Les persones d’edat avançada constitueixen un grup nombrós de població i molt heterogeni, en el qual cal individualitzar les necessitats de salut general. Tant el Programa de prevenció i atenció a la cronicitat de Catalunya (PPAC) com els diferents plans d’atenció integrada social i sanitària han tingut, i tenen, com a línia estratègica desenvolupar l’atenció centrada en la persona (ACP) com a model d’atenció en els CRPG. El Pla estratègic de serveis socials (PESS) 2021-2024 també estableix com a actuació prioritària la necessitat d’elaborar i aplicar un model d’ACP que empoderi la persona i la situï com a protagonista del seu propi projecte de vida i de la seva autonomia. No sempre és fàcil compaginar els gustos i els desitjos de les persones amb les seves necessitats de salut. Aquest document té l’objectiu d’oferir suport als diferents col·lectius professionals relacionats amb l’alimentació de les persones que viuen en CRPG, amb l’enfocament centrat en la persona.

L’alimentació en els centres residencials per a persones grans