor por el Reglamento Europeo de Información de los Consumidores (INCO). Este sistema se basa en la atribución de puntos en función de la composición nutricional por 100g del producto. Permite clasificar los productos alimenticios en 5 categorías desde el punto de vista de calidad nutricional: A, B, C, D y E (5 colores del Nutri-Score) representadas en forma de una cadena de círculos que van desde el color verde oscuro al naranja oscuro (de mejor a peor calidad nutricional). El círculo de mayor tamaño es el que indicará la calidad nutricional global del producto en cuestión. La asociación de los círculos a letras (A/B/C/D/E) garantiza una mayor legibilidad. Se trata de un logotipo muy simple, sintético, visual y cuyo cálculo es totalmente transparente.

Todos los trabajos científicos desarrollados durante los últimos cuatro años han mostrado la superioridad del logotipo Nutri-Score en comparación a otros logotipos estudiados (en particular el Traffic Light Múltiple (semáforo múltiple) utilizado en el Reino Unido, entre otros. Los resultados de estos trabajos demuestran que el logotipo Nutri-Score tiene una comprensión significativamente superior, en comparación al resto de logotipos tanto en la población general como en subgrupos de población más desfavorecida, así como en subgrupos de personas afectadas por patologías crónicas como la obesidad o la diabetes.

Si bien se debe promover una alimentación rica en alimentos frescos, la utilización de un etiquetado frontal nutricional podría ser también una herramienta potencialmente útil para mejorar la salud de la población Española. Así pues, ayudaría a los consumidores a orientar sus elecciones de compra y mejorar su estado nutricional y prevenir enfermedades crónicas derivadas de una inadecuada alimentación, la presidenta del CODINUCAT.

nutriscorenutriscorevsotros

16 d’octubre de 2018 dia mundial de l’alimentació

El Centre Català de la Nutrició de l’Institut d’Estudis Catalans, la Societat Catalana d’Alimentació i Dietètica Clínica i el Col·legi de Dietistes-Nutricionistes de Catalunya demanen en el Dia Mundial de l’Alimentació l’etiquetatge frontal nutricional dels productes (FOP).

Assenyalen que és necessari harmonitzar aquest etiquetatge a Europa.

Barcelona 16 d’octubre de 2018. El Centre Català de la Nutrició de l’Institut d’Estudis Catalans (CCNIEC), la Societat Catalana d’Alimentació i Dietètica Clínica (SCADC) i el Col·legi de Dietistes-Nutricionistes de Catalunya (CODINUCAT) demanen a les autoritats sanitàries, en el Dia Mundial de l’Alimentació, que es celebra avui 16 d’octubre, “un etiquetatge frontal nutricional (Front Of Pack, el seu acrònim en anglès) que ajudi al consumidor a fer eleccions més saludables per a que el consumidor pugui identificar de forma senzilla la composició dels productes més saludables”.

“Ajudaria als consumidors a orientar les seves eleccions de compra i millorar l’estat nutricional, així com prevenir malalties cròniques derivades d’una inadequada alimentació, sempre que anés acompanyat d’activitats formatives i informatives cap a les persones per un millor coneixement dels conceptes i termes emprats en aquest etiquetat”, afirma la Dra. Nancy Babio, presidenta de la SCADC i del CODINUCAT.

Entre els diversos sistemes d’etiquetatge frontal que existeixen a Europa, el model Nutri-Score o dels cinc colors està validat per la Comissió Europea i està implantat a França.

Actualment, a Espanya no existeix un model d’etiquetatge frontal unificat, tot i que existeixen des de fa més de 10 anys, algunes iniciatives particulars com el semàfor nutricional.

El Dr. Jordi Salas-Salvadó, director del CCNIEC insta a que les autoritats sanitàries es posicionin en línia amb les polítiques de les institucions europees i de l’Organització Mundial de la Salut (OMS), donat que “es reconeix que el FOP és una bona eina que pot ajudar a prendre decisions informades cap a les opcions més saludables i permetria interpretar l’etiquetatge nutricional obligatori de forma més fàcil i clara”. A més, aquests FOP, de forma indirecta, contribuirien a potenciar la reformulació i millorar la qualitat nutricional dels productes.

 “En l’actualitat coexisteixen a Europa diferents FOP com sistemes o formes gràfiques de presentació, adoptades per diferents països, amb diferents criteris, i que, sense qüestionar la seva validesa i qualitat, no tenen una base harmonitzada”, comenta la Dra. Babio. “Això promou, per exemple, l’existència en el mercat europeu d’aliments semblants, amb diferents FOP i amb diferents valoracions i a vegades amb incoherències respecte a les declaracions nutricionals o de salut. Tot això pot generar confusió als consumidors”, subratlla el Dr. Salas-Salvadó.

Per aquest motiu, des del CCNIEC, la SCADC i el CODINUCAT, amb la finalitat de promoure la igualtat en l’accés a una alimentació més saludable de forma equivalent per a tots els ciutadans europeus, es demana a les autoritats sanitàries d’aquest país, en base a l’article 35 del Reglament 1169/2011, apartats 5 i 6, que es promogui a Espanya una proposta de FOP harmonitzada amb Europa. Es coneix què des de la Comissió Europea que s’està treballant en un informe que inclou tots els FOP Existents (diferents models aplicats en varis països, inclòs el Nutri-Score adoptat ja a França).

El model Nutri-Score

França ha decidit establir un etiquetatatge nutricional simplificat en la part frontal dels envasos, el logotip Nutri-Score (anomenat també logotip 5 colors o 5C), destinat a informar als consumidors de manera simple sobre la qualitat nutricional dels aliments. En resposta a l’aval donat el 25 d’octubre de 2017 per la Comissió Europea, l’ordre interministerial, que reconeix el Nutri-Score com l’únic model oficial d’etiquetatatge nutricional simplificat, va ser signat el 31 d’octubre pels tres Ministeris francesos que els concerneix: Salut i Solidaritat, Agricultura i Alimentació i Economia i Finances.

L’elecció del Nutri-Score pel Govern francès i validat per Europa es va basar en múltiples treballs científics que mostren el seu interès en l’elecció de productes més saludables per part del consumidor i la seva superioritat, en comparació a altres grafismes existents. En aquest procés, basat en probes de gran evidencia, la OMS Europa ha recolzat aquesta iniciativa.

La justificació de l’esmentada mesura a França es basa en: 1) disminuir la prevalença i incidència d’obesitat, diferents tipus de càncer, diabetis i malalties cardiovasculars, entre d’altres, 2) la voluntat d’establir mesures que permetin a les poblacions més vulnerables seleccionar els aliments de millor qualitat nutricional, i 3) promoure que les empreses productores i transformadores d’aliments millorin la qualitat nutricional dels seus productes.

A la pràctica, el logotip Nutri-Score ha estat construït basant-se en el càlcul d’un algoritme definit sobre bases de salut pública, i ha estat validat científicament. La puntuació aconseguida mitjançant aquest algoritme informa de la qualitat nutricional global dels aliments. El seu origen es troba a la Food Standards Agency (FSA) britànica (actualment emprada a Gran Bretanya per a regular la publicitat) i en la seva optimització posterior realitzada pel Consejo Superior de Salud Pública (Haut Conseil de la Santé Publique, HCSP) francès.

