INTRUSISME PROFESSIONAL

Intrusisme professional

Intrusisme professional - L’article 11.1 de la Llei 7/2006, de 31 de maig, d’exercici de professions titulades i dels col·legis professionals defineix l’intrusisme professional com “la realització d’actuacions professionals sense complir els requisits establerts legalment per a l’exercici de la professió”, és a dir, quan la professió s’exerceix sense complir els requisits fixats en el citat article 6 de la mateixa llei relatiu a l’exercici professional. En aquest sentit, l’article 6 de la Llei 7/2006 estableix els requisits imprescindibles que ha de complir tot professional per poder exercir la professió: a) Tenir el títol acadèmic i les condicions que determina l’article 5 sobre accés a l’exercici. b) No estar en situació d’inhabilitació professional. c) No estar subjectes a cap de les causes d’incompatibilitat o de prohibició establertes per les lleis d) Complir, si escau, les normes de col·legiació corresponents (com és el cas de la col·legiació obligatòria). D’altra banda, aquest concepte d’intrusisme professional és el que han recollit els articles 11 i 12 dels Estatuts del Col·legi, aplicables només a les persones col·legiades. Per tant, qualsevol professional que exerceixi la professió de dietista-nutricionista i no compleixi algun d’aquests requisits per a l’exercici professional, estarà incorrent en un acte d’intrusisme professional que el Col·legi podrà perseguir, ja sigui directament o posant-lo en coneixement de l’Administració perquè sigui aquesta qui ho persegueixi.

Què és l’intrusisme professional?

L’article 11.1 de la Llei 7/2006, de 31 de maig, d’exercici de professions titulades i dels col·legis professionals defineix l’intrusisme professional com “la realització d’actuacions professionals sense complir els requisits establerts legalment per a l’exercici de la professió”, és a dir, quan la professió s’exerceix sense complir els requisits fixats en el citat article 6 de la mateixa llei relatiu a l’exercici professional.

En aquest sentit, l’article 6 de la Llei 7/2006 estableix els requisits imprescindibles que ha de complir tot professional per poder exercir la professió:

a) Tenir el títol acadèmic i les condicions que determina l’article 5 sobre accés a l’exercici.

b) No estar en situació d’inhabilitació professional.

c) No estar subjectes a cap de les causes d’incompatibilitat o de prohibició establertes per les lleis

d) Complir, si escau, les normes de col·legiació corresponents (com és el cas de la col·legiació obligatòria).

D’altra banda, aquest concepte d’intrusisme professional és el que han recollit els articles 11 i 12 dels Estatuts del Col·legi, aplicables només a les persones col·legiades.

Per tant, qualsevol professional que exerceixi la professió de dietista-nutricionista i no compleixi algun d’aquests requisits per a l’exercici professional, estarà incorrent en un acte d’intrusisme professional que el Col·legi podrà perseguir, ja sigui directament o posant-lo en coneixement de l’Administració perquè sigui aquesta qui ho persegueixi.

El Col·legi té l’obligació d’evitar i perseguir qualsevol acte d’intrusisme professional que afecti la professió de dietista-nutricionista, ja que és una de les funcions públiques que legalment té atribuïda. Tanmateix, només té potestat disciplinària sobre els professionals que s’hagin col·legiat prèviament i sobre les empreses inscrites en el Registre de Societats Professionals.

En aquest sentit, el Col·legi no pot sancionar els professionals que cometin actes d’intrusisme professional i que o bé no disposin de la titulació exigida per a l’exercici de la professió, o bé no es trobin col·legiats al propi Col·legi. En aquests casos, és la Generalitat de Catalunya qui té la competència per a sancionar aquests professionals, si ho estima oportú.

Comissió d’intrusisme

La comissió d’intrusisme professional ha estat creada com a una comissió imprescindible per tal de controlar i evitar l’intrusisme que pateix la professió del Dietista-Nutricionista.

Com a col·legi d’una professió sanitària, vetllarem pel benestar de la població vers la salut pública com a principal objectiu. Intentant en tots els casos, que al ciutadà que ho necessiti, arribi el tractament dietètic adequat, per part del Dietista-Nutricionista.

Objectius de la Comissió

1

Donar a conèixer la figura del Dietista-Nutricionista en tots els seus àmbits d’actuació, per tal que la població reconegui el professional adient per l’exercici de la Dietètica i la Nutrició.

2

Estudiar els possibles casos d’intrusisme professional i prendre les mesures necessàries, recolzats per l’advocat del col·legi, per tal d’aturar aquesta activitat.

3

Actuar, mitjançant comunicats,
en els diferents mitjans de comunicació on es vulnerin les competències del
Dietista-Nutricionista.

Què puc fer si detecto un possible cas d’intrusisme?

Comunicar-ho a la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques del Departament de Justícia

La Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques del Departament de Justícia és competent per a sancionar els actes d’intrusisme professional comesos per professionals que no disposen de la titulació oficial universitària i/o que no estan col·legiats

 

D’acord amb el que disposa l’article 15.2 de la Llei 7/2006, la Generalitat de Catalunya exercirà el règim disciplinari de les persones que exerceixin la professió sense disposar de la titulació legalment exigida per a l’exercici de la professió i de les persones que exerceixin la professió sense estar col·legiats, quan tinguin l’obligació d’estar-hi.

 

En aquest sentit, la Generalitat també exercirà el règim disciplinari davant d’empreses i entitats que contractin professionals no titulats i/o no col·legiats, i que no es trobin inscrites en el Registre de Societats Professionals del Col·legi.

 

L’article 17 de la Llei 7/2006 tipifica diferents infraccions relatives a l’intrusisme professional que d’acord amb el que disposa l’article 21.1 de la Llei, poden ser sancionades amb la inhabilitació professional durant un temps no superior a cinc anys i/o multa d’entre 5.001€ i 50.000€. En concret, la Llei 7/2006 tipifica com a infracció molt greu “a) l’exercici d’una professió sense estar en possessió del títol professional habilitant”, “f) l’exercici d’una professió col·legiada per qui no compleixi l’obligació de col·legiació” i “g) la contractació per empreses i entitats de treballadors no col·legiats en el cas que l’objecte de llur contracte de treball comprengui, totalment o parcialment, la realització de tasques pròpies de la professió”.

 

D’acord amb el que disposa l’article 11.2 de la Llei 7/2006, en exercici de la funció pública atribuïda al Col·legi per a perseguir els actes d’intrusisme, el Col·legi ha de posar en coneixement de l’Administració aquells actes d’intrusisme comesos per professionals no col·legiats i/o persones no titulades, i que pugui ésser constitutius d’una infracció de l’article 17 de la Llei 7/2006, per tal que l’Administració pugui adoptar les mesures administratives necessàries per a corregir aquestes conductes.

 

Les denúncies i comunicacions del Col·legi en matèria d’intrusisme professional s’han de dirigir a la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb el que disposa l’article 5.f) del Decret 6/2019, de 8 de gener, de reestructuració del Departament de Justícia, publicat al DOGC de 10 de gener de 2019.

 

Es pot fer de manera presencial presentant una instància dirigida a la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques, (C/ del Foc, 57, 08038, Barcelona) o bé presentar una instància genèrica de forma telemàtica, indicant que es dirigeix a la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya al següent enllaç:

 

https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Peticio-generica

Què pot denunciar el CoDiNuCat? Què no?

El CoDiNuCat SI és competent per sancionar a una persona col·legiada o Centre/Societat Professional inscrit al RSP.

El CoDiNuCat NO és competent per sancionar una persona no col·legiada o Centre/Societat Professional no inscrit al RSP.

R

SI

El CoDiNuCat SI és competent per sancionar a una persona col·legiada o Centre/Societat Professional inscrit al RSP.

Q

NO

El CoDiNuCat NO és competent per sancionar una persona no col·legiada o Centre/Societat Professional no inscrit al RSP.

Comunicació d’un possible cas d’intrusisme professional

S’ha assabentat d’un possible cas d’intrusisme professional? El Dietista-Nutricionista que l’ha atès no és col·legiat/ada?

Mitjançant el Formulari d’Intrusisme qualsevol persona, col·legiada o no, pot informar d’un possible cas d’intrusisme professional o de qualsevol irregularitat en el desenvolupament de la professió de dietista-nutricionista. El podeu enviar a la direcció electrònica: administracio@codinucat.cat degudament complimentat.

Instructor

  • Quan la Junta de Govern tingui notícia de l’actuació d’alguna persona col·legiada que pugui ser considerada irregular, si més no, ha d’encarregar a un/a instructor/a, que no podrà ser membre de la Junta de Govern, la tramitació de les diligències informatives a fi que, en el termini d’un mes, informi de les circumstàncies concurrents.
  • En el cas de diligències informatives, immediatament després de rebuda la informació de l’instructor i en qualsevol cas d’extinció del termini d’un mes establert, la Junta ha de decidir l’inici d’expedient disciplinari o l’arxiu de les diligències.

COMUNICACIÓ D’UN POSSIBLE CAS D’INTRUSISME PROFESSIONAL

A través d’aquest enllaç et podràs comunicar-nos els possibles casos d’intrusisme que coneguis.

Posa't en contacte amb nosaltres

Correu electrònic
TELÈFON

930 106 248

direcció

Via Laietana, núm. 38, 1r 1a
08003 Barcelona

Avís legal d'aquest lloc: