MEMÒRIES

MEMÒRIES

Segons les nostres MEMÒRIES, els Estatuts del CODINUCAT dicten: Article 7 1.- El Col·legi pot dictar normes reguladores de les funcions públiques que li atribueix la llei seguint la següent tramitació: a.- Correspon a l’Assemblea instar la Junta a elaborar propostes normatives sobre aspectes de les funcions col·legials les quals han de contenir, a més, una memòria justificativa del projecte i els informes i consultes que en siguin determinants. b.- El projecte, la memòria i la documentació relacionada han de ser objecte d’informació pública col·legial, tot oferint un termini d’un mes a fi que els col·legiats puguin aportar-hi el que creguin oportú. Article 27 El Col·legi ha de celebrar, com a mínim, una assemblea ordinària cada any a fi de sotmetre a l’aprovació de les persones col·legiades la memòria i la liquidació del pressupost vençut i l’inventari-balanç de situació, el pressupost i el programa d’actuació de l’any següent. Article 67 b.- Dins del primer semestre de cada any, la Junta de Govern ha de sotmetre a l’aprovació de l’Assemblea la liquidació del pressupost vençut, la memòria d’activitats de l’exercici precedent i l’inventari-balanç del Col·legi. Hi ha d’adjuntar un informe d’auditoria que analitzi la gestió financera i pressupostària del Col·legi. Article 68 Després d’aprovats els comptes de cada exercici, el Col·legi ha de presentar a la Generalitat una memòria de la gestió econòmica, de les activitats realitzades, el cens de col·legiats actualitzat i les dades d’interès general que permetin conèixerne la dinàmica, segons sigui que es disposi reglamentàriament. Tota aquesta informació referent a les MEMÒRIES, la trobareu al apartat de MEMÒRIES de la nostra Web.

Els Estatuts del CODINUCAT dicten:

Article 7
1.- El Col·legi pot dictar normes reguladores de les funcions públiques que li atribueix la llei seguint la següent tramitació:

a.- Correspon a l’Assemblea instar la Junta a elaborar propostes normatives sobre aspectes de les funcions col·legials les quals han de contenir, a més, una memòria justificativa del projecte i els informes i consultes que en siguin determinants.
b.- El projecte, la memòria i la documentació relacionada han de ser objecte d’informació pública col·legial, tot oferint un termini d’un mes a fi que els col·legiats puguin aportar-hi el que creguin oportú.

Article 27

El Col·legi ha de celebrar, com a mínim, una assemblea ordinària cada any a fi de sotmetre a l’aprovació de les persones col·legiades la memòria i la liquidació del pressupost vençut i l’inventari-balanç de situació, el pressupost i el programa d’actuació de l’any següent.

Article 67
b.- Dins del primer semestre de cada any, la Junta de Govern ha de sotmetre a l’aprovació de l’Assemblea la liquidació del pressupost vençut, la memòria d’activitats de l’exercici precedent i l’inventari-balanç del Col·legi. Hi ha d’adjuntar un informe d’auditoria que analitzi la gestió financera i pressupostària del Col·legi.

Article 68
Després d’aprovats els comptes de cada exercici, el Col·legi ha de presentar a la Generalitat una memòria de la gestió econòmica, de les activitats realitzades, el cens de col·legiats actualitzat i les dades d’interès general que permetin conèixerne la dinàmica, segons sigui que es disposi reglamentàriament.

Posa't en contacte amb nosaltres

Correu electrònic
TELÈFON

930 106 248

direcció

Via Laietana, núm. 38, 1r 1a
08003 Barcelona

Avís legal d'aquest lloc: