HISTÒRIA

Història

Història. Un dels primers punts de Codinucat és el de història. Com el seu pròpi nom diu, en ell hi trobareu part de la nostra història, evolució i trajectoria. La història del nostre Col·legi comença en si, després del Congrés de la Societat Europea de Nutrició Enteral i Parenteral (ESPEN), que es va celebrar a Barcelona l’any 1987. Aquí va ser el lloc on un grup de dones catalanes amb molta empenta (Sres. Bezio, Candela, Cervera, Colomer, Fernández Bustos, Pérez Portabella, Rigolfas, Schinca i Vilarasau) animades per col·legues europees, van decidir crear l’Associación de Profesionales Pro Asociación Española de Dietistas-Nutricionistas, la qual es va constituir el 5 de març de l’any 1988. La història de la associació parteix de Catalunya, on va neixer, es va anomenar Espanyola per poder assistir a la reunió bianual de la Federació Europea d’Associacions de Dietistes (EFAD), on només podia assistir una única Associació per país representant al col·lectiu de dietistes-nutricionistes. El 1989 ja va ser membre de l’EFAD. història Part de la nostra història continua amb la consecució de la Diplomatura oficial homologada a tot l’estat espanyol, el 1998, el nom de l’Associació ja va ser: Associación Española de Dietistas-Nutricionistas (AEDN). Aquesta va començar a parlar de la creació de les Associacions autonòmiques. L’objectiu de l’AEDN era convertir-se en el Consell de Col·legis de Dietistes-Nutricionistes espanyols. Així, el 8 de març del 2001 es va constituïr l’Associació Catalana de Nutricionistes (ACN). L’objectiu de l’ACN era el de demanar la constitució del Col·legi Professional per a Catalunya. història En l'apartat història de la nostra web, trobareu l'història de Codinucat, inicis i trajectoria. En aquest apartat pretenem fer-vos presents d'ella, ja que al cap i a la fi, la nostra història també és la nostra identitat. El pas dels anys ens ha reforçat, i estem segurs que anirem fent història plegats. La història de Codinucat va començar fa anys però encara continua.
De l’ACN a l’ACDN i finalment al CoDiNuCat

La història del nostre Col·legi comença en si, després del Congrés de la Societat Europea de Nutrició Enteral i Parenteral (ESPEN), que es va celebrar a Barcelona l’any 1987. Aquí va ser el lloc on un grup de dones catalanes amb molta empenta (Sres. Bezio, Candela, Cervera, Colomer, Fernández Bustos, Pérez Portabella, Rigolfas, Schinca i Vilarasau) animades per col·legues europees, van decidir crear l’Associación de Profesionales Pro Asociación Española de Dietistas-Nutricionistas, la qual es va constituir el  5 de març de l’any 1988. Tot i que aquesta associació va néixer a Catalunya, es va anomenar Espanyola per poder assistir a la reunió bianual de la Federació Europea d’Associacions de Dietistes (EFAD), on només podia assistir una única Associació per país representant al col·lectiu de dietistes-nutricionistes. El 1989 ja va ser membre de l’EFAD.

Amb la consecució de la Diplomatura oficial homologada a tot l’estat espanyol, el 1998, el nom de l’Associació ja va ser: Associación Española de Dietistas-Nutricionistas (AEDN).  Aquesta va començar a parlar de la creació de les Associacions autonòmiques. L’objectiu de l’AEDN era convertir-se en el Consell de Col·legis de Dietistes-Nutricionistes espanyols. Així, el 8 de març del 2001 es va constituir l’Associació Catalana de Nutricionistes (ACN). L’objectiu de l’ACN era el de demanar la constitució  del Col·legi Professional per a Catalunya.

