CODI DEONTOLòGIC

PRÒLEG

CODI DEONTOLÒGIC: Està àmpliament reconeguda l’afirmació que “pel desenvolupament i consolidació d’una professió és necessària l’existència de les corresponents associacions professionals”. El col·lectiu de Dietistes-Nutricionistes actua conseqüentment per aconseguir l’equilibri professional que es basa en tres punts: associacionisme, formació i ètica. Associacionisme i formació: la primera associació professional –la Asociación Española de Dietistas-Nutricionistas, l’AEDN– es va crear a Espanya l’any 1988 amb l’objectiu d’aglutinar el col·lectiu i es va implicar de ple en la consecució d’una formació d’acord amb les demandes de la societat del nostre temps i d’un nivell acadèmic que permetés el reconeixement i la mobilitat existent en altres països. Un llarg procés acadèmic ha permès arribar a la titulació de Grau en Nutrició Humana i Dietètica, nivell que permet l’harmonització dins l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES). Ètica: el CODI DEONTOLÒGICés un conjunt de principis i regles ètiques que han d’inspirar i guiar la conducta professional mitjançant l’establiment de normes i deures dirigits a un col·lectiu, i és de vital importància pel correcte desenvolupament i funcionament de la professió del Dietista-Nutricionista (D-N). El Codi té com a objectiu primordial elevar l’estàndard de la pràctica i la bona praxi professional i s’haurà de revisar periòdicament davant les necessitats de la professió i/o de la societat. El Codi no podrà complir les seves finalitats si no es manté constantment alerta davant les necessitats canviants de la pràctica professional i les noves situacions creades pel progrés social i científic. El Codi deontològic és una guia general per a l’exercici professional i, per tant, no pot recollir amb detall situacions que necessitin actuacions concretes. El professional D-N adquireix un compromís seriós i responsable amb la societat. Aquest compromís s’ha de complir a través del Codi deontològic el qual serà explícit i es publicarà, i serà acceptat i assumit lliurement per qualsevol professional D-N que exerceixi com a tal.

Codi Deontològic de la Professió de Dietistes-Nutricionistes (D-N):

 

Pròleg

Està àmpliament reconeguda l’afirmació que “pel desenvolupament i consolidació d’una professió és necessària l’existència de les corresponents associacions professionals”. El col·lectiu de Dietistes-Nutricionistes actua conseqüentment per aconseguir l’equilibri professional que es basa en tres punts: associacionisme, formació i ètica.

Associacionisme i formació: la primera associació professional –la Asociación Española de Dietistas-Nutricionistas, l’AEDN– es va crear a Espanya l’any 1988 amb l’objectiu d’aglutinar el col·lectiu i es va implicar de ple en la consecució d’una formació d’acord amb les demandes de la societat del nostre temps i d’un nivell acadèmic que permetés el reconeixement i la mobilitat existent en altres països. Un llarg procés acadèmic ha permès arribar a la titulació de Grau en Nutrició Humana i Dietètica, nivell que permet l’harmonització dins l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES).

Ètica: el Codi deontològic és un conjunt de principis i regles ètiques que han d’inspirar i guiar la conducta professional mitjançant l’establiment de normes i deures dirigits a un col·lectiu, i és de vital importància pel correcte desenvolupament i funcionament de la professió del Dietista-Nutricionista (D-N). El Codi té com a objectiu primordial elevar l’estàndard de la pràctica i la bona praxi professional i s’haurà de revisar periòdicament davant les necessitats de la professió i/o de la societat. El Codi no podrà complir les seves finalitats si no es manté constantment alerta davant les necessitats canviants de la pràctica professional i les noves situacions creades pel progrés social i científic. El Codi deontològic és una guia general per a l’exercici professional i, per tant, no pot recollir amb detall situacions que necessitin actuacions concretes. El professional D-N adquireix un compromís seriós i responsable amb la societat. Aquest compromís s’ha de complir a través del Codi deontològic el qual serà explícit i es publicarà, i serà acceptat i assumit lliurement per qualsevol professional D-N que exerceixi com a tal.

Definicions

Dietista-Nutricionista

Segons la European Federation of the Associations of Dietitians (EFAD, 2005), el dietista-nutricionista és una persona qualificada i legalment reconeguda per aconsellar una bona pauta d’alimentació, tant a persones o col·lectius en bon estat de salut, com a aquells que necessiten un règim terapèutic.

Segons la Llei d’ordenació de les professions sanitàries (LOPS, 2003), article 7, apartat g, els diplomats universitaris en Nutrició Humana i Dietètica desenvolupen activitats orientades a l’alimentació de la persona o de grups de persones, adequades a les necessitats fisiològiques i, si escau, a les patològiques, i d’acord amb els principis de prevenció i salut pública.

Segons la Conferència de Consens del Perfil Professional del Diplomat en Nutrició Humana i Dietètica, un Dietista-Nutricionista és un professional de la salut, amb titulació universitària, reconegut com un expert en alimentació, nutrició i dietètica, amb capacitat per intervenir en l’alimentació d’una persona o grup, des dels àmbits d’actuació següents: la nutrició en la salut i en la malaltia, el consell dietètic, la recerca i la docència, la salut pública des dels organismes governamentals, les empreses del sector de l’alimentació, i la restauració col·lectiva i social.

Principis

Normes i/o idees fonamentals que regeixen el pensament o la conducta de la professió.

Estàndards o bones pràctiques

Accions que es deriven de l’aplicació dels principis.

Justificació 

El Codi deontològic és fruit de la revisió dels codis ètics de les associacions mundials més sòlides i prestigioses, i també del consens i de l’experiència dels professionals. Tot el material amb el qual s’ha treballat (formularis de les enquestes, documentació i esborranys) es troba dipositat a l’arxiu de l’AEDN i, una vegada valorat, s’han seleccionat els documents de treball que es detallen al final d’aquest document.

La majoria dels Codis deontològics consultats recullen aquests tres mínims ètics:

 1. Principi de Beneficència i no maleficència.
 2. Principi d’Autonomia.
 3. Principi de Justícia.

A partir d’aquests mínims, s’introdueixen els principis i se’n deriven els estàndards de conducta que actualment es denominen bones pràctiques. L’estructura triada per al present Codi parteix d’una declaració de principis, que es concreta amb els seus corresponents principis (P) i bones pràctiques (BP):

 • Responsabilitats envers la societat.
 • Responsabilitats envers els clients/pacients.
 • Responsabilitats envers la professió.
 • Responsabilitats respecte als col·legues i altres professionals.
DECLARACIÓ DE PRINCIPIS

El DIETISTA-NUTRICIONISTA exercirà amb responsabilitat, professionalitat, solidaritat, respecte, cooperació i legalitat, de manera honesta, íntegra i equitativa, per millorar la salut i/o la qualitat de vida de l’individu o de la societat:

 • Serà competent, objectiu i honest en les seves accions.
 • Respectarà a totes les persones i les seves necessitats.
 • Col·laborarà amb altres professionals en equips multidisciplinaris.
 • Intentarà aconseguir que la població assoleixi un estat nutricional òptim.
 • Respectarà sempre els principis de beneficència i no maleficència, d’autonomia i de justícia.
 • Complirà el Codi de bones pràctiques en matèria de nutrició humana i dietètica.
Aplicació del Codi deontològic

El Codi d’Ètica s’aplica als professionals següents:

A totes aquelles persones que siguin diplomades o graduades en Nutrició Humana i Dietètica, el títol universitari de les quals les acredita per a l’exercici de la professió regulada de Dietista-Nutricionista.

Totes les persones a les quals s’aplica aquest Codi se les reconeix com a Dietistes-Nutricionistes amb ple dret d’exercir una professió regulada per la normativa legal establerta en el títol de Diplomat o Graduat en Nutrició Humana i Dietètica, per les lleis de creació de col·legis professionals i per la Llei d’ordenació de les professions sanitàries (LOPS) i, per tant, són professionals acreditats per al ple exercici d’aquesta professió i, en conseqüència, han d’actuar sota el Codi deontològic que han acceptat i que està emparat pel seu col·legi o per la seva associació professional.

Responsabilitats envers la societat

El professional Dietista-Nutricionista:

P 1. Dirigirà la seva tasca professional al servei de la salut segons els estàndards internacionalment tipificats, considerant la salut, la protecció i el benestar de la població en tot moment.

BP. Participarà en la promoció i manteniment de la salut integral i en la prevenció i tractament de trastorns i patologies alimentàries/nutricionals.

P 2. Desenvoluparà les activitats professionals d’acord amb les lleis i reglaments vigents.

BP. No cometrà actes d’abús d’autoritat o il·lícits directament relacionats amb l’exercici de la professió i segons el que s’estableix a la legislació vigent, al Codi deontològic o a una comissió autoritzada.

P 3. Acatarà el Codi deontològic, complint les regles i les bones pràctiques que regeixin l’exercici professional en el seu àmbit d’actuació.

BP. Denunciarà la mala praxi d’altres D-N, comunicant-ho obligatòriament a la institució pertinent.

BP. Lluitarà contra l’intrusisme professional i la pràctica no qualificada de les funcions i tasques que li són pròpies

BP. Assumirà les decisions de les instàncies professionals socialment reconegudes i considerades en el Codi deontològic.

P 4. Exercirà la seva professió amb integritat, responsabilitat, honradesa, justícia, imparcialitat i dignitat, respectant les necessitats i els valors específics dels individus.

BP. No discriminarà, en la pràctica professional, a ningú per raó de raça, religió, sexe, discapacitat, edat, identitat de gènere, estatus social o qualsevol altra categoria protegida legalment.

BP. Oferirà els serveis professionals amb sensibilitat a les diferències culturals.

P 5. No s’involucrarà en pràctiques o comunicacions fraudulentes o enganyoses.

BP. No farà publicitat falsa o enganyosa dels seus serveis.

BP. Promourà o donarà suport als articles, productes o mètodes específics sense fer-ho de manera enganyosa.

BP. Proporcionarà informació precisa i veraç en la comunicació amb el públic.

P 6. Es retirarà de la pràctica professional quan no pugui complir les seves funcions i responsabilitats professionals amb els clients, pacients i altres persones.

BP. Deixarà la pràctica si un tribunal l’incapacita per motius mentals.

BP. No s’involucrarà en la pràctica quan estigui incapacitat per proporcionar un servei eficaç als altres.

P 7. Ajudarà a pal·liar les desigualtats en matèria d’alimentació i nutrició.

BP. Participarà en l’atenció alimentària de forma estructurada, a través dels mitjans al seu abast.

Responsabilitats envers els clients/pacients

El professional Dietista-Nutricionista:

P 8. Reconeixerà i exercirà amb judici professional dins dels límits de les seves qualificacions/competències i buscarà consell o derivarà el client/pacient segons el cas.

BP. Acreditarà sempre la seva qualificació professional i la seva funció específica en qualsevol àmbit en què actuï com a professional en nutrició humana i dietètica.

P 9. Tractarà als clients/pacients amb respecte i consideració, reconeixent la llibertat i la igualtat en dignitat i dret.

BP. Informarà al client/pacient del tractament dietètic que adoptarà, d’acord amb la seva capacitat de comprensió.

BP. Proporcionarà informació suficient i apropiada per permetre als clients, pacients i altres, poder prendre les seves pròpies decisions.

BP. Respectarà el dret del client/pacient a prendre decisions sobre el pla de cures recomanat, inclòs el seu consentiment, modificació o rebuig.

P 10. Guardarà rigorosament el secret professional, salvaguardant el dret del client/pacient a la pròpia intimitat i només podrà trencar-lo en cas de legítima defensa, obligació judicial o protecció de la salut pública.

BP. S’acollirà a la Llei de Protecció de Dades vigent en cada moment.

P 11. Respectarà el dret dels clients/pacients a escollir el seu Dietista-Nutricionista.

BP. No s’apropiarà dels clients/pacients dels seus col·legues amb mètodes contraris a l’ètica professional.

P 12. Complirà els principis enunciats anteriorment a “Responsabilitats envers la societat” (principis 1 i 6), tant en el tractament com en la prestació de serveis als clients, pacients i altres.

P 13. Assumirà la responsabilitat i llibertat personal que el faculta per exercir el seu dret a l’objecció de ciència i de consciència, respectant la llibertat i el dret a la salut del client/pacient.

Responsabilitats envers la professió

El professional Dietista-Nutricionista:

P 14. Desenvoluparà la pràctica de la nutrició i la dietètica basada en l’evidència científica.

BP. Procurarà la difusió digna de la professió, i dels seus objectius i competències.

BP. Incorporarà els resultats de la recerca científica en la seva pràctica professional.