Un dels avantatges importants d’aquest sistema és que per al càlcul del Nutri-Score només es necessiten els elements continguts en l’etiquetat alimentari obligatori, en vigor pel Reglament Europeu d’Informació als Consumidors (INCO). Aquest sistema es basa en l’atribució de punts en funció de la composició nutricional per 100 g de producte. Permet classificar els productes alimentaris en 5 categories des  del punt de vista de la qualitat nutricional: A, B, C, D i E (5 colors del Nutri-Score) representades en forma d’una cadena de cercles que van des del color verd fosc al taronja fosc (de millor a pitjor qualitat nutricional). El cercle de major tamany és el que indicarà la qualitat nutricional global del producte en qüestió. L’associació dels cercles a lletres (A/B/C/D/E) garanteix una major llegibilitat. Es tracta d’un logotip molt simple, sintètic, visual i del qual el seu càlcul és totalment transparent.

Tots els treballs científics desenvolupats durant els últims quatre anys han mostrat la superioritat del logotip Nutri-Score en comparació a altres logotips estudiats (en particular el Traffic Light Múltiple (semàfor) emprat al Regne Unit, entre d’altres. Els resultats d’aquests treballs demostren que el logotip Nutri-Score té una comprensió significativament superior, en comparació a la resta de logotips tant en la població general com en subgrups de població més desfavorida, així com en subgrups de persones afectades per patologies cròniques com l’obesitat o la diabetis.

Si bé, s’ha de promoure una alimentació rica en aliments frescos, la utilització d’un etiquetat frontal nutricional podria ser també una eina potencialment útil per millorar la salut de la població espanyola. Així doncs, ajudaria als consumidors a orientar les seves eleccions de compra, millorar el seu estat nutricional i prevenir malalties cròniques derivades d’una inadequada alimentació.

captura

16 de octubre de 2018 dia mundial de la alimentación

El Centre Català de la Nutrició, la Societat Catalana d’Alimentació i Dietètica Clínica i el Col·legi de Dietistes-Nutricionistes de Catalunya piden en el Día Mundial de la Alimentación el etiquetado frontal nutricional de los productos (FOP).

Señalan que es necesario armonizar este etiquetado en Europa.

Barcelona 16 de octubre de 2018. El Centre Català de la Nutrició de l’Institut d’Estudis Catalans (CCNIEC), la Societat Catalana d’Alimentació i Dietètica Clínica (SCADC) i el Col·legi de Diestistes-Nutricionistes de Catalunya (CODINUCAT) piden a las autoridades sanitarias, en el Dia Mundial de la Alimentación, que se celebra hoy 16 de octubre, “un etiquetado frontal nutricional (Front Of Pack, su acrónimo en inglés) que ayude al consumidor a hacer elecciones más saludables para que el consumidor pueda identificar de una forma sencilla la composición de los productos más saludables”

“Ayudaría a los consumidores a orientar sus elecciones de compra y mejorar su estado nutricional y prevenir enfermedades crónicas derivadas de una inadecuada alimentación, siempre que fuese acompañado de actividades formativas e informativas hacia las personas para un mejor conocimiento de los conceptos y términos utilizados en ese etiquetado”, afirma la Dra. Nancy Babio, presidenta de la SCADC y del CODINUCAT.

Entre los diversos sistemas de etiquetado frontal que existen en Europa, el modelo Nutri-Score o de los cinco colores está validado por la Comisión Europea y está implantado en Francia.

En la actualidad, en España no existe un modelo de etiquetado frontal unificado, aunque sí existen desde hace más de 10, algunas iniciativas particulares como el semáforo nutricional.

El Dr. Jordi Salas-Salvadó, director del CCNIEC insta a que las autoridades sanitarias se posicionen en línea con las políticas de las instituciones europeas y de la Organización Mundial de la Salud (OMS), dado que “se reconoce que el FOP es una buena herramienta que puede ayudar a tomar decisiones informadas hacia las opciones más saludables y permitiría interpretar el etiquetado nutricional obligatorio de forma más fácil y clara”. Además, estos FOP, de forma indirecta, contribuirían a potenciar la reformulación y mejorar la calidad nutricional de los productos.

“Actualmente coexisten en Europa diferentes FOP como sistemas o formas gráficas de presentación, adoptadas por varios países, con diferentes criterios, y que, sin cuestionar su validez y calidad, no tienen una base armonizada”, comenta la Dra. Babio. “Eso promueve, por ejemplo, la existencia en el mercado europeo de alimentos semejantes, con distintos FOP y con distintas valoraciones y a veces con incoherencias respecto de las declaraciones nutricionales o de salud. Todo ello puede generar confusión en los consumidores”, subraya el Dr. Salas-Salvadó.

Por ello desde el CCNIEC, la SCADC y el CODINUCAT, con el fin de promover una igualdad en el acceso a una alimentación más saludable de forma equivalente para todos los ciudadanos europeos, se solicita a las autoridades sanitarias de este país, en base al artículo 35 del Reglamento 1169/2011, apartados 5 y 6, que se promueva en España una propuesta de FOP armonizada con Europa. Se conoce que desde la Comisión Europea se está trabajando en un informe que incluye todos los FOP existentes (diferentes modelos aplicados en varios países, incluidos el Nutri-Score adoptado ya en Francia).

El modelo Nutri-Score

Francia ha decidido establecer un etiquetado nutricional simplificado en la parte delantera de los envases, el logotipo Nutri-Score (llamado también logotipo 5 colores o 5C), destinado a informar a los consumidores de manera simple sobre la calidad nutricional de los alimentos. En respuesta al aval dado el 25 de octubre de 2017 por la Comisión Europea, la orden interministerial, que reconoce el Nutri-Score como el único modelo oficial de etiquetado nutricional simplificado, fue firmado el 31 de octubre por los tres Ministerios franceses que les concierne: Salud y Solidaridad, Agricultura y Alimentación y Economía y Financias.

La elección del Nutri-Score por el Gobierno francés y validado por Europa se basó en múltiples trabajos científicos que muestran su interés en la elección de productos más saludables por parte del consumidor y su superioridad, en comparación a otros grafismos existentes. En este proceso, basado en pruebas de gran evidencia, la OMS Europa ha apoyado esta iniciativa.

La justificación de dicha medida en Francia se basa en: 1) disminuir la prevalencia e incidencia de obesidad, diferentes tipos de cáncer, diabetes, y enfermedades cardiovasculares, entre otras, 2) la voluntad de establecer medidas que permitan a las poblaciones más vulnerables seleccionar los alimentos de mejor calidad nutricional, y 3) promover que las empresas productoras y transformadoras de alimentos mejoren la calidad nutricional de sus productos.

En la práctica, el logotipo Nutri-Score ha sido construido basándose en el cálculo de un algoritmo definido sobre bases de salud pública, y ha sido validado científicamente. La puntuación conseguida mediante este algoritmo informa de la calidad nutricional global de los alimentos. Su origen se encuentra en la Food Standards Agency (FSA) británica (actualmente utilizada en Gran Bretaña para regular la publicidad) y en su optimización posterior realizada por el Consejo Superior de Salud Pública (Haut Conseil de la Santé Publique, HCSP) francés.

Una de las ventajas importantes de este sistema es que para el cálculo del Nutri-Score sólo se necesitan los elementos contenidos en el etiquetado alimenticio obligatorio, en vigor por el Reglamento Europeo de Información de los Consumidores (INCO). Este sistema se basa en la atribución de puntos en función de la composición nutricional por 100g del producto. Permite clasificar los productos alimenticios en 5 categorías desde el punto de vista de calidad nutricional: A, B, C, D y E (5 colores del Nutri-Score) representadas en forma de una cadena de círculos que van desde el color verde oscuro al naranja oscuro (de mejor a peor calidad nutricional). El círculo de mayor tamaño es el que indicará la calidad nutricional global del producto en cuestión. La asociación de los círculos a letras (A/B/C/D/E) garantiza una mayor legibilidad. Se trata de un logotipo muy simple, sintético, visual y cuyo cálculo es totalmente transparente.

Todos los trabajos científicos desarrollados durante los últimos cuatro años han mostrado la superioridad del logotipo Nutri-Score en comparación a otros logotipos estudiados (en particular el Traffic Light Múltiple (semáforo) utilizado en el Reino Unido, entre otros. Los resultados de estos trabajos demuestran que el logotipo Nutri-Score tiene una comprensión significativamente superior, en comparación al resto de logotipos tanto en la población general como en subgrupos de población más desfavorecida, así como en subgrupos de personas afectadas por patologías crónicas como la obesidad o la diabetes.

Si bien se debe promover una alimentación rica en alimentos frescos, la utilización de un etiquetado frontal nutricional podría ser también una herramienta potencialmente útil para mejorar la salud de la población Española. Así pues, ayudaría a los consumidores a orientar sus elecciones de compra y mejorar su estado nutricional y prevenir enfermedades crónicas derivadas de una inadecuada alimentación.

captura

 

Gemma Peralta: “la ingesta fuera de las comidas suele tener un componente emocional”

 

gemma-peralta“En las ingestas fuera de las comidas el paciente no elige el alimento solamente por su contenido nutricional sino que ese alimento tiene otro tipo de aportación, puede representar parte de su identidad cultural o la identificación que ha hecho con determinados conflictos a la hora de tomar ese alimento”, indica la psicóloga clínica Gemma Peralta, quien será una de las ponentes de las jornadas anuales del CoDiNuCat, que se celebran el 10 de noviembre.

Este es uno de los puntos justamente que los dietistas-nutricionistas deberían valorar a la hora de ayudar a las personas mayores a incorporar nuevas pautas alimentarias, recomienda Gemma Peralta. Cuando el psicólogo empieza a trabajar en problemas de pérdida de peso o en cambios alimentarios hace una evaluación para conocer el tipo de ingesta. “Les pedimos los registros y aparte de solicitarles que apunten lo que comen, queremos que anoten cómo se han sentido antes de hacer ese tipo de ingesta. Esto les ayuda a reflexionar si realmente comen para cubrir necesidades o por motivos emocionales”.

El significado de la comida

En este sentido, la psicóloga explica que es muy importante conocer el significado de la alimentación “porque muchas veces a través de la alimentación tenemos en cuenta la cultura propia y el significado que las personas mayores dan a determinados alimentos, ya que las conductas de ingesta, fuera de las comidas principales, suelen tener un significado emocional. Y en esta edad, el hecho de mantener alimentos que han formado parte de su identidad y de su cultura, es clave”.

Nuestra alimentación está ligada, sin duda, a nuestra cultura familiar y personal, no solo a nuestra etnia. Por ello, es muy importante que cuando el profesional sanitario intente hacer un cambio nutricional tenga en cuenta qué alimentos forman parte de la identidad de la persona, de su cultura y conozca los alimentos que tienen sentido para esta persona. “A muchos inmigrantes les cuesta acostumbrarse a la pauta alimentaria del país porque les cuesta seguir manteniendo el estilo alimentario que mantenía en su lugar de origen. Y esto es importante cuando se trabaja con pacientes de culturas diferentes. Hemos de mantener los alimentos que les dan una propiedad y raíz cultural y las tendencias a nivel familiar que forman parte de la herencia educativa de la persona”.

Y aquí entraríamos en uno de los aspectos en los que la psicología puede ayudar a los dietistas-nutricionistas en la motivación de los pacientes para que realicen un cambio en su patrón alimentario. “Como estrategia motivacional uno de los primeros puntos es hacer este tipo de evaluación desligada del contaje nutricional y calórico e indagar y evaluar cuáles son los alimentos que tiene un significado para la persona y es básico tenerlos en cuenta en el cambio alimentario también y luego, poco a poco, ir haciendo cambios graduales para que pueda llevar a cabo la pérdida de peso o el cambio de tratamiento dietético”, añade esta especialista en temas motivacionales.

“Muchas veces nos derivan pacientes porque no están motivados para seguir el cambio alimentario y cuando hacemos esta valoración nos damos cuenta de que no está motivado porque no se ha conservado nada de lo que esta persona tomaba. La motivación va ligada también a este aspecto. No puede ser un cambio 100% en base a su alimentación porque desligarse de ciertos alimentos o no tomarlos les lleva a una incomodidad, a un estrés o a un cambio tan notable que no es posible seguirlo”, señala Peralta.

La importancia del estado emocional

Cuando se da una afectación a nivel emocional todavía más se debe adecuar el cambio alimentario porque si no ya es una resistencia al cambio. En la evaluación a nivel personal es importante tener en cuenta el estado de ánimo del paciente porque a esta edad el nivel de depresión suele ser más alto que en otras edades.

En estos casos cuando la persona está afectada por una depresión o sufre de ansiedad es importante que los hidratos de carbono no se restrinjan totalmente porque este tipo de alimentos son importantes ya que son los que se transforman en glucosa y si no hay este tipo de alimentos, el estado de ánimo puede verse más afectado”, comenta la psicóloga.

La psicóloga clínica impartirá la conferencia “Acompañamiento en el proceso de incorporación de nuevas pautes alimentarias” en las VI Jornadas del CoDiNuCat, que se celebrarán el 10 de noviembre en Barcelona. Durante las jornadas también se tratarán otros temas relacionados con la nutrición en la tercera edad, que es el tema que centra las jornadas de esta sexta edición.

Si quieres saber más sobre las jornadas, puedes clicar aquí

COMUNICADO: Azúcares añadidos a los yogures

 • Desde el CoDiNuCat apelamos a la moderación y rigor en la difusión de mensajes sobre los yogures con azúcares añadidos.
 • Se han orquestado campañas en contra o a favor de nutrientes sin tener en cuenta el valor de los alimentos o de la dieta en su conjunto y cuando en dietética y nutrición se habla sólo de nutrientes, podemos estar seguros  de que se ha entrado en un camino erróneo.
 • Como referentes en nutrición humana y dietética que somos, tenemos que educar y persuadir hacia un permanente cambio de unos buenos hábitos alimentarios sin confundir a la población.

Barcelona, 8 de octubre de 2018. Como Colegio Oficial de Dietistas-Nutricionistas de Catalunya (CoDiNuCat) pedimos moderación y rigor en la difusión de mensajes por  parte de algunos medios y declaraciones de determinados “profesionales”  que demonizan el consumo de ciertos alimentos y pueden confundir al consumidor. Como ha sido el caso de la alerta sobre los yogures con azúcares añadidos para niños, creada por la publicación de un estudio reciente. Según esta investigación, publicada en la revista BMJOpen en Gran Bretaña, los yogures dirigidos a los niños contienen el doble de azúcar que los yogures naturales y son una fuente oculta de azúcares libres en la dieta infantil.

