TRÀMITS COL·LEGIALS

A codinucat tenim un apartat sobre TRÀMITS COL·LEGIALS. TRÀMITS COL·LEGIALS - A l'apartat de TRÀMITS COL·LEGIALS de la nostra plataforma web, hi destinem tots els tràmits necessaris que requereixen per a col·legiar-se. Si teniu dubtes sobre TRÀMITS COL·LEGIALS, accediu a l'apartat o podeu contactar amb el Col·legi. Aquest apartat sobre TRÀMITS COL·LEGIALS és un dels principals, ja que el Codinucat té una intenció clara d'expansió i donar-se a conèixer i també requerim els col·legiats. No dubteu en accedir-hi TRÀMITS COL·LEGIALS.
Alta col·legial

La documentació necessària

 1. Formulari d’alta emplenat i signat: Formulari d’Alta Col·legial.
 2. En el cas de donar-te d’alta com a exercint: Declaració responsable respecte a l’assegurança de responsabilitat civil, emplenat i signat: Declaració responsable-ARC.
 3. Formulari de dades per fer la domiciliació bancària, emplenat i signat: Formulari de Domiciliació Bancària.
 4. Fotocòpia del títol de Graduat en Nutrició Humana i Dietètica o Diplomatura en Nutrició Humana i Dietètica, compulsat per un organisme públic o per la mateixa universitat (pots compulsar el títol a la mateixa seu del CoDiNuCat si vens amb el títol original i una fotocòpia).
 5. Fotocòpia del D.N.I.
 6. Fotografia tipus carnet.

Entrega de documentació. Has de fer-nos arribar la documentació: Presencialment a la seu o per mitjà d’una tercera persona, o si ho desitges, pots enviar la documentació citada anteriorment per correu postal a:

Col·legi de Dietistes-Nutricionistes de Catalunya

Via Laietana 38, 1r 1a 08003 Barcelona

Quota d’alta al CoDiNuCat. La quota d’alta s’ha fixat en caràcter general en 100 €. Un cop entregada la documentació, aquesta serà revisada per secretaria. Quan la teva sol·licitud i documentació sigui acceptada, es passarà el cobrament de la quota d’alta mitjançant domiciliació bancària.

Quota col·legial anual del CoDiNuCat. La quota anual del CoDiNuCat es va aprovar a l’Assemblea de Constitució del CoDiNuCat, i es va establir en 120 € anuals. La quota col·legial es fraccionarà en 3 pagaments, i es passaran els rebuts per domiciliació bancària el dia 15 de gener, maig i setembre. També, si es prefereix, es podrà abonar la quota completa durant el mes de gener (quota única). Quan la teva sol·licitud i documentació sigui acceptada, se’t passarà el cobrament de la quota col·legial anual que correspongui, tenint en compte el quadrimestre en curs de la sol·licitud d’alta.

En l’apartat de bonificació de quota col·legial  que trobaràs més a baix podràs consultar les diferents bonificacions de quota establertes i com sol·licitar-les.

Acreditació com a col·legiat/da al CoDiNuCat Un cop la teva sol·licitud d’alta es resolgui, rebràs la notificació d’alta amb el teu número de col·legiat/da.

Carnet identificatiu del CoDiNuCat El Col·legi expedeix un carnet que t’identificarà, amb el teu número de col·legiat/da. Aquest carnet el podràs recollir a la seu un cop et notifiquem l’alta.

Alta pre-col·legial

Si ets estudiant d’últim curs del Grau en Nutrició Humana i Dietètica tens l’opció d’inscriure’t al Col·legi de Dietistes-Nutricionistes de Catalunya (CODINUCAT) com a estudiant pre-col·legiat.

La inscripció al Col·legi et pot prestar ofertes i serveis avantatjosos que ofereixen empreses externes per la teva futura professió així com gaudir de la formació del Col·legi amb preu reduït, encara que no et dona dret a vot i, per consegüent, a participar en l’Assemblea General. Un cop finalitzis els estudis hauràs d’acreditar el teu títol de Grau en Nutrició Humana i Dietètica i així podràs adquirir la condició de col·legiat de ple dret.