Constitució de l’Associació Catalana de Nutricionistes (ACN)

Primera Junta Directiva, Presidenta Sra. Montserrat Morante i Schiafino

La primera Assmblea Constituent de l’ACN es fa amb l’assistència de les Sres. Marta Encuentra, Martina Miserachs, Montserrat Morante, Neus Moragues, Pilar Cervera, Yolanda Sala, i el Sr. Jordi Salvany. En aquesta s’escull la primera Junta Directiva per unanimitat, la qual es componia per: Montserrat Morante (Presidenta), Marta Encuentra (secretària), Neus Moragues (vocal), Inma Bolinaga (vocal), Martina Miserachs (vocal), Rosa Gel (vocal). El 31 d’agost del 2001, la Sra. Montserrat Morante inscriu al Registre d’associacions l’Associació Catalana de Nutricionistes (ACN). La resolució positiva va ser el dia 28 de juny del 2002.

L’ACN es va crear sense socis/es propis, sense seu i sense cobrar quota, ja que no va tenir NIF fins al maig de l’any 2006 per la qual cosa no hi havia gestió de socis/es i malauradament, a la seu actual, no hi ha constància de cap acta fins a l’any 2005.

Nova Presidenta, Sra. Martina Miserachs i Blasco

Havent rebut la dimissió de la primera presidenta, el dia 24 de febrer del 2004, la Junta Directiva va designar a la Sra. Martina Miserachs i Blasco com a segona presidenta de l’ACN. Sota la seva administració es va fer la primera petició formal del Col·legi Professional, però en aquell moment la Llei de Col·legis professionals va ser derogada i per tant, el tràmit va quedar aturat. L’ACN va continuar amb un període de poca activitat en el marc de l’AEDN. 

Pacte de Barcelona

El 20 d’octubre del 2005, les Associacions/Col·legis Autonòmiques de Dietistes-Nutricionistes ja creades i l’AEDN es reuneixen a Palma de Mallorca per celebrar el I Fòrum de l’AEDN amb l’objectiu de debatre el futur de la professió i de l’AEDN. Se signa el Pacte de Barcelona entre totes les Associacions/Col·legis de Dietistes-Nutricionistes i l’AEDN pel qual es va acordar treballar units pel benefici de la professió de dietista-nutricionista i els drets dels ciutadans en matèries de nutrició, dietètica i alimentació.

Nova Junta Directiva, President Sr. Eduard Baladia

A finals de l’any 2005 amb l’entusiasme del recent Pacte de Barcelona entra una nova Junta, la qual va voler reactivar l’ACN. Fou liderada pel Sr. Eduard Baladia i composta per: les Sres. Yolanda Sala, Sandra Sumalla, Irma Domínguez, Marta Sanz, Graciel·la Porta, Mónica Chamorro, Eva Martín, Oriol Francolí, Míriam Rondón, Cristina Lafuente i el Sr. Iñaki Elío.

La primera feina d’aquesta nova Junta va ser posar en ordre la part administrativa i les tasques més burocràtiques de l’Associació. A posteriori va desenvolupar els serveis necessaris per donar resposta a les necessitats existents del col·lectiu. La Junta va quedar ratificada a l’Assemblea Ordinària del 21 de juny del 2006.

La Junta va començar a parlar de fer tots els tràmits burocràtics amb l’objectiu de gestionar-se com associació i gestionar els socis/es catalans després de l’assemblea general de l’AEDN, per tal de poder demanar un NIF i funcionar realment com a associació pròpia. La Junta de l’ACN es va comprometre a tenir tota la documentació burocràtica feta, i realitzar tots els passos legals per tenir en ple funcionament l’ACN. Faltaven encara les cartes de les persones dimissionàries de la Primera Junta Directiva. Així doncs, es va passar a  posar ordre a la part més administrativa.

Constitució de l’Associació Catalana de Dietistes-Nutricionistes (ACDN).

Nova Presidenta, Sra. Eva Martín Quesada

El 26 de setembre del 2006 dimiteix el Sr. Eduard Baladia i la Junta escull a la Sra. Eva Martín com a nova presidenta.

L’1 de gener del 2007 l’ACN rep la documentació per tal de funcionar independentment com associació. L’AEDN cedeix els 588 socis/es de la Comunitat Autònoma Catalana perquè formessin part de l’ACN. A tots aquests socis se’ls va enviar una carta notificant que es faria aquest traspàs sempre que no manifestessin la voluntat de no pertànyer a l’ACN.

D’aquest any se’n desprèn la ferma voluntat de treballar per la professió però els problemes derivats de la derogació de la Llei de Col·legis professionals i el fet que l’ACN era en aquell moment una associació nova i incipient però poc coneguda pels Dietistes-Nutricionistes va fer que la junta canviés successivament de membres.

L’any 2006 es va aprovar la nova llei de creació de col·legis professionals. La Llei 7/2006, de 31 de maig, de l’exercici de professions titulades i dels col·legis professionals. Llavors, sota la presidència de la Sra. Eva Martín Quesada, es va tornar a presentar la documentació pertinent per a la petició del Col·legi Professional.

El 7 de maig del 2008 es va fer una actualització dels Estatuts. Una de les conseqüències d’aquesta va ser el canvi de denominació de l’associació. Aquesta va  passar de ser l’Associació Catalana de Nutricionistes (ACN) per convertir-se en l’Associació Catalana de Dietistes-Nutricionistes (ACDN).

Nova Presidenta, Sra. Irma Domínguez

El setembre del 2008 la Sra. Eva Martín Quesada no pot continuar assumint les tasques de presidència i la Junta Directiva proposa la Sra. Irma Domínguez perquè assumeixi el càrrec de presidenta en funcions fins a ser ratificada en la següent Assemblea General, la qual va tenir lloc l’any 2009.

El setembre del 2010 l’ACDN deixa de pertànyer a l’AEDN sense aprovar-se aquesta decisió en Assemblea. Comença un període de conflictes entre alguns socis/es i la Junta; neix el grup ACDN-AEDN qui comença a fer recollida de signatures per tal de convocar una assemblea i resoldre la situació entre ambdues entitats.

La renovació de la Junta ja tocava i es va convocar l’Assemblea General Ordinària  pel dia 29 de juny del 2012. Poc abans de la data de celebració de l’Assemblea General Ordinària la Presidenta Sra. Irma Domínguez i la major part de la Junta van decidir dimitir. En va assumir la presidència en funcions la Sra. Mª Betlem Menéndez Moreno, des de principis de juny fins a l’Assemblea General Ordinària del 29 de juny del 2012.

Nova Junta Directiva, Junta de Consens amb la Direcció del Sr. Jordi Sarola Gassiot, Sra. Nancy Babio Sánchez i Sra. Betlem Menéndez Moreno

En les eleccions del 29 de juny del 2012 es va renovar gairebé tota la Junta de l’ACDN. Es van presentar dues candidatures: una encapçalada per la Sra. Nancy Babio Sánchez i l’altra encapçalada per la Sra. Betlem Menéndez Moreno.

Arrel que ambdues candidatures van empatar, l’Assemblea va decidir que es formés una junta de consens conformada per 19 persones (els integrants d’ambdues candidatures i 3 sòcies més, que van ser escollits dins de la mateixa Assemblea). Donat l’empat, el Sr. Jordi Sarola (secretari) va parlar amb l’advocat (present a l’Assemblea) sobre què calia fer en aquell cas. L’advocat va dir que o bé s’havia de tornar a votar o bé s’havia d’arribar a un acord. Les dues candidates a la Presidència ho van parlar i van acordar d’escollir a una tercera persona per tal que presidís la Junta. La seva idea era que es conformés una Junta nova encapçalada per una Direcció (el President i les 2 Vicepresidentes), uns càrrecs de tresorer i tresorer suplent; secretari i secretari suplent; i 12 vocals.

El novembre del 2012 el president notifica a les vicepresidentes i la resta de la Junta que no pot continuar assumint la seva funció per motius personals de rellevància i que presenta la dimissió. La Junta Directiva, reunida l’1 de desembre de 2012, designa a la Sra. Nancy Babio Sánchez com a Presidenta en funcions fins a ser ratificada a la següent Assemblea General Ordinària del dia 8 de juny del 2013.