Desde el CoDiNuCat y la Sociedad Catalana de Alimentación y Dietética Clínica queremos hacer algunas puntualizaciones:

 • Primero se debe tener en cuenta que se trata de un estudio donde se recogieron datos de Gran Bretaña de 2016 y que, desde entonces el mercado en España ha cambiado, ya sea por una medida establecida por la AECOSAN o bien porque determinadas empresas sensibles con la mejora de sus productos han reformulado los yogures a menos porcentaje de azúcares añadidos que el sugerido por la AECOSAN.
 • Segundo, el estudio publicado es una investigación transversal, es decir, observacional, que no permite determinar causalidad. Es decir, no permite determinar que los yogures azucarados causen obesidad. Para determinar causalidad se deben hacer estudios de intervención y valorar si el consumo frecuente de yogures azucarados, por ejemplo, causan a largo plazo obesidad infantil. Hasta la fecha no hay evidencias científicas que lo demuestren.
Postura del CoDiNuCat sobre els sucres afegits dels iogurts

Sobre los azúcares de los yogures

Un yogur natural contiene entre un 4-6% de azúcares naturalmente presentes en el alimento y, este tipo de azúcar es el azúcar propio de la leche (la lactosa o bien ya convertido en ácido láctico) que no es perjudicial para el organismo, excepto si se tiene alguna intolerancia a la lactosa.

Si miramos el etiquetado nutricional de un yogur, no todo lo que figura como azúcares son azúcares añadidos. Podemos valorar los azúcares añadidos a partir de los azúcares totales: los azúcares añadidos es la diferencia entre los azúcares totales declarados en el etiquetado menos la aportación natural de lactosa, que sería entre 4-6 gramos por cada 100 gramos de alimentos.

Un yogur natural  contiene aproximadamente 5% de azúcares pero este azúcar no es añadido.

¿Qué son los azúcares añadidos?

En  España hay gran variedad de yogures con diferentes porcentajes de azúcares añadidos que van desde 0 hasta aproximadamente el 15-18%. La cantidad de azúcar que contiene la leche, el queso y el yogur natural es cero. Los yogures o leches fermentadas azucaradas declaran en su etiquetado tener entre 10 y 18% de hidratos de carbono (azúcares totales) según las diferentes marcas. Por lo tanto, si le descontamos el azúcar natural tendrá entre 5-12 g azúcares/ 100g (6,25-15 g por cada envase comercial, o sea entre poco más de una a casi 4 cucharaditas de azúcar por cada yogur comercial).

Hay que tener en cuenta que a más ingredientes agregados al yogur comercial más posibilidades hay de que este contenga más azúcar.

Sin embargo, vale la pena aclarar que la postura científica más reciente sobre los azúcares añadidos en niños nos dice que no se debería superar la ingesta de 25 gramos de azúcar al día (unas 6 cucharaditas aproximadamente) y se debería evitar dar azúcar a menores de 2 años. Y según la OMS se recomienda que las kilocalorías provenientes de los azúcares añadidos no superen el 10% de la ingesta total.

Ejemplo: 1 g de azúcar tiene 4 kcal. Si un niño necesita 1.500 kcal/día no debería consumir más de 150 kcal de azúcares añadidos, que si dividimos por 4 kcal que contiene 1 g de azúcar sería unas 9 cucharaditas.

Ahora bien, esta misma postura indica que el consumo de azúcares añadidos sería seguro dentro del contexto de una alimentación saludable y recomienda que seamos sensatos a la hora de incluir estos azúcares añadidos en la alimentación de los niños.  Este importante estudio insta a que en el caso de consumirlos, se haga a través de alimentos que contengan alta cantidad de nutrientes como pueden ser los yogures o leches fermentadas azucaradas.

Aunque no se puede generalizar y como dietistas-nutricionistas siempre recomendamos que se miren las etiquetas e insistimos que se debe saber que no todos los azúcares son azúcares añadidos. Desgraciadamente, se ha popularizado en internet la utilización de imágenes con terrones de azúcar junto al producto, los que contabilizan el azúcar natural del alimento confundiendo a la población e incluso a profesionales.

La industria alimentaria y los azúcares añadidos

Como profesionales de la salud, los dietistas-nutricionistas podemos y debemos promover el consumo de productos lácteos sin azúcar añadidos pero, a nivel individual se debe hacer un consejo individualizado, ya que podemos encontrarnos con que el comportamiento del consumidor no siempre sea lo que esperamos y que sea el propio consumidor quien le añada más azúcar que lo que podría contener un yogur comercial azucarado.

En algunos estudios, que han medido la cantidad de azúcar que le añadiría el consumidor a los yogures naturales sin azúcar añadido, se observó que la cantidad añadida era superior al añadida por la industria alimentaria y que el consumidor no es consciente de esta cantidad.

Sin duda, la industria alimentaria debe ser sensible a la repercusión que los azúcares añadidos tienen sobre la salud y, como se está viendo últimamente muchas empresas están haciendo un esfuerzo para reformular sus productos y mejorar el perfil nutricional reduciendo el contenido de azúcares añadidos. 

En España la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (AECOSAN) llegó a un acuerdo con la industria alimentaria para mejorar la reformulación y la composición de los alimentos y bebidas que sean más saludables siguiendo directrices europeas.

Desde el CoDiNuCat esperamos que se llegue a un compromiso entre las empresas del sector de la alimentación y AECOSAN más adecuado y se vaya más allá de la reducción de un 10% como sucedió hace unos años con el contenido de sal del pan. El gremio del pan se comprometió a disminuir en un 30% el contenido de sal a lo largo de unos años. Esto contribuyó a que poco a poco el paladar de los consumidores se fuese adaptando y acostumbrando a un pan con menos contenido en sal. Con los azúcares añadidos se podría hacer lo mismo: acostumbrar al paladar de los consumidores, reduciendo de forma gradual su contenido en azúcar añadido. 

Sin embargo, cabe destacar que hay empresas comprometidas con la salud, la investigación y la innovación que ya han reducido los azúcares añadidos en cifras similares a los que algunos estudios proponen.

Los beneficios de los yogures

Los lácteos son alimentos muy nutritivos. De hecho, los productos lácteos y el yogur, en particular, son una fuente dietética importante de nutrientes esenciales y constituyentes bioactivos para la salud que son difíciles de obtener en una dieta donde el consumo de lácteos sea limitado o nulo. Recordemos que el yogur contiene fermentos vivos que lo convierten en un alimento único, ya que ayuda a mejorar nuestra microbiota (bacterias intestinales).

Además de ser una fuente de proteínas de alta calidad, los lácteos contienen una concentración importante de micronutrientes esenciales, tales como magnesio, fósforo, zinc, yodo, potasio, vitamina A, vitamina D, vitamina B12, y riboflavina (vitamina B2).