La documentació necessària

 1. Formulari d’alta emplenat i signat: Formulari d’Alta Pre-col·legial.
 2. Formulari de dades per fer la domiciliació bancària, emplenat i signat: Formulari de Domiciliació Bancària.
 3. Fotocòpia compulsada de la matrícula de l’últim curs universitari de Graduat en Nutrició Humana i Dietètica o Diplomatura en Nutrició Humana i Dietètica, compulsat per un organisme públic (pots compulsar el títol a la mateixa seu del CoDiNuCat si vens amb el títol original i una fotocòpia).
 4. Fotocòpia del D.N.I.
 5. Fotografia tipus carnet.

Entrega de documentació
Has de fer-nos arribar la documentació:
1. Presencialment a la seu o per mitjà d’una tercera persona.
2. Si ho desitges, pots enviar la documentació citada anteriorment per correu postal a:

Col·legi de Dietistes-Nutricionistes de Catalunya
C. Via Laietana 38, 1r 1a
08003 Barcelona

Quota d’alta al CoDiNuCat
La quota d’alta s’ha fixat en caràcter general en 100€. Un cop abonada, no caldrà tornar-la a pagar en cas de donar-se d’alta col·legial.
Un cop entregada la documentació, aquesta serà revisada per secretaria.

Quota de col·legiació anual del CoDiNuCat
Els estudiants estaran exempts de la quota anual durant el primer any.
Tanmateix, l’estudiant pre-col·legiat que superi l’any d’inscripció al Col·legi, haurà d’abonar el 50% de la quota que corresponent a l’any vigent (fraccionada o pagament únic).

Acreditació com a col·legiat/da al CoDiNuCat
Un cop la teva sol·licitud d’alta es resolgui, rebràs la notificació d’alta amb el teu número de pre-col·legiat/da.

Carnet identificatiu del CoDiNuCat
El Col·legi expedeix un carnet que t’identificarà, amb el teu número de pre-col·legiat/da. Aquest carnet el podràs recollir a la seu un cop et notifiquem l’alta.

ALTA SOCIETAT PROFESSIONAL

Les societats professionals que tinguin per objecte social l’exercici en comú de la nutrició humana i dietètica s’han de constituir com a societat professional i s’han d’inscriure al Registre Mercantil que en donarà compte al Registre de Societats Professionals del Col·legi de Dietistes-Nutricionistes de Catalunya, per tal que consti inscrita en el citat Registre col·legial de conformitat amb el que disposa la Llei 2/2007, de 15 de març, de societats professionals, modificada en alguns articles per la Llei 25/2009, de 22 de desembre, i l’article 18 dels Estatuts del Col·legi.
El procediment per a la seva inscripció al Registre de Societats Professionals del Col·legi es regula en el Reglament aprovat en l’Assemblea General Extraordinària del Col·legi de data 16 de juny de 2017 i inscrit al Registre de col·legis professionals de la Generalitat de Catalunya mitjançant la Resolució JUS/1889/2017, de 19 de juliol publicat al DOGC número 7427 de 4 d’agost de 2017.

L’inici del procediment d’inscripció al Registre col·legial es produeix o bé quan el Col·legi rep la comunicació del Registre Mercantil corresponent, o bé a sol·licitud d’un dels representants legals de la societat professional, sempre que acrediti que l’acte que comunica està inscrit al registre mercantil, si aquesta comunicació és preceptiva.

En qualsevol dels casos, s’haurà de facilitar o complementar la següent documentació presentant-la a la Secretaria del Col·legi, seguint el procediment establert en cada cas en el Reglament:

 • a) Denominació o raó social i CIF de la societat.
 • b) Domicili social de la societat, i domicili/s de l’activitat, si no coincideix amb el domicili social.
 • c) Data i protocol de l’escriptura pública de constitució i notari autoritzant.
 • d) Durada de la societat, si s’hagués constituït per un temps determinat.
 • e) L’activitat o activitats professionals que constitueixin el seu objecte social. En aquest cas, necessàriament una de les activitats professionals ha de ser la nutrició humana i la dietètica.
 • f) Identificació dels socis professionals i no professionals i, en relació amb els primers, el número de col·legiat i el col·legi professional al qual pertanyin.
 • g) Identificació de les persones encarregades de l’administració i representació de la societat, expressant la condició de soci, professional o no, de cada una d’elles.
 • h) Còpia dels estatuts socials i, en el seu cas, de les seves modificacions.
 • i) Acreditació de la contractació de pòlissa de responsabilitat civil de la societat professional.

La Junta de Govern del Col·legi emetrà resolució, que haurà de ser motivada, autoritzant o, si escau, denegant la inscripció sol·licitada.

La inscripció al Registre està subjecta a una quota d’alta de 30 euros.

SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ/MODIFICACIÓ AL REGISTRE DE SOCIETATS PROFESSIONALS

Modificació de dades col·legials

Amb la finalitat de poder facilitar de manera eficient i veraç la informació que el Sistema Nacional de Salut, es prega als col·legiats/des mantenir les dades col·legials actualitzades per tal que el registre s’adeqüi al Reial Decret 640/2014.

Et preguem que siguis acurat en l’apartat de les dades acadèmiques i les dades laborals i tinguis en compte omplir el camp de l’assegurança civil professional, sobretot si no la tens contractada a A.M.A.

Un cop enviada tota la documentació cal rebre confirmació del Departament d’Administració.

Formulari de modificació de dades.

Formulari de modificació de dades bancàries.

Bonificació de la quota anual col·legial

La quota anual del CoDiNuCat es va aprovar a l’Assemblea de Constitució del CoDiNuCat, i es va establir en 120€ anuals. La quota anual es fraccionarà en 3 pagaments, i es passaran els rebuts per domiciliació bancària el dia 15 de gener, maig i setembre. També, si es prefereix, es podrà abonar la quota completa durant el mes de gener (quota única).

Hi ha quatre bonificacions de la quota anual col·legial; la bonificació per atur, la bonificació per maternitat o paternitat, la bonificació per discapacitat i minusvalidesa i la bonificació per jubilació. Les diferents bonificacions no són acumulables, en cas que coincideixin dues o més bonificacions, el col·legiat haurà d’escollir la bonificació que vol que se li apliqui.

BONIFICACIÓ DE LA QUOTA ANUAL PER ATUR

Tal com estableix a l’Article 14 dels Estatuts, les persones col·legiades que estiguin a l’atur podran acreditar-ho al Col·legi i sol·licitar una bonificació del 50% de la quota anual.

En cas de quota única, i que aquesta ja hagi sigut abonada, la bonificació s’aplicarà a l’exercici següent, descomptant-li de la quota del següent exercici.

Per tal de gaudir d’aquesta bonificació en la quota, s’ha de presentar la documentació necessària dintre del termini de presentació. Aquesta documentació es podrà presentar via correu electrònic, correu postal o de forma presencial a la seu del CoDiNuCat. En cas que el/la col·legiat/da que estigui a l’atur no justifiqui aquesta situació abans de la data establerta, es passarà a cobrar la quota íntegra del quadrimestre corresponent.

La documentació necessària

 1. Formulari de sol·licitud de bonificació de quota per atur complimentat i signat.
 2. Document acreditatiu de la situació legal d’atur (document DARDO).
 3. Fotocòpia del DNI o NIE.

Termini de presentació

De l’1 a l’11 dels mesos de pagament de la quota (gener, maig i setembre) o en el moment d’entregar la sol·licitud d’alta col·legial.

——————————————————–

BONIFICACIÓ DE LA QUOTA ANUAL PER MATERNITAT O PATERNITAT

Tal com va establir l’Assemblea ordinària del 22 de novembre de 2019, les persones col·legiades que hagin sigut mares o pares podran acreditar-ho al Col·legi i sol·licitar una bonificació del 100% de la fracció de la quota col·legial anual corresponent al quadrimestre següent al naixement o adopció del seu fill/a. La bonificació s’aplicarà en el cobrament de la següent quota col·legial quadrimestral a la petició de la mateixa.

En el cas de tenir bessons la bonificació també serà del 100% de la quota anual dels dos quadrimestres següents després de la maternitat/paternitat.

En cas de quota única, i que aquesta ja hagi sigut abonada, la bonificació s’aplicarà a l’exercici següent, descomptant-li de la quota del següent exercici.

Per tal de gaudir d’aquesta bonificació, s’ha de presentar la documentació necessària dintre del termini de presentació establert. Aquesta documentació es podrà presentar via correu electrònic, correu postal o de forma presencial a la seu del CoDiNuCat. En cas que el/la col·legiat/da no justifiqui aquesta situació abans de la data establerta es passarà a cobrar la quota íntegra del quadrimestre corresponent.

La documentació necessària

 1. Formulari de sol·licitud de bonificació de quota per maternitat o paternitat complimentat i signat.
 2. Fotocòpia del llibre de família o partida de naixement on indiqui nom del col·legiat/da i data del naixement del seu fill/a.
 3. Fotocòpia del DNI o NIE.

Termini de presentació

Les sol·licituds de bonificació de quota per maternitat/paternitat únicament es podran presentar durant els primers quatre mesos després del naixement.

——————————————————–

BONIFICACIÓ DE LA QUOTA ANUAL PER DISCAPACITAT I MINUSVALIDESA

Tal com va acordar l’Assemblea ordinària del 4 de setembre de 2020, les persones col·legiades que tinguin un mínim de discapacitat del 33% i que puguin acreditar-la, podran sol·licitar una bonificació d’un terç de la quota col·legial.
La bonificació s’aplicarà en el cobrament de les següents quotes col·legials un cop presentada la petició i aportada la documentació acreditativa per part del col·legiat/da. En el cas d’estar el col·legiat subjecte al pagament de una quota única anual, si se sol·licita la bonificació de la quota per discapacitat un cop la quota anual ja ha estat abonada, la bonificació s’aplicarà a l’exercici següent.

Per tal de gaudir d’aquesta bonificació s’ha de presentar la documentació necessària que s’indica a continuació. Aquesta documentació es podrà presentar via correu electrònic, correu postal o de forma presencial a la seu del CoDiNuCat. En cas que el/la col·legiat/da no justifiqui aquesta situació abans de la abans de la data del gir del rebut de la quota dels mesos de gener, maig i setembre es passarà a cobrar la quota íntegra del quadrimestre o de l’exercici anual corresponent.

La documentació necessària
1. Formulari de sol·licitud de bonificació de quota per discapacitat i minusvalidesa complimentat i signat.
2. Fotocòpia del certificat de reconeixement de la discapacitat o la targeta acreditativa de la discapacitat.
3. Fotocòpia del DNI o NIE.

Termini de presentació
Les sol·licituds de bonificació de quota per discapacitat i minusvalidesa es podran presentar en qualsevol moment i s’aplicarà la bonificació en el cobrament de les següents quotes anuals a la presentació de la sol·licitud.

——————————————————–

BONIFICACIÓ DE LA QUOTA ANUAL PER JUBILACIÓ

Tal com va acordar l’Assemblea ordinària del 12 de desembre de 2020, les persones col·legiades que acreditin estar jubilades podran gaudir d’una bonificació d’un 50 % de la quota col·legial. Tenint en compte la jubilació en termes legals d’acord amb l’article 204 del Reial Decret Legislatiu 8/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General de la Seguretat Social.

La bonificació s’aplicarà en el cobrament de les següents quotes col·legials un cop presentada la petició i aportada la documentació acreditativa per part del col·legiat/da. En el cas d’estar el col·legiat subjecte al pagament de una quota única anual, si se sol·licita la bonificació de la quota per jubilació un cop la quota anual ja ha estat abonada, la bonificació s’aplicarà a l’exercici següent.

La documentació necessària

 1. Formulari de sol·licitud de bonificació de quota per jubilació complimentat i signat.
 2. Fotocòpia del DNI.
 3. Documentació de la Seguretat Social que acrediti la jubilació.

Termini de presentació

Les sol·licituds de bonificació de quota per jubilació es podran presentar en qualsevol moment i s’aplicarà la bonificació en el cobrament de les següents quotes anuals a la presentació de la sol·licitud.

Baixa col·legial

La documentació necessària

 1. Formulari de baixa emplenat i signat: Formulari de Baixa Col·legial.
 2. Declaració responsable: Declaració responsable.
 3. Carnet col·legial.
 4. Fotocòpia DNI

Entrega de documentació
Has de fer-nos arribar la documentació:
1. Presencialment a la seu o per mitjà d’una tercera persona.
2. Si ho desitges, pots enviar la documentació citada anteriorment per correu postal a:

Col·legi de Dietistes-Nutricionistes de Catalunya
C. Via Laietana 38, 1r 1a
08003 Barcelona

Posa't en contacte amb nosaltres

Correu electrònic
TELÈFON

930 106 248

direcció

Via Laietana, núm. 38, 1r 1a
08003 Barcelona

Avís legal d'aquest lloc: