El CoDiNuCat continua treballant i reivindicant amb l’objectiu que sigui part de l’equip d’atenció primària a Catalunya.

 “Les malalties més greus tenen relació amb l’alimentació i suposen milions d’euros cada any en despeses de medicaments i hospitalitzacions”, segons la doctora Nancy *Babio

Madrid-Barcelona, setembre 2021. La Comissió Europea recomana la incorporació del Dietista Nutricionista al sistema d’Atenció Primària de salut, al costat de totes les professions sanitàries que treballen en equips multidisciplinaris, amb la finalitat de potenciar aquest sistema i avaluar el seu rendiment i bon funcionament”, segons l’informe A New Drive for Primary Care in Europe: Rethinking the Assessment Tools and Methodologies («Una nova direcció per l’Atenció Primària a Europa: reconsiderem l’avaluació dels eines i metodologies»). Aquest informe emfatitza que les reformes de l’atenció primària requereixen un enfocament holístic, tenint en compte diversos aspectes, entre ells, per exemple, la formació de professionals (tant pel seu contingut com per la forma en què s’organitza), així com la incorporació de nous rols professionals entre els quals destaca la incorporació del dietista-nutricionista en aquests equips multidisciplinaris.

La Dra. Nancy Babio, presidenta del Col·legi de Dietistes-Nutricionistes de Catalunya (CoDiNuCat) assenyala que han treballat i lliurat un informe al CatSalut (Servei Català de Salut) denominat “Pla d’Enfortiment de l’Atenció Primària i Comunitària on es destaca que actualment ja ningú dubte de la importància de l’alimentació i de la nutrició en l’estat de salut de les persones.

Dietista-Nutricionista (D-N) és el professional de salut que, incorporat en equips multidisciplinaris, està capacitat per a la promoció, la prevenció i tractament dels aspectes dietètic-nutricionals. En el Llibre blanc dels Professions Sanitàries a Catalunya (2003) ja es va assenyalar la necessitat d’assessorament i inclusió de la D-N en l’àmbit de l’atenció primària, centres hospitalaris i centres soci-sanitaris. Existeixen evidències contrastades que la incorporació de la D-N en l’equip d’atenció primària, pot suposar un benefici tant per a la ciutadania com per la reducció de les despeses sanitàries perquè la major part de les malalties cròniques que sofreix la societat estan relacionades directament amb l’alimentació (diabetis mellitus tipus 2, obesitat, hipertensió, hipercolesterolèmia, desnutrició en alguns càncers, etc.). Aquestes malalties són les que generin més despesa sanitària i totes es poden prevenir i tractar amb canvis en l’estil de vida. A més, l’àmbit de l’atenció primària és l’entorn més adequat per a fer prevenció i actuar principalment sobre els grups més vulnerables i amb el risc d’exclusió social, que és on la freqüència d’aquestes malalties és més important, emfatitza la presidenta del CoDiNuCat. En molts països, els Sistemes de Salut ja inclouen la figura del dietista-nutricionista com a agent per a promoure la salut i prevenir malalties.

El paper de la dietista-nutricionista en l’atenció primària en diferents països

Són diversos els països en els quals es reconeix la figura de la dietista-nutricionista en l’atenció primària. Al Regne Unit, s’aprecien múltiples tasques en el camp de la medicina de família per a la prevenció de malalties relacionades amb l’alimentació i evitar la necessitat de “remissions costoses a l’atenció secundària i a l’hospitalització”. A Holanda, la dietista-nutricionista tracta sovint amb persones que presenten diabetis, malaltia pulmonar obstructiva crònica, malalties cardiovasculars o persones amb el risc de sofrir malalties cardiovasculars i, també, en la malnutrició.

Al Canadà, els Estats Units, Austràlia, Nova Zelanda, l’Argentina i el Brasil la dietista-nutricionista té un paper destacat a establir estratègies de promoció de la salut, en col·laboració amb l’equip interprofessional de salut; assessoria sobre nutrició matern-infantil, el creixement i el desenvolupament òptims i la detecció precoç de problemes alimentaris; gestió de l’estil de vida saludable; prevenció i tractament de l’obesitat infantil, educació alimentària a les escoles i programes de desenvolupament d’habilitats alimentàries.

Funcions de la dietista-nutricionista en els equips d’atenció primària

Tractament de malalties. Atendre i fer el seguiment de persones amb malalties en les quals l’alimentació és un factor decisiu: obesitat, diabetis tipus 2, malalties gastrointestinals (síndrome de l’intestí irritable, celiaquia, malaltia inflamatòria intestinal), demència, algunes malalties neurològiques, malalties cardiovasculars (malaltia cardíaca i ictus, hipertensió), càncer, malnutrició retardo en el creixement, malalties metabòliques hereditàries; al·lèrgies alimentàries; malaltia renal i hepàtica o malaltia pancreàtica, entre altres, a través de diferents vies (consultes presencials, telèfon o mitjans telemàtics), en coordinació amb les unitats especialitzades de referència d’aquests malalts.

Col·laborar amb l’equip d’atenció a la dona (pre-gestacional, gestacional, alletament i alimentació de nens petits).

Rehabilitació de malalts. Suport nutricional per a optimitzar l’estat de salut en cures pal·liatives, trauma, disfàgia, etc.

Prevenció de la malaltia. Oferir sessions d’educació per a la salut a grups de persones diagnosticades, en col·laboració amb altres professionals de la salut.

Elaboració de materials i recursos educatius per a promoure una alimentació cardiosaludable per a persones amb perfil lipídic elevat, obesitat, hipertensió o altres factors de risc cardiovascular.

 

Promoció de la salut

  • Enfortir l’acció comunitària: Gestionar i capacitar als treballadors que recolzen en programes orientats a poblacions vulnerables (adolescents, embarassades, persones majors, grups de persones desfavorides) i en programes per a promoure la selecció, preparació, emmagatzematge d’aliments segurs.
  • Enfortir l’equip d’AP en el consell d’alimentació saludable i sostenible: Participar en la formació continuada en temes de consell alimentari actualitzat basat en evidència, dels professionals (medicina, infermeria, etc.) i professionals altres sectors (serveis socials, professors, etc.)
  • Col·laborar en polítiques públiques saludables: Promoure polítiques de “comunitat saludable” en diferents sectors per a garantir l’accés de selecció d’opcions alimentàries saludables, p. ex. escoles; llocs de treball.
  • Desenvolupar i difondre programes i guies sobre consell alimentari i estils de vida saludables.

Segons el document tecnicocientífic elaborat pel *CODINUCAT, la incorporació de la dietista-nutricionista en l’atenció primària es pot fer de manera escalonada, valorant la possibilitat d’implementar models descrits en experiències internacionals. Es proposa una ràtio d’un dietista-nutricionista per cada 20.000 targetes sanitàries. L’estudi també preveu l’avaluació del dietista-nutricionista quant a la disminució de visites de malalts a l’equip mèdic; millora dels paràmetres de malnutrició; consum de fàrmacs; descens de l’obesitat infantil, entre altres.

 

NdP en Català

NdP en Castellà

 

Per a més informació:

Lucas Monroy

Tlf:650905406

lmonroy@monroycomunicacion.com