Sin embargo, el nutriente que por excelencia destaca en los lácteos es el calcio. La misma matriz de los lácteos facilita la absorción y aprovechamiento de su calcio. Pero ¿qué es la matriz del alimento? Los alimentos contienen una gran cantidad de nutrientes diferentes en una estructura compleja. La estructura de los alimentos y la naturaleza de los nutrientes que contienen, así como sus interacciones es la matriz alimentaria. Esta matriz puede contribuir a la digestión y absorción de nutrientes y alterar así las propiedades nutricionales generales del alimento. El contenido en lactosa, vitamina D, y caseína entre otros micronutrientes favorece a la absorción del calcio.

Recomendaciones dietéticas

Las diferentes guías alimentarias en el mundo recomiendan entre 2-3 raciones de lácteos al día. Se entiende que una ración de lácteos sería 1 taza (200-250 cc) de leche o yogur (2 envases comerciales de 125 cc cada uno). Estas recomendaciones específicas para los productos lácteos se basan en parte en la cultura y la disponibilidad, pero han sido diseñadas principalmente para cumplir con las necesidades nutricionales diarias. Sin embargo, las raciones recomendadas dependen de la edad y de la situación fisiológica de la persona.

Finalmente, cabe destacar que no debemos demonizar los alimentos ricos en importantes nutrientes como el yogur para contener azúcares añadidos. Debemos saber qué elegir y promocionar la realización de una alimentación saludable, rica en frutas, verduras, pan, arroz y pasta integral, frutos secos, pescado, carne blanca, aceite de oliva y lácteos como leche, yogur y quesos. No debemos ser extremistas. La moderación es la clave.

Finalmente, ante la menor duda sobre alimentación es importante consultar con un dietista-nutricionista colegiado (http://codinucat.cat/).

COMUNICAT: Sucres afegits dels iogurts

 • Des del CoDiNuCat fem una crida a la moderació i rigor en la difusió de missatges sobre els iogurts amb sucres afegits.
 • S’han orquestrat campanyes en contra o a favor de nutrients sense tenir en compte el valor dels aliments o de la dieta en conjunt i quan en dietètica i nutrició es parla només de nutrients, podem estar segurs que s’ha entrat en un camí erroni.
 • Com a referents en nutrició humana i dietètica que som, hem d’educar, ajudar i persuadir cap a un permanent canvi d’uns bons hàbits alimentaris sense confondre a la població.

 

Barcelona, 8 d’octubre de 2018. Com a Col·legi de Dietistes-Nutricionistes de Catalunya (CoDiNuCat) demanem moderació i rigor  en la difusió de missatges per part d’alguns mitjans i declaracions de determinats “professionals” que aixequen la demonització del consum de certs aliments i poden confondre al consumidor. Com ha estat el cas de l’alerta sobre els iogurts amb sucres afegits per a nens, creada per la publicació d’un estudi recent. Segons aquest estudi, publicat a la revista BMJOpen a Gran Bretanya, els iogurts dirigits als nens contenen el doble de sucre que els iogurts naturals i són una font oculta de sucres lliures en la dieta infantil.

Des del CoDiNuCat i la Societat Catalana d’Alimentació i Dietètica Clínica volem fer algunes puntualitzacions:

 • Primer s’ha de tenir en compte que es tracta d’un estudi on es van recollir dades de mercat del Regne Unit del 2016 i que des de llavors el mercat, a Espanya, ha canviat, ja sigui per una mesura establerta per l’AECOSAN o bé perquè determinades empreses sensibles amb la millora dels seus productes han reformulat els iogurts a menys percentatge de sucres afegits que el suggerit per l’AECOSAN.
 • Segon, l’estudi publicat és una investigació transversal, és a dir, observacional, que no permet determinar causalitat. És a dir, no permet determinar que els iogurts ensucrats causin obesitat. Per determinar causalitat s’han de fer estudis d’intervenció i valorar si el consum freqüent de iogurts ensucrats, per exemple, causa a llarg termini obesitat infantil. Fins avui no hi ha evidències científiques que ho demostrin.

Postura del CoDiNuCat sobre els sucres afegits dels iogurts

Sobre els sucres dels iogurts

Un iogurt natural conté entre un 4-6% de sucres naturalment presents en l’aliment i, aquest tipus de sucre és el sucre propi de la llet (la lactosa o bé ja convertit en àcid làctic) que no és perjudicial per a l’organisme, excepte quan es tingui alguna intolerància total a la lactosa.

Si mirem l’etiquetatge nutricional d’un iogurt, no tot el que figura com a sucres són sucres afegits. Podem valorar els sucres afegits a partir dels sucres totals: els sucres afegits és la diferència entre els sucres totals declarats a l’etiquetatge menys l’aportació natural de lactosa, que seria entre 4-6 grams per cada 100 grams d’aliment.

Un iogurt natural té aproximadament 5% de sucres però aquest sucre no és afegit.

Què són els sucres afegits?

A Espanya hi ha una gran varietat de iogurts amb diferents percentatges de sucres afegits que van des de 0 fins a aproximadament el 15-18%.  La quantitat de sucre afegit que conté la llet, el formatge i el iogurt natural és zero. Els iogurts o llets fermentades ensucrades, declaren en el seu etiquetatge tenir entre 10 i 18% d’hidrats de carboni (sucres totals) segon les diferents marques. Per tant, si li descomptem el sucre natural tindrà entre 5-12 g sucres/100g (6.25-15 g per cada envàs comercial, o sigui entre poc més d’una a gairebé 4 culleradetes de sucre per cada iogurt comercial).

S’ha de tenir en compte que a més ingredients agregats al iogurt comercial més possibilitats hi ha que aquest contingui més sucre.

Tanmateix, val la pena aclarir que la postura científica més recent sobre els sucres afegits en nens ens diu que no s’hauria de superar la ingesta de 25 grams de sucre al dia (unes 6 culleradetes aproximadament) i s’hauria d’evitar donar sucre a menors de 2 anys. I segons l’OMS es recomana que les kilocalories provinents dels sucres afegits no superin el 10% de la ingesta total.

Exemple: 1 g de sucre té 4 kcal. Si un nen necessita 1.500 kcal/dia no hauria de consumir més de 150 kcal de sucres afegits, que si dividim per 4 kcal que conté 1g de sucre seria unes 9 culleradetes.

 Ara bé, aquesta mateixa postura indica que el consum de sucres afegits seria segur dins del context d’una alimentació saludable i recomana que siguem assenyats a l’hora d’incloure aquests sucres afegits en l’alimentació dels nens. Aquest important estudi insta al fet que en el cas de consumir-los, es faci a través d’aliments que continguin alta quantitat de nutrients com poden ser els iogurts o llets fermentades ensucrades.

Tot i que no es pot generalitzar i com a dietistes-nutricionistes sempre recomanem que es mirin bé les etiquetes i insistim que s’ha de saber que no tots els sucres són sucres afegits. Malauradament, s’ha popularitzat a internet la utilització d’imatges amb terrossos de sucres al costat del producte, les quals comptabilitzen el sucre natural de l’aliment confonent a la població i inclús a professionals.

La indústria alimentària i els sucres afegits

Com a professionals de la salut, els dietistes-nutricionistes podem i hem de promoure el consum de productes làctics sense sucre afegits però, a nivell individual s’ha de fer un consell individualitzat, ja que podem trobar-nos amb què el comportament del consumidor no sempre sigui el que esperem i que sigui el mateix consumidor qui li afegeixi més sucre que el que podria contenir un iogurt comercial ensucrat.

