A partir d’ara en tots els processos selectius de l’especialitat de salut pública que convoqui la direcció general de funció pública s’inclourà aquest grau.

Barcelona, desembre 2020. La Direcció General de Funció pública ha acceptat la proposta del CODINUCAT (Col·legi de Dietistes-nutricionistes de Catalunya) d’incloure el Grau en Nutrició Humana i Dietètica com una de les titulacions que permetran l’accés a l’especialitat de salut pública de la Generalitat de Catalunya, després de 2 recursos efectuats pel Col·legi en diverses instàncies.

El Col·legi va tenir coneixement que la Direcció General d’Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació havia publicat una oferta de treball per a cobrir una plaça de titulat superior, especialitat salut pública, a la qual no podien accedir els dietistes-nutricionistes perquè el Grau en Nutrició Humana i Dietètica no estava reconegut com a titulació.

Davant d’aquest fet el Col·legi va interposar recurs de reposició contra la base que regulava els requisits de titulació, i va sol·licitar que s’inclogués el denominat Grau en Nutrició Humana i Dietètica, com una titulació universitària. Finalment, des del departament de salut se’ns va comunicar expressament que els graduats en nutrició humana i dietètica podrien presentar-se com a candidats en les futures convocatòries d’aquest lloc de treball.

El citat Departament ha comunicat que en els processos selectius que convoqui d’ara endavant la Direcció General de Funció Pública per a l’accés, pel sistema de concurs oposició, com a personal funcionari de carrera, en el cos funcionarial de titulat superior, especialitat salut pública, de la Generalitat de Catalunya, s’inclourà com a requisit de titulació, el Grau en Nutrició Humana i Dietètica.

Celebrem que ahir al matí s’hagi publicat la nova obertura excepcional i restringida pels graduats de nutrició humana i dietètica de la Borsa de treball del Programa de salut pública d’enquestes de casos i recollida de contactes amb motiu de la COVID-19.