BP. Fomentarà l’intercanvi de coneixements científics i d’habilitats tècniques.

P 15. Garantirà sempre la seva competència professional amb la formació acadèmica reglada, i l’actualització dels seus coneixements i destreses.

BP. Presentarà fidelment les qualificacions i credencials professionals de Diplomat/Graduat en Nutrició Humana i Dietètica quan li siguin requerides, d’acord amb la legalitat vigent.

P 16. Presentarà informació fiable i fonamentada i interpretarà la informació controvertida, sense prejudicis personals, i reconeixerà les legítimes diferències d’opinió que hi hagi.

P 17. Assumirà, durant tota la seva vida laboral, la responsabilitat de justificar la competència professional del seu exercici personal acceptant les bones pràctiques professionals, i actualitzarà els coneixements i habilitats professionals i els aplicarà a la pràctica de manera continuada.

BP. Es vincularà professionalment al col·legi o, en cas de no existir col·legi professional, a l’associació professional corresponent al seu àmbit d’actuació geogràfica.

BP. Exercirà la professió correctament i mantindrà una formació actualitzada i continuada.

P 18. Estarà atent a l’aparició d’un conflicte real o potencial d’interessos i adoptarà les mesures apropiades en el cas que sorgeixi.

BP. Quan un conflicte d’interessos no pugui ser resolt per la declaració, el dietista-nutricionista adoptarà les mesures necessàries per eliminar el conflicte, fins i tot amb la renúncia d’un lloc, càrrec o situació professional.

P 19. Permetrà l’ús del seu nom per certificar els serveis de dietètica proporcionats, només si els ha realitzat o supervisat.

P 20. No sol·licitarà, acceptarà o oferirà regals, incentius econòmics o d’una altra consideració que afectin, o donin aparença raonable d’afectar, el criteri professional.

BP. No serà una violació d’aquest principi acceptar compensació com a consultor o empleat o com a part d’una beca de recerca o programa de patrocini de les empreses, sempre que la relació sigui obertament declarada i el D-N actuï amb integritat en l’acompliment dels serveis o responsabilitats.

BP. Aquest principi no s’oposa al fet que un D-N accepti regals de valor nominal, atengui programes educatius, menjars en el marc d’intercanvis d’informació educativa, mostres gratuïtes de productes o articles similars, sempre que aquests articles no s’ofereixin a canvi de o amb l’expectativa de, i no donin lloc a conductes o serveis que siguin contraris al criteri rigorós del D-N.

BP. La prova d’una aparença impròpia dependrà de si aquesta conducta pogués crear, a persones raonables, la percepció que el D-N és incapaç d’exercir les seves responsabilitats professionals amb integritat i imparcialitat, i la seva competència està afectada.

Responsabilitats respecte als col·legues i altres professionals

El professional Dietista-Nutricionista:

P 21. Demostrarà respecte pels valors, drets, coneixements i habilitats dels seus col·legues i d’altres professionals.

BP. No es dedicarà a les pràctiques comercials deshonestes, enganyoses o inadequades que demostrin un menyspreu pels drets o interessos de tercers.

BP. Proporcionarà, quan li siguin requerides, avaluacions objectives de l’acompliment professional dels empleats i companys de treball, dels candidats a l’ocupació, estudiants, membres d’associacions professionals, premis o beques, fent tots els esforços raonables per evitar un biaix en l’avaluació professional dels altres.

P 22. Contribuirà a la millora de la professió cooperant en el seu desenvolupament.

BP. Participarà en la construcció i bon funcionament d’equips de diversos àmbits sense cap tipus de discriminació.

BP. No denunciarà un col·lega davant del col·legi o l’associació ni en danyarà la imatge i el prestigi sense proves, basant-se únicament en conjectures, suposicions o raons personals.

P 23. Col·laborarà segons les competències que li són pròpies quan participi en un equip multidisciplinari.

BP. Donarà importància a la col·laboració interdisciplinària, tant amb els professionals sanitaris que integrin l’equip multidisciplinari com amb tots aquells que es vegin implicats en la producció, gestió i distribució dels aliments, ja sigui a nivell empresarial o governamental, i n’assegurarà i preservarà la finalitat i competència específica.

Disposicions finals

a) L’aprovació del Codi deontològic dels Dietistes-Nutricionistes i les seves futures actualitzacions es durà a terme a través de les diferents assemblees generals dels col·legis i associacions professionals de Dietistes-Nutricionistes i s’ha de comunicar oficialment a tots els seus membres pels mitjans de què disposi la institució representativa de la professió.

b) La interpretació i l’aplicació dels principis continguts en aquest Codi han d’evolucionar i ajustar-se a la realitat en què estan inserits. Per això, s’estableix que es revisi periòdicament, s’adapti i s’actualitzi per fer-lo més eficaç en la promoció i desenvolupament dels principis ètics que han de formar la conducta professional.

c) Així mateix, es crearà una Comissió de seguiment del Codi deontològic per part de la institució representativa de la professió, que definirà què es considera una falta lleu, greu o molt greu, i establirà el procediment de denúncia, el procés d’avaluació, de resposta, de revisió i de defensa, per poder aplicar les accions disciplinàries corresponents. Les declaracions d’aquesta Comissió tindran naturalesa normativa i caràcter vinculant per a totes les persones col·legiades/associades.

d) La institució representativa del col·lectiu professional s’ha de comprometre a mantenir-se sensible als canvis que succeeixin en el seu si i al seu voltant: formes d’exercir la professió, impulsos socials, transformacions culturals, així com problemes ètics derivats de l’aplicació de noves tecnologies.

e) El Codi ha d’acollir noves normes per guiar la conducta professional davant nous problemes i ha de servir d’estímul permanent d’actualització i adaptació.

f) Finalment, declarar que el Codi deontològic té tant la missió de protegir el professional de les seves pròpies febleses, com de guiar-lo en les accions professionals davant la societat, el client/pacient, els seus col·legues i altres professionals, perquè actuï sempre en el marc de l’evidència científica i amb la humanitat que requereixen tots els temes relacionats amb l’alimentació i nutrició humana.

g) L’aprovació d’aquest Codi deontològic per part de les respectives assemblees generals de col·legis i associacions professionals porta implícita la derogació tàcita del decàleg d’estàndards ètics en l’exercici de la professió de Dietista-Nutricionista, aprovat per l’Assemblea General de l’AEDN a la ciutat de Bilbao el 5 d’octubre de 2008.

Documents seleccionats
 1. International Confederation of Dietetic Associations. International Code of Ethics and Code of Good Practice [en línea] International Federation of Dietetic Associations; 2008. [Consultat el 20 de juny de 2011]. Disponible a: http://www.internationaldietetics.org/Downloads/ICDA-Code-of-Ethics-and-Code-ofGood-Practice.aspx
 2. European Federation of the Associations of Dietitians. International Code of Ethics and Code of Good Practice [en línea], 2008. [Consultat el 20 de juny de 2011]. Disponible a: http://www.efad.org/everyone/1390/5/0/32
 3. De Looy Anne, ed. Dietitians Improving Education and Training Standards (DIETS) Report 5: Quality Assurance, Dietetic Competence and Practice Placement Standards 2006-2009. DIETS Thematic Network; 2009.
 4. Asociación Española de Dietistas-Nutricionistas. Decálogo de estándares éticos en el ejercicio de la profesión de dietista-nutricionista. Aprovats en l’Assemblea General Ordinària de l’Asociación Española de Dietistas-Nutricionistas el 5 d’octubre de 2008. Ratificats en Junta de Govern  del Col·legi Oficial de Dietistes-Nutricionistes de les Illes Balears el 30 de gener de 2009. Aprovats en la II Assemblea General Ordinària del Col·legi Oficial de Dietistes-Nutricionistes de Illes Balears el 20 de març de 2009.
 5. Antúnez C., et al. Propuesta de código ético en la profesión de nutrición humana y dietética. Proposta de codi ètic en la professió de nutrició humana i dietètica. Cabrils (Barcelona). Prohom Edicions i Serveis Culturals, S.L.; 2009.
 6. American Dietetic Association/Commission on Dietetic Registration Code of Ethics for the Profession of Dietetics and Process for Consideration of Ethics Issues. J Am Diet Assoc. 2009; 109(8) 1461-7.

Posa't en contacte amb nosaltres

Correu electrònic
TELÈFON

930 106 248

direcció

Via Laietana, núm. 38, 1r 1a
08003 Barcelona

Avís legal d'aquest lloc: