Avís legal contacte

D’acord amb les obligacions previstes en la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (en endavant LSSICE), COL·LEGI DE DIETISTES-NUTRICIONISTES DE CATALUNYA , amb CIF Q-0801960-F, i amb domicili a Via Laietana, n. 38, 1r 1a, 08003 Barcelona (Barcelona) manifesta que son de la seva propietat:

- el domini codinucat.cat

- els perfils i pàgina a les seguents xarxes socials:

  • Instagram:
  • Facebook: https://www.facebook.com/CODINUCAT/
  • Twitter: https://twitter.com/CoDiNuCat
  • Instragram: https://www.instagram.com/codinucat/

COL·LEGI DE DIETISTES-NUTRICIONISTES DE CATALUNYA no pot assumir cap responsabilitat derivada de l’ús incorrecte, inadequat o il·lícit de la informació apareguda en les seves pàgines d’Internet. Amb els límits establerts en la llei, el COL·LEGI DE DIETISTES-NUTRICIONISTES DE CATALUNYA no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que es contenen en les seves pàgines d’Internet.

Els continguts i informació de les pàgines d’Internet del COL·LEGI DE DIETISTES-NUTRICIONISTES DE CATALUNYA estan elaborades per professionals de la mateixa degudament qualificats per a l’exercici de la seva professió. No obstant això, els continguts i informació no vinculen a l’esmentada corporació ni constitueixen opinions, consells o assessorament legal de cap tipus, doncs es tracta merament d’un servei ofert amb caràcter informatiu i divulgatiu. Les pàgines d’Internet del COL·LEGI DE DIETISTES-NUTRICIONISTES DE CATALUNYA poden contenir enllaços a altres pàgines de terceres parts. Per tant, aquesta no pot assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer en pàgines de tercers. Els textos, imatges, sons, animacions, programari i la resta de continguts inclosos en aquesta pàgina web són propietat exclusiva del COL·LEGI DE DIETISTES-NUTRICIONISTES DE CATALUNYA o les seves llicenciants. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial, ha de comptar amb el consentiment exprés de COL·LEGI DE DIETISTES-NUTRICIONISTES DE CATALUNYA.

De la mateixa manera es reserva el dret a retirar l’accés al Portal, sense necessitat de previ avís, a qualsevol usuari que contravingui el disposat en aquest avís legal.

XARXES SOCIALS

L’usuari caldrà que disposi del seu perfil en aquestes xarxes socials per poder interactuar amb COL·LEGI DE DIETISTES-NUTRICIONISTES DE CATALUNYA i que accepti la relació amb la nostra xarxa social.  Si així s’executa, COL·LEGI DE DIETISTES-NUTRICIONISTES DE CATALUNYA tindrà accés al perfil de l’usuari d’acord amb els paràmetres estipulats per la pròpia xarxa social i podrà interactuar amb ell amb l’enviament de missatges, publicacions, participació a concursos i sortejos.   Si l’usuari no desitja que COL·LEGI DE DIETISTES-NUTRICIONISTES DE CATALUNYA pugui accedir al seu perfil o interrelacionar-se amb ell caldrà que es desvinculi del perfil deixant de seguir o eliminar com amistat, seguidor o usuari a COL·LEGI DE DIETISTES-NUTRICIONISTES DE CATALUNYA.

Les actuacions que realitzi COL·LEGI DE DIETISTES-NUTRICIONISTES DE CATALUNYA podran tenir caràcter informatiu i/o publicitari del seus serveis o productes, considerant que la xarxa social es un mitjà publicitari, sota la responsabilitat de COL·LEGI DE DIETISTES-NUTRICIONISTES DE CATALUNYA quant a les publicacions i comunicacions que realitzen per aquest mitjans online.

La participació dels usuaris en concursos, promocions o sortejos implicarà que l’usuari accepta les bases legals d’aquest concurs, promoció o sorteig que seran publicades a la xarxa social de referència  en el moment oportú,  i  amb la seva participació,  implicarà que l’usuari ha acceptat les mateixes.

Es recorda als usuaris que les publicacions que realitzin a les xarxes socials estaran sota la seva responsabilitat i caldrà que respectin la legislació i els drets de tercers que es puguin afectar, amb especial rellevància als drets de propietat intel·lectual, de protecció de dades i de la pròpia imatge de tercers, així com les normes de les pròpies xarxes socials que consten en els següents enllaços:

  • Facebook: https://www.facebook.com/legal/terms
  • Instagram : https://help.instagram.com/
  • Twitter: https://twitter.com/es/tos
  • Linkedin: https://www.linkedin.com/legal/user-agreement

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

En virtut de la  normativa de  Protecció de Dades Personal, per la present autoritza a que les dades personals informen que les dades seran tractades sota la  responsabilitat de COL·LEGI DE DIETISTES-NUTRICIONISTES DE CATALUNYA,, amb cif  Q-0801960-F i seu social a Via Laietana, n. 38, 1r 1a, 08003 Barcelona (Barcelona).

 • -Formulari  de Contacte:  Les seves dades seran tractades amb la finalitat de gestionar la seva  petició i poder-li donar resposta, essent la prestació d’aquest servei el motiu que ens legitima tractar les seves dades. Aquestes dades seran conservades fins que es resolgui la petició i no seran transmeses a tercers.
 • -Formulari de queixes i suggeriments : Les seves dades seran tractades amb la finalitat de gestionar les queixes o suggeriments rebuts, essent atendre la seva petició el motiu que legitima el tractament de dades. Les seves dades seran conservades fins la finalització dels expedients i les responsabilitats que es poden derivar.  No seran transmeses a tercers.
 • - Formulari d’inscripcions: Les dades son tractades per tal de gestionar  la seva inscripció en el curs, activitat o jornada sol·licitada, essent necessàries per poder prestar el servei. Les seves dades seran conservades fins finalitzar aquesta acció on s’ha inscrit, i sense que siguin comunicats a tercers.
 • - Formulari modificacions dades: Si en la seva condició de col·legiat sol·licita la seva modificació de dades, aquestes seran tractades pel Col·legi al ser membre d’ aquest i en compliment de les obligacions legals. Les seves dades que tinguin la condició de publiques i professionals podran ser comunicades a tercers.
 • - Formulari de publicitat a la web del Col·legi: Les dades seran tractades per tal de poder gestionar aquesta publicitat i informació en la nostra web, essent necessàries per poder realitzar aquesta tasca. Les seves dades identificatives i de contacte seran publicades i accessible a qualsevol persona, que accedeixi a aquesta informació, de forma indefinida fins que revoqui aquesta autorització.
 • -Si son tractades a les nostres xarxes socials, d’acord amb el detallat anteriorment, aquestes seran tractades amb la finalitat de gestionar aquella informació i dades obtingudes de la interactuació dels usuaris de les xarxes socials amb aquests perfils/pàgina. Aquestes dades seran tractades d’acord a l’interès legítim d’aquesta empresa i seran

En qualsevol cas podrà indicar la revocació del consentiment atorgat, així com exercitar els drets d’accés, rectificació o supressió, la limitació del tractament o oposar-se, així com el dret a la portabilitat de les dades. Aquestes peticions caldrà que es faci en  Via Laietana, n. 38, 1r 1a, 08003 Barcelona (Barcelona) o administracio@codinucat.cat

Així mateix s’informa que en qualsevol cas podrà presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de dades o posar-se en contacte amb aquest Col·legi al respecte de qualsevol dubte en matèria de protecció de dades, a traves del delegat de protecció de dades, en el correu electrònic dpo@codinucat.cat.

PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL.

Aquesta web és propietat del COL·LEGI DE DIETISTES-NUTRICIONISTES DE CATALUNYA. Els drets de Propietat Intel·lectual i drets d’explotació i reproducció d’aquesta web, de les seves pàgines, pantalles, la Informació que contenen, la seva aparença i disseny, així com els vincles (“hiperlinks“) que s’estableixin des d’ella a altres pàgines web de qualsevol centre adscrit o organisme depenent, són propietat exclusiva d’aquesta, tret que expressament s’especifiqui altra cosa.
Qualsevol denominació, dissenys i/o logotips, així com qualsevol producte o servei oferts i reflectits en aquesta pàgina web, són marques degudament registrades pel COL·LEGI DE DIETISTES-NUTRICIONISTES DE CATALUNYA, per les seves societats filials i/o dominades o per tercers.
Qualsevol ús indegut de les mateixes per persones diferents del seu legítim titular i sense el consentiment exprés i inequívoc per part d’aquest podrà ser denunciat i perseguit a través de tots els mitjans legals existents en l’Ordenament Jurídic espanyol i/o comunitari.
Els drets de propietat intel·lectual i marques de tercers estan destacats convenientment i han de ser respectats per tot aquell que accedeixi a aquesta pàgina, no sent responsabilitat del COL·LEGI DE DIETISTES-NUTRICIONISTES DE CATALUNYA l’ús que L’USUARI pugui portar a terme referent a això, recaient la responsabilitat exclusiva en la seva persona.

Només per a ús personal i privat es permet descarregar els continguts, copiar o imprimir qualsevol pàgina d’aquesta web. Queda prohibit reproduir, transmetre, modificar o suprimir la informació, contingut o advertiments d’aquesta web sense la prèvia autorització per escrit del COL·LEGI DE DIETISTES-NUTRICIONISTES DE CATALUNYA.

El COL·LEGI DE DIETISTES-NUTRICIONISTES DE CATALUNYA no transfereix als usuaris la propietat del seu software. L’usuari és el propietari del suport en el qual el software és gravat. COL·LEGI DE DIETISTES-NUTRICIONISTES DE CATALUNYA posseeix tots els drets de propietat industrial i intel·lectual, incloent-hi el software. Si l’usuari transfereix software d’aquesta pàgina web al seu terminal, no podrà disseccionar pel seu estudi i descompilar, traduir la versió del codi objecte original o el seu llenguatge a un altre codi o llenguatge.

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ.

Les presents condicions generals es regeixen per la Legislació espanyola, sent competents els Jutjats i Tribunals espanyols per a conèixer de quantes qüestions se suscitin sobre la interpretació, aplicació i compliment d’aquestes. L’USUARI, en virtut de la seva acceptació a les condicions generals recollides en aquest avís legal, renuncia expressament a qualsevol fur que, per aplicació de la Llei d’Enjudiciament Civil vigent pogués correspondre-li.