Darrera Presidenta de l’ACDN, Sra. Nancy Babio Sánchez

La nova Junta s’activa i comença a fer cursos de formació continuada acreditats pel Consell Català de Professions Sanitàries (CCFCPS) a preus accessibles.
L’ACDN va començar a participar i interaccionar amb altres institucions, entitats científiques, de l’administració i mitjans de comunicació. Es varen reactivar les gestions per a la creació del Consell Tècnic de Nutrició Humana i Dietètica del CCFCPS. Aquest va ser finalment creat el 19 de juny del 2013. En sorgeix el Butlletí d’informació trimestral pels associats, la biblioteca virtual, la bústia de suggeriments. Es reactiven els grups de treballs ja creats i s’informa que se’n poden crear de nous.

APROVACIÓ DEL DECRET DE CREACIÓ DEL CODINUCAT

Neix el CoDiNuCat, Sra. Nancy Babio Sánchez com a Presidenta de la Comissió Gestora.

Finalment s’aconsegueix la màxima fita de l’ACDN, el Col·legi de Dietistes-Nutricionistes de Catalunya (CoDiNuCat), el qual va ser aprovat per unanimitat al Parlament de Catalunya el dia 7 de març del 2013 i pel govern el dia 9 d’abril del 2013.

La Junta Directiva de l’ACDN anomena als mateixos membres de la Junta Directiva per tal que conformin la Comissió Gestora encarregada de redactar un Estatut provisional i regular el procediment per convocar l’Assemblea Constituent.

Arran de la dimissió de tres membres de la Junta Directiva a l’Assemblea General Ordinària del 8 de juny de 2013, la Comissió Gestora va ser finalment conformada per: Presidenta Sra. Nancy Babio, Vicepresidenta Sra. Blanca Raidó, Tresorer titular Sr. Miguel Reverte, Tresorera suplent Sra. Núria Beà, Secretaria titular Sra. Marta Planas, Secretaria suplent Sra. Marta Begoña Peroy; vocalies: Sra. Gemma Miranda, Sra. Miriam Orantos, Sra. Cleofè Pérez-Portabella, Sra. Cristina Vaqué, Sra. Isabel Megías, Sra. Gemma Salvador, Sr. Serafin Murillo.

Aquesta Comissió Gestora va convocar l’Assemblea Constituent del CoDiNuCat el 15 de novembre de 2013 en el marc de les IV Jornades de l’ACDN i les I Jornades del CoDiNuCat per tal de garantir la màxima assistència i participació dels/les col·legiats/des en aquest esdeveniment històric per a la professió, i també garantir així, que l’òrgan de govern escollit fos representatiu de la major part dels/les col·legiat/des.

Constitució CoDiNuCat

Assemblea Constituent del CoDiNuCat, Presidenta Sra. Nancy Babio Sánchez

En el marc de les IV Jornades de l’ACDN i I Jornades del CoDiNuCat es va realitzar l’Assemblea Constituent del Col·legi de Dietistes-Nutricionistes de Catalunya (CoDiNuCat), on es va aprovar l’Estatut del Col·legi Professional. En aquesta també es va aprovar el pressupost i la quota anual dels/les col·legiats/des i es va escollir la Junta de Govern que lideraria el Col·legi durant els primers 4 anys.

En aquestes primeres eleccions al CoDiNuCat s’hi van presentar dues candidatures: la Candidatura Renovadora, encapçalada per la Sra. Montserrat Morante Schiafino i la Candidatura de Consens, encapçalada per la Sra. Nancy Babio Sánchez. Ambdues candidatures van exposar públicament a l’Assemblea les seves propostes de govern i va ser escollida amb 236 vots vers els 148 vots que va rebre la Candidatura Renovadora.

Aquesta primera Assemblea del CoDiNuCat va ser la més nombrosa de les Assemblees i la primera on es feia servir el vot per correu, per tercera persona i la delegació de vot, amb la qual cosa la participació va ser encara més gran. D’aquestes primeres eleccions en va sortir guanyadora la Candidatura de Consens.

Així doncs, es conformà la primera Junta de Govern del CoDiNuCat el 15 de novembre del 2013.

Accedeix a la carta de benvinguda de la Presidenta electa: primera legislatura

Accedeix al discurs de la presidenta en l’acte de presa de possessió el dia 15 de novembre de 2013.

SEGONA LEGISLATURA: EL CODINUCAT ES CONSOLIDA

La segona legislatura liderada per la Dra. Nancy Babio i integrada per 3 membres de la primera legislatura: Sra. Marta Planas, Sra. Inés Navarro i Sr. Miguel Reverte juntament amb altres membres engeguen amb entusiasme la segona legislatura.

Aquesta segona legislatura ha permès d’una manera rotunda consolidar la figura del dietista-nutricionista en tots els àmbits de la vida catalana i, fins i tot, espanyola. Una professió que ha adquirit visibilitat, més reconeixement social i s’ha convertit en un col·lectiu amb capacitat per aconseguir resultats en benefici dels seus col·legiats i de la societat en general.

El Col·legi ha treballat molt estretament amb l’Administració catalana per aconseguir un reconeixement a l’importantíssim paper del -nutricionista en la sanitat pública, amb l’aspiració que arribi a formar part del sistema d’atenció primària que tants beneficis reportaria a la ciutadania, evitant i combatent malalties, i ajudant les arques sanitàries amb estalvis substancials en despeses sanitàries i en hospitalitzacions, a més dels estalvis no menys importants que es deriven de l’absentisme laboral. En aquest sentit, va ser decisiva la compareixença de la doctora Nancy Babio davant la Comissió de Salut del Parlament de Catalunya, en la qual va defensar la necessitat d’inclusió del D-N en atenció primària, el 20 de juliol del 2017. Fita que finalment va ser aconseguida en l’últim any de la seva legislatura

S’ha aconseguit que la Generalitat de Catalunya reconegui el grau de Nutrició Humana i Dietètica com una de les titulacions per accedir a l’especialitat de salut pública. També es va aconseguir la inclusió del D-N en el nou model de prescripció i dispensació de nutrició enteral domiciliària, un afer pioner a l’Estat espanyol, gràcies al suport del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya i del Servei Català de Salut (CatSalut).

La iniciativa més significativa dins l’àrea de responsabilitat social corporativa del CoDiNuCat la constitueix, sens dubte, el projecte “Això s’ho val!”, un acord establert amb entitats com ara l’Associació de Celíacs de Catalunya, l’Associació de Diabetis de Catalunya (ADC), la Federació Catalana Entitats contra el Càncer (FECEC) i la Creu Roja per ajudar als grups més vulnerables que necessiten una atenció individualitzada del D-N. En aquest sentit, el CoDiNuCat paga aquestes consultes que atenen els col·legiats que s’incorporen al projecte. Així, els diners dels col·legiats retornen als mateixos col·legiats per mitjà d’un projecte de responsabilitat social corporativa. També s’han establert acords amb l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears i l’Observatori de la Dieta Mediterrània, entre d’altres.

Accedeix a la carta de benvinguda de la Presidenta electa: segona legislatura

deo de final de la segona legislatura:

Llibre: Una entitat consolidada al servei del dietista-nutricionista i de la salut dels ciutadans de Catalunya

VERSIÓ CATALANA

VERSIÓ CASTELLANA

Vídeo sorpresa per la presidenta Nancy Babio, el qual es va projectar al sopar de comiat de la Junta de Govern el dia 5/11/2021 en agraïment al seu lideratge durant els 8 anys de vida del CoDiNuCat.

Vídeo 10 anys CoDiNuCat

L’1 de juny de 2023 es va dur a terme l’acte de commemoració de la celebració dels 10 anys del CoDiNuCat, durant la celebració es va projectar el següent vídeo dels 10 anys de vida del CoDiNuCat.

Posa't en contacte amb nosaltres

Correu electrònic
TELÈFON

930 106 248

direcció

Via Laietana, núm. 38, 1r 1a
08003 Barcelona

Avís legal d'aquest lloc: