Condicions i Formulari d’inscripció pel curs
Actualització en Al·lèrgies i Intoleràncies- Primera edició

  Tots els camps amb asterisc són obligatoris

  Protecció de dades
  En virtut de la normativa de Protecció de Dades Personals, per la present informa que les dades personals facilitades seran tractades sota la responsabilitat del COL·LEGI DE DIETISTES NUTRICIONISTES DE CATALUNYA, i seu social a Via Laietana, n. 38, 1r 1a, 08003 Barcelona (Barcelona). La finalitat d'aquest tractament és la de gestionar les dades del col·legiats i les relacions amb ells, així com la prestació d'aquestes formacions. La causa que legitima el tractament es la prestació dels serveis. Aquestes dades no seran transmeses a terceres persones, llevat dels supòsits en els que així ho estableixi la normativa aplicable i de les imatges que es visionaran en la realització del curs al ser obligatori disposar de la càmera encesa. Les dades seran conservades fins al finalitzar el curs i les responsabilitats que es poden derivar. En qualsevol cas podrà exercitar els drets d'accés, rectificació o supressió, la limitació del tractament o oposar-se, així com el dret a la portabilitat de les dades. Aquestes peticions caldrà que es faci en Via Laietana, n. 38, 1r 1a, 08003 Barcelona (Barcelona) o administracio@codinucat.cat
  Tanmateix s'informa que pot presentar una reclamació davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades si així ho considera, o bé posar-se en contacte amb el Delegat de protecció de dades a dpo@codinucat.cat.
  Aquest curs, sense cost per a l'alumne, comporta una despesa de diners públics que subvenciona CONFORCAT ( next generation). Apel·lem doncs a la vostra responsabilitat en mantenir la inscripció només si preveieu que us podeu comprometre a realitzar-lo

  IMPORTANT: L’organització es reserva el dret de suspendre el curs en cas que no s’arribi a un nombre mínim d’inscrits.

  Condicions d’inscripció:
  Obertura de la secretaria i inscripcions: 25 de gener de 2024.
  Les inscripcions es realitzaran per estricte ordre d’inscripció.

  Autorització per a la captació de veu i imatge: Tanmateix i d’acord amb la normativa de protecció de dades i de la Ley Orgánica 1/1982, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. Presto el meu consentiment exprés a favor del Col·legi de Dietistes-Nutricionistes de Catalunya, per raó de la meva assistència a la formació Curs bàsic de Microbiota, prebiòtics i probiòtics per la captació de la meva imatge i la posterior difusió d’aquesta a la web, revistes, xarxes socials, publicacions, exposicions o qualsevol altre mitjà per part de l’entitat autoritzada, podent revocar en qualsevol moment la corresponent autorització mitjançant sol·licitud escrita que no tindrà efectes retroactius.*

  En aquest espai podràs adjuntar el Formulari de Conforcat (Màxim 1 MB)

  Si no pots enviar el formulari revisa que hagis emplenat tots els apartats obligatoris.

  Col·legi de Dietistes-Nutricionistes de Catalunya (CoDiNuCat)
  Via Laietana, n. 38, 1r 1a, 08003 Barcelona
  Tel. +34 93 010 62 48
  www.codinucat.cat – administracio@codinucat.cat