En alguns estudis, que han mesurat la quantitat de sucre que li afegiria el consumidor als iogurts naturals sense sucre afegit, es va observar que la quantitat afegida era superior a l’afegida per  la indústria alimentària i que el consumidor no és conscient d’aquesta quantitat.

Sense dubte, la indústria alimentària ha de ser sensible a la repercussió que els sucres afegits tenen sobre la salut i, com s’està veient últimament moltes empreses estan fent un esforç per reformular els seus productes i millorar el perfil nutricional reduint el contingut de sucres afegits.

A Espanya l’Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (AECOSAN) va arribar a un acord amb la indústria alimentària per millorar la reformulació i la composició dels aliments i begudes perquè siguin més saludables, seguint directrius europees.

Des del CoDiNuCat esperem que s’arribi a un compromís entre les empreses del sector de l’alimentació i AECOSAN més adient i que sigui més enllà que la reducció d’un 10% com va succeir fa uns anys amb el contingut de sal del pa. El gremi del pa es va comprometre a reduir en un 30% el contingut de sal al llarg d’uns anys. Això va contribuir al fet que a poc a poc el paladar dels consumidors es vagi adaptant i acostumant a un pa amb menys contingut en sal. Amb els sucres afegits es podria fer el mateix: acostumar al paladar dels consumidors, reduint de forma gradual el seu contingut en sucre afegit.

Tanmateix, cal destacar que hi ha empreses compromeses amb la salut, la investigació i la innovació que ja han reduït els sucres afegits en xifres semblants als que alguns estudis proposen.

Els beneficis dels iogurts

Els làctics són aliments molt nutritius. De fet, els productes làctics i el iogurt, en particular, són una font dietètica important de nutrients essencials i constituents bioactius per a la salut que són difícils d’obtenir en una dieta on el consum de làctics sigui limitat o nul. Recordem que el iogurt conté ferments vius que el converteixen en un aliment únic, ja que ajuda a millorar la nostra microbiota (bacteris intestinals).

A més de ser una font de proteïnes d’alta qualitat, els làctics contenen una concentració important de micronutrients essencials, com ara magnesi, fòsfor, zinc, iode, potassi, vitamina A, vitamina D, vitamina B12, i riboflavina (vitamina B2).

No obstant això, el nutrient que per excel·lència destaca en els làctics és el calci. La mateixa matriu dels làctics facilita l’absorció i aprofitament del seu calci. Però què és la matriu de l’aliment? Els aliments contenen una gran quantitat de nutrients diferents en una estructura complexa. L’estructura dels aliments i la naturalesa dels nutrients que contenen, així com les seves interaccions és la matriu alimentària. Aquesta matriu pot contribuir a la digestió i absorció de nutrients i alterar així les propietats nutricionals generals de l’aliment. El contingut en lactosa, vitamina D, i caseïna entre altres micronutrients afavoreix l’absorció del calci.

Recomanacions dietètiques

Les diferents guies alimentàries al món recomanen entre 2-3 racions de làctics al dia. S’entén que una ració de làctics seria 1 tassa (200-250 cc) de llet o iogurt (2 pots comercials de 125 cc cadascun). Aquestes recomanacions específiques per als productes làctics es basen en part en la cultura i la disponibilitat, però han estat dissenyades principalment per complir amb les necessitats nutricionals diàries. Malgrat això, les racions recomanades depenen de l’edat i de la situació fisiològica de la persona.

Finalment, cal destacar que no hem de demonitzar els aliments rics en importants nutrients com el iogurt per contenir sucres afegits. Hem de saber quins escollir i promocionar la realització d’una alimentació saludable, rica en fruites, verdures, pa, arròs i pasta integral, fruita seca, peix, carn blanca, oli d’oliva i làctics com llet, iogurt i formatges. No hem de ser extremistes. La moderació és la clau.

Finalment, davant el menor dubte sobre alimentació és important consultar amb un dietista-nutricionista col·legiat (http://codinucat.cat/).

Continguts de qualitat i ponents destacats en nutrició esportiva al IV Simposi del CoDiNuCat

Un programa amb continguts de qualitat i la participació de ponents de referència en el camp de la nutrició esportiva com ara el dietista-nutricionista Serafín Murillo, especialista en diabetis, la D-N esportiva Saioa Segura, preparadora al Centre d’Alt Rendiment de Sant Cugat, el Dr. Jesús Álvarez,  preparador d’esportistes d’elit, i la D-N Núria Llata ha estat una de les novetats de l’edició d’enguany del “Simposio Catalán de Dietética y Nutrición Aplicada a la Actividad Física y el Deporte”, organitzat pel Col·legi Oficial de Dietistes-Nutricionistes de Catalunya (CoDiNuCat), dins del IV Postgrau.

IV Simposio Catalán de Dietética y Nutrición Aplicada a la Actividad Física y el Deporte

Durant el simposi, al que van assistir més d’un centenar de persones, arribant a l’aforament complert, es van tractat temes pràctics relacionats amb l’alimentació en situacions especials tan interessants com les tècniques correctes de manipulació de pes per a competidors de taekwondo o l’alimentació d’esportistes durant el Ramadà, exposades per la dietista-nutricionista Saioa Segura, o els casos de superació d’atletes amb diabetis plantejats per Serafín Murillo.

A la jornada formativa també es va informar sobre els últims avenços en nutrició esportiva com ara la resposta individual a la suplementació  amb productes farmacològics i ergonutricionals exposada pel Dr. Álvarez o l’aplicació pràctica dels probiòtics en la nutrició esportiva explicada per la dietista-nutricionista Núria Llata.img_0600

Tots els assistents van poder gaudir d’un descans saludable (iogurt, fruits secs i cereals integrals) gràcies a Danone, una donació que compleix enguany quatre anys. Des de CoDiNuCat volem agrair el suport d’aquesta empresa als nostres cursos de formació.

Com va destacar la presidenta del CoDiNuCat, la Dra. Nancy Babio, en el seu discurs de cloenda del simposi, “hi ha molta feina darrera de l’organització d’un simposi com aquest per això volem agrair la implicació de totes les persones que l’han fet possible”. La Dra. Babio també va convidar els col·legiats més joves perquè s’impliquin en la junta de Govern del col·legi i va apuntar que sempre és benvingut un relleu generacional.

La incorporació de dietistes-nutricionistes a l’atenció primària: una realitat cada cop més propera

La consellera del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, Alba Vergés, té la voluntat d’incorporar els dietistes-nutricionistes a l’atenció primària en els pròxims anys, segons va anunciar a la cloenda de la cimera de professionals sanitaris, celebrada el passat 19 de setembre.

nancy-babio-a-la-cimera-construim-la-salut-de-futur-organitzada-pel-departament-de-salut_19-09-2018

Amb l’entrada de nutricionistes i fisioterapeutes als centres d’atenció primària (CAP), el Departament de Salut vol donar resposta a l’augment de la cronicitat i l’envelliment de la població.

Com va expressar ja l’any passat a la compareixença al Parlament i ha recordat en altres ocasions la nostra presidenta, la Dra. Nancy Babio, “els dietistes-nutricionistes som una inversió en salut”. L’entrada dels D-N als ambulatoris no només ajudarà a prevenir malalties cròniques (obesitat, diabetis tipus 2, càncer o hipertensió), sinó que també representarà un estalvi en els costos en medicaments, visites mèdiques o ingressos hospitalaris que ha d’afrontar la Sanitat pública.

Durant aquest I Fòrum de Diàleg Professional, amb el títol “Construïm la salut del futur”, es va exposar la situació actual del sistema sanitari i la necessitat d’adaptar les polítiques de planificació i d’ordenació professionals als requeriments de salut emergents i els models assistencials.

Respecte al termini de quan és farà efectiva aquesta realitat cal tenir paciència, ja que aquests processos són lents. Però us anirem informant.

Tot i que aquesta primera cimera de professions sanitàries és un pas inicial estem molt satisfets de veure que la incorporació dels D-N va pel bon camí!

 Pots donar suport a la nostra campanya a les xarxes socials compartint el hashtag o etiqueta #SomInversioenSalut

 

Recomanacions de congelació del peix per evitar l’anisakis

recomanacions-congelacio-per-evitar-anisakis

És important seguir les recomanacions de congelació per consumir peix amb seguretat.

A causa de l’augment d’infeccions per anisakis a les costes espanyoles i als darrers casos detectats entre la població, és important tenir en compte les recomanacions de l’Agencia Española de Consumo Seguridad Alimentaria y Nutrición (AECOSAN) per consumir peix de forma segura i responsable.

Què és l’anisakis?

L’anisakis és un paràsit (una mena de cuc rodó) que pot trobar-se al peix i als cefalòpodes (calamar, polp, sèpia,…) i provocar alteracions digestives (anisakiosi) i reaccions al·lèrgiques que, a vegades, poden ser greus. L’anisakiosi tan sols es pot contraure si es menja peix o cefalòpodes parasitats crus o sotmesos en preparacions que no maten al paràsit (poc cuinats).

Com evitar l’anisakis?

Una de les mesures més importants per evitar aquest paràsit és congelar el peix de forma adequada durant uns dies. Des d’AECOSAN es recomana que si congelem el peix a casa, ho fem al frigorífic a una temperatura de –20 °C o inferior i mantenint el producte congelat durant cinc dies. Cal tenir en compte que a aquesta temperatura només es pot arribar en frigorífics de tres estrelles (***) o més.

 

Per a més informació:

El “IV Simposio Catalán de Dietética y Nutrición para la Actividad Física y el Deporte” se celebrará el 29 de septiembre en Barcelona

Dr. Aritz Urdampilleta: “La recuperación del tejido muscular y el glucógeno es vital para el presente y futuro del deportista”

El Dr. Aritz Urdampilleta es uno de los expertos en nutrición deportiva más destacados de nuestro país.

El Dr. Aritz Urdampilleta es uno de los expertos en nutrición deportiva más destacados de nuestro país.

Como explica el Dr. Aritz Urdampilleta, uno de los mayores especialistas en nuestro país en el campo de la nutrición deportiva, “la recuperación nutricional y de hidratación son vitales para el deportista. En mi consulta me he encontrado con deportistas de élite que debido a la baja biodisponibilidad energética llevada durante años y pese a dar muy buen rendimiento deportivo han tenido a posteriori una enfermedad grave, e incluso una alteración de hormonas tiroideas”. En este sentido, el especialista advierte además que “algunos deportistas, especialmente mujeres, tienen problemas de mineralización ósea por dietas muy bajas en energía y esto, combinado con mucho estrés psicofísico, a la larga acaba dando problemas en los huesos”.

Pero es habitual que los deportistas se preocupen excesivamente por su peso corporal, “sin tener muy en cuenta la propia composición corporal (grasa corporal, masa muscular y masa ósea)”, advierte el Dr. Urdampilleta. Por ello, “después de la actividad deportiva, la recuperación del tejido muscular y el glucógeno es vital para el presente y futuro del deportista”.

Temas como estos se tratarán el 29 de septiembre en el Simposio Catalán de Dietética y Nutrición para la Actividad Física y el Deporte, que forma parte del IV Posgrado en Nutrición y Dietética aplicada a la Actividad Física y el Deporte, organizado por el CoDiNuCat. En esta cuarta edición, centrada en las situaciones especiales y nuevas tendencias en la nutrición deportiva, se hablarán de cuestiones tan candentes como el dopaje en el deporte o se tratarán casos de pacientes con enfermedades crónicas como la diabetes que rompen barreras.

Una apuesta formativa integradora

El programa ha sido diseñado por el Dr. Urdampilleta y la Dra. Nancy Babio, directora académica del simposio y presidenta del CoDiNuCat, con el objetivo de ofrecer un simposio interdisciplinar, donde nutricionistas y fisiólogos deportivos aporten una perspectiva diferente pero integradora. Una visión que, según los organizadores, ayudará al colectivo de dietistas-nutricionistas a comprender mejor la nutrición y dietética deportiva para poderse integrar con más facilidad en equipos de investigación o empresas multidisciplinares.

Dra. Nancy Babio, presidenta del CoDiNuCat des de novembre de 2013.

Dra. Nancy Babio, directora académica del simposio.

Como explica la Dra. Babio, una de las principales novedades de esta edición es el formato del simposio con marcado carácter más práctico, “hemos preferido reducir el número de ponentes pero ampliando su tiempo de intervención para que puedan explicar mejor los casos prácticos. De esta manera, el experto brindará su experiencia e invitará a la participación de los asistentes. Creemos que a veces “menos es más”. Queremos trasladar la experiencia de nuestros grandes expertos y escuchar a los asistentes, ya que es una manera efectiva de enriquecer el abordaje dietético nutricional en este ámbito”.

Además en esta edición, y siguiendo la línea innovadora de la oferta formativa del CoDiNuCat, se han seleccionado conferenciantes de alta calidad “que tienen mucha experiencia práctica, además de un respaldo científico sólido, ya que a menudo son muy académicos y apenas trabajan en consultorías. Esto genera un desequilibrio entre la teoría o ciencia y la práctica-experiencia”, añade el Dr. Urdampilleta.

Aunque el Dr. Aritz Urdampilleta no ha querido desvelar todavía demasiados datos sobre su ponencia “Nuevos retos de la nutrición en hombres vs mujeres, ¿por qué es diferente?”, nos ha avanzado que hay hallazgos y posibles diferencias desde donde ya habría que empezar a trabajar. ¡Tendremos que esperar al 29 de septiembre para conocer en profundidad este tema y el resto de ponencias!

cartel-iv-simposio

CoDiNuCat assisteix a les graduacions dels alumnes del Grau de Nutrició Humana i Dietètica de la Universitat Rovira i Virgili i de la Blanquerna-URL

Roser Martí, en representació del Col·legi de Dietistes-Nutricionistes de Catalunya, va assistir a l’acte de graduació de la V Promoció del Grau Nutrició Humana i Dietètica  2014-2018.  La representant del CoDiNuCat va destacar la importància de la formació així com “el paper fonamental dels dietistes-nutricionistes tant a l’àmbit professional com a la seva vida diària per ells i per als que els envolten, ja que ser un DN és una garantia de salut”. L’acte de graduació i lliurament d’orles es va celebrar a l’Aula Magna del Campus Catalunya de la Universitat Rovira i Virgili el passat dissabte 16 de juny.

entrega-orles-de-la-v-promocio-del-grau-en-nutricio-humana-i-dietetica-urv_n

Per una altra banda, CoDiNuCat, representat per la Glòria Gómez, també va estar present el mateix dissabte a la graduació dels estudiants del IV Curs d’Infermeria, Fisioteràpia i Nutrició Humana i Dietètica de la Facultat de Ciències de la Salut Blanquerna de la Universitat Ramon Llull.

entrega-orles-blanquerna-modificada

Felicitats a tots els graduats i les graduades!

CoDiNuCat continua apostant per la formació continuada de qualitat

Barcelona, 18 de juny de 2018.- Seguint la línia d’apostar per la formació amb evidència científica i de qualitat del CoDiNuCat iniciada des del seu començament, aquest cap de setmana es va celebrar el curs de “Dietética y estrategias nutricionales en el deporte” amb un gran èxit de participació.

Aquest curs, organitzat per CoDiNuCat i coordinat per Miguel Reverte, està inscrit dins de la 4a edició del “Posgrado en Nutrición y Dietética Aplicada en la Actividad Física y Deporte”. Durant el curs es van parlar sobre abordatge dietètic nutricional per a diferents disciplines esportives com ara el futbol i els esports d’equip, el fisioculturisme, els esports de combat o el ciclisme, entre d’altres, sense oblidar el popular running o el ballet i la gimnàstica.

Els més de 40 assistents van poder aprendre de la mà de bons professionals com ara el dietista-nutricionista Sergio Mateo, la D-N, Anna Grífols, experta universitària en Nutrició i Dietètica Aplicada a l’Esport que va centrar la seva ponència en l’abordatge dietètic nutricional en natació o dels coneixements del D-N Oriol García, que va parlar de les necessitats nutricionals dels practicants de Cross-Fit, entre d’altres.

Pots consultar el programa del curs “Dietética y estrategias nutricionales en el deporte” que es va impartir aquest cap de setmana aquí: programa

La problemàtica actual de l’obesitat infantil centra la participació del CoDiNuCat a la II Jornada de CODINMA

Barcelona, 18 de juny de 2018.- L’obesitat infantil és un problema greu de salut pública. Segons dades recents de l’OMS, un de cada 5 nens pateixen obesitat als països del sud d’Europa, entre ells Espanya. Una dada que contrasta amb el fet que Espanya és el país amb una major esperança de vida d’Europa i el segon del món seguit pel Japó. Però amb aquestes xifres d’obesitat, els nens viuran menys i amb més comorbiditats que els seus pares. ¿La raó? Doncs, perquè aquestes malalties cròniques avancen 30 anys i són nens que ja a la seva curta edat presenten una malaltia crònica.

nancy-babio-presidenta-de-codinucat-parlant-sobre-obesitat-infantil-a-la-ii-jornada-del-codinma

Com ha destacat la presidenta del CoDiNuCat, Nancy Babio, durant la seva ponència sobre l’obesitat infantil i la importància de l’esmorzar per combatre el sobrepès aquest dissabte passat a la II Jornada del “Colegio Profesional de DietistasNutricionistas de la Comunidad de Madrid” (CODINMA) “l’alimentació, el sedentarisme i les insuficients hores de dormir són els principals factors d’aquesta epidèmia que afecta sobretot als països de la conca mediterrània”.
Durant la II Jornada de CODINMA, celebrada sota el lema “Nos abrimos camino”, dietistes-nutricionistes i altres professionals sanitaris reunits a Madrid també han parlat sobre nutrició als mitjans de comunicació i a les xarxes socials, la psiconutrició i l’alimentació a l’esport paralímpic entre d’altres.

Més informació:

http://www.europapress.es/comunicados/sociedad-00909/noticia-comunicadolos-bulos-internet-obesidad-infantil-psiconutricion-temas-ii-jornada-codinma-20180618094856.html

CoDiNuCat continua treballant per a la prevenció dels trastorns de la conducta alimentària

Barcelona, 13 de juny de 2018.- El Col·legi de Dietistes-Nutricionistes de Catalunya és una de les 21 institucions inscrita en la Taula de Diàleg per a la Prevenció dels Trastorns de la Conducta Alimentària (TCA), impulsada i coordinada per l’Agència Catalana del Consum, que treballa de manera multidisciplinària per convertir-se en un altaveu de sensibilització social sobre la prevenció i la recuperació dels trastorns de la conducta alimentària.

Dins el treball monogràfic “Anorèxia i Família” en el que treballa actualment aquesta plataforma, CoDiNuCat va assistir ahir a la presentació de les conclusions d’una enquesta realitzada a Catalunya a familiars de malalts amb trastorns alimentaris que a més d’analitzar les seves motivacions i estat emocional, volia conèixer les seves actituds, funcionament i capacitat de regulació emocional.

Una de les principals conclusions d’aquesta enquesta ha estat que les mares de pacients amb trastorns alimentaris manifesten més ràbia, por i sentiment de culpa que els pares.

En l’estudi, coordinat per l’Hospital Universitari Bellvitge i l’Hospital Clínic, hi han col·laborat 13 hospitals públics i centres de tractaments privats d’arreu de Catalunya.

Durant l’acte, la  directora de l’Agència Catalana de Consum (ACC), Montserrat Ribera, va donar a conèixer la campanya “Implica’t-Implicat” per sensibilitzar famílies, professionals i societat en la prevenció i recuperació dels trastorns alimentaris.

L’acte de presentació, celebrat a l’Auditori del Departament Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, també van assistir la directora de l’Associació contra l’Anorèxia i la Bulímia (ACAB) i la representant de la Fundació Imatge i Autoestima, Sara Bujalance. També van estar presents el doctor Fernando Fernàndez-Aranda, del Departament de Psiquiatria de l’Hospital de Bellvitge, que va presentar els resultats de l’enquesta i la doctora Laia Asso, membre de la Societat catalana de Pediatria, que va presentar els resultats del grup de treball que ha analitzat el rol de la família com a agent preventiu en el desenvolupament dels trastorns alimentaris.

Objectius de la Taula de diàleg per als trastorns alimentaria: sensibilitzar, prevenir i promocionar la salut

La Taula de diàleg per a la prevenció de la conducta alimentària, creada l’any 201, i de la que CoDiNuCat forma part, ha permès unificar esforços per afrontar de forma comuna aquesta problemàtica, sensibilitzant sobre la importància de prevenir el greu problema dels trastorns de la conducta alimentària  i en general els trastorns relacionats amb la imatge i el pes, prevenint amb estratègies realistes dissenyades de forma coordinada entre diferents sectors (sanitari, educatiu, empresarial, mitjans) i promocionant la salut.

Més informació:

 

http://consum.gencat.cat/ca/lagencia/codi-de-consum-de-catalunya/sintesi-dels-drets-de-les-persones-consumidores-i-usuaries/els-drets-basics-de-les-persones-consumidores/taula-de-dialeg-per-a-la-prevencio-dels-trastorns-de-la-conducta-alimentaria/

Per poder millorar els nostres serveis, utilitzem cookies de tercers per recopilar informació estadística. Més informació aquí. ACEPTAR