Memòries

Els Estatuts del CODINUCAT dicten:

Article 7
1.- El Col·legi pot dictar normes reguladores de les funcions públiques que li atribueix la llei seguint la següent tramitació:

a.- Correspon a l’Assemblea instar la Junta a elaborar propostes normatives sobre aspectes de les funcions col·legials les quals han de contenir, a més, una memòria justificativa del projecte i els informes i consultes que en siguin determinants.
b.- El projecte, la memòria i la documentació relacionada han de ser objecte d’informació pública col·legial, tot oferint un termini d’un mes a fi que els col·legiats puguin aportar-hi el que creguin oportú.

Article 27

El Col·legi ha de celebrar, com a mínim, una assemblea ordinària cada any a fi de sotmetre a l’aprovació de les persones col·legiades la memòria i la liquidació del pressupost vençut i l’inventari-balanç de situació, el pressupost i el programa d’actuació de l’any següent.

Article 67
b.- Dins del primer semestre de cada any, la Junta de Govern ha de sotmetre a l’aprovació de l’Assemblea la liquidació del pressupost vençut, la memòria d’activitats de l’exercici precedent i l’inventari-balanç del Col·legi. Hi ha d’adjuntar un informe d’auditoria que analitzi la gestió financera i pressupostària del Col·legi.

Article 68
Després d’aprovats els comptes de cada exercici, el Col·legi ha de presentar a la Generalitat una memòria de la gestió econòmica, de les activitats realitzades, el cens de col·legiats actualitzat i les dades d’interès general que permetin conèixerne la dinàmica, segons sigui que es disposi reglamentàriament.

 

Les memòries presentades fins la data són:

Memòria 2014

Memòria 2014_english

Memòria 2015

Memòria 2016

Memòria 2017

Per poder millorar els nostres serveis, utilitzem cookies de tercers per recopilar informació estadística. Més informació aquí. ACEPTAR