Diferència entre Grau i Diplomatura

Història

Història. Un dels primers punts de Codinucat és el de història. Com el seu pròpi nom diu, en ell hi trobareu part de la nostra història, evolució i trajectoria. La història del nostre Col·legi comença en si, després del Congrés de la Societat Europea de Nutrició Enteral i Parenteral (ESPEN), que es va celebrar a Barcelona l’any 1987. Aquí va ser el lloc on un grup de dones catalanes amb molta empenta (Sres. Bezio, Candela, Cervera, Colomer, Fernández Bustos, Pérez Portabella, Rigolfas, Schinca i Vilarasau) animades per col·legues europees, van decidir crear l’Associación de Profesionales Pro Asociación Española de Dietistas-Nutricionistas, la qual es va constituir el 5 de març de l’any 1988. La història de la associació parteix de Catalunya, on va neixer, es va anomenar Espanyola per poder assistir a la reunió bianual de la Federació Europea d’Associacions de Dietistes (EFAD), on només podia assistir una única Associació per país representant al col·lectiu de dietistes-nutricionistes. El 1989 ja va ser membre de l’EFAD. història Part de la nostra història continua amb la consecució de la Diplomatura oficial homologada a tot l’estat espanyol, el 1998, el nom de l’Associació ja va ser: Associación Española de Dietistas-Nutricionistas (AEDN). Aquesta va començar a parlar de la creació de les Associacions autonòmiques. L’objectiu de l’AEDN era convertir-se en el Consell de Col·legis de Dietistes-Nutricionistes espanyols. Així, el 8 de març del 2001 es va constituïr l’Associació Catalana de Nutricionistes (ACN). L’objectiu de l’ACN era el de demanar la constitució del Col·legi Professional per a Catalunya. història En l'apartat història de la nostra web, trobareu l'història de Codinucat, inicis i trajectoria. En aquest apartat pretenem fer-vos presents d'ella, ja que al cap i a la fi, la nostra història també és la nostra identitat. El pas dels anys ens ha reforçat, i estem segurs que anirem fent història plegats. La història de Codinucat va començar fa anys però encara continua.
Benvinguda

Diferència entre Grau i Diplomatura

El dia 22 de novembre de 2014 es va publicar al BOE el “Real Decreto 967/2014, de 21 de noviembre, por el que se establecen los requisitos y el procedimiento para la homologación y declaración de equivalencia a titulación y a nivel académico universitario oficial y para la convalidación de estudios extranjeros de educación superior, y el procedimiento para determinar la correspondencia a los niveles del marco español de cualificaciones para la educación superior de los títulos oficiales de Arquitecto, Ingeniero, Licenciado, Arquitecto Técnico, Ingeniero Técnico y Diplomado”. Aquest Reial Decret tenia per objecte establir un procediment per a determinar la correspondència amb el nivell MECES (Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior) de les antigues titulacions universitàries, entre les quals les de llicenciatura i diplomatura (articles 19 a 27 del RD).

El MECES (Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior; Real Decreto 1027/2011, de 15 de julio, por el que se establece el Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior) es va elaborar per equiparar els estudis espanyols a l’Espai Europei d’Educació Superior (EEES) i estructura els estudis superiors en aquests quatre nivells:

El MECES (Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior; Real Decreto 1027/2011, de 15 de julio, por el que se establece el Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior) es va elaborar per equiparar els estudis espanyols a l’Espai Europei d’Educació Superior (EEES) i estructura els estudis superiors en aquests quatre nivells:

  • Nivell 1: Tècnic Superior.

  • Nivell 2: Grau.

  • Nivell 3: Màster.

  • Nivell 4: Doctor.

En execució del Reial Decret 967/2014; amb data de 30 d’abril de 2015, el Director General de Política Universitària del Ministeri d’Educació va acordar iniciar el procediment per a determinar les correspondències del títol oficial universitari de Diplomat en Nutrició Humana i Dietètica al MECES. Com a conseqüència de l’inici de l’expedient, es va sol·licitar informe a l’ANECA i al Consell d’Universitats, i en ambdós informes, el primer d’1 de juliol de 2015 i el segon d’11 de novembre de 2015, s’ha conclòs favorablement que el títol de Diplomat en Nutrició Humana i Dietètica correspon al nivell 2 del MECES. El 21 de novembre de 2015 s’ha publicat al BOE la “Resolución de la Dirección General de Política Universitaria por la que se acuerda el período de información pública en el procedimiento para el establecimiento de la correspondencia a nivel MECES del título de Diplomado en Nutrición Humana y Dietética“.

Què significa que el títol de Diplomat en Nutrició Humana i Dietètica correspon al nivell 2 del MECES?

Significa que tant el Diplomat en Nutrició Humana i Dietètica com el Graduat en Nutrició Humana i Dietètica corresponen a nivell 2 de MECES (Graduats); de manera que tots els Dietistes-Nutricionistes, independentment del títol universitari que tinguin (Diplomatura o Grau) tenen els mateixos drets des del punt de vista acadèmic i professional.

NO es tracta d’una convalidació automàtica al títol de Grau, doncs per obtenir el títol de Grau cal cursar el curs d’adaptació a alguna de les universitats que l’ofereix; únicament es tracta d’una equiparació a efectes acadèmics i professionals.

Per a què serveix l’equiparació al MECES?

Aquesta equiparació serveix per a demanar l’equivalència de títols estrangers a estudis espanyols o, en el cas d’estudis espanyols, per a demanar un certificat de correspondència al nivell MECES que pugui ser emprat per estudiar o treballar a Europa o per treballar a Espanya si es requereix un nivell d’estudis anterior al Pla de Bolonya.

Cal destacar, que aquesta equiparació no és vàlida per a oposicions, tal com especifica el Real Decret 967/2014: Disposición adicional octava. Titulación para el ingreso en las Administraciones Públicas: “Lo previsto en este real decreto no resulta de aplicación al régimen de titulaciones exigible para el ingreso en las Administraciones Públicas, que se regirá, en todo caso, por lo previsto en la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, y el resto de su normativa específica que resulte de aplicación“.

Què significa l’equiparació a efectes acadèmics?

El títol de Diplomat en Nutrició Humana i Dietètica és equivalent al del Grau; i ambdós títols de primer cicle permeten els accessos als estudis de màster. La única diferència és que els Diplomats haurien de cursar els crèdits que falten fins als 300; amb un mínim de 60 crèdits de màster, podent realitzar la resta en un altre màster o curs d’adaptació al Grau.

Resumint; què implica aquesta correspondència al nivell 2 del MECES?

Doncs que amb el títol de Diplomat es té l’equivalència a MECES 2 per poder treballar i accedir a una ampliació dels estudis. En qualsevol cas, si un Diplomat vol accedir al doctorat haurà d’assolir els 300 crèdits, ampliant els seus estudis amb un curs de convalidació i/o un màster. A més, si en algun moment es convoqués una plaça pública de Graduat en Nutrició Humana i Dietètica, els Diplomats no hi podrien accedir si no s’està en possessió del títol de Grau doncs l’equiparació al MECES no atorga el títol de Graduat.

I finalment i al respecte de la notícia de la inclusió del Grau en Nutrició Humana i Dietètica com a titulació que permet l’accés a l’especialitat de salut pública de la Generalitat de Catalunya. La Junta de govern està treballant amb el Departament de Salut perquè els diplomats siguin inclosos en l’especialitat de salut pública de la Generalitat de Catalunya, però en la categoria que li correspon. Ja que les normes de l’Estatut Bàsic de l’Empleat públic indica que l’equivalència dels títols de Diplomatura a Grau no té efectes per a l’ingrés a l ‘Administración Pública. Per tant, tant els Diplomats com els Graduats poden tenir accés a l’administració pública, però els Graduats en les categories A1 i A2 i els Diplomats en la categoria A2. Ara hem d’aconseguir que surtin places amb la categoria que permeti que els Diplomats s’hi puguin presentar.

Tan aviat tinguem alguna novetat sobre aquesta qüestió, us n’informarem.

 

Posa't en contacte amb nosaltres

Correu electrònic
TELÈFON

930 106 248

direcció

Via Laietana, núm. 38, 1r 1a
08003 Barcelona

Avís legal d'aquest lloc: