El dia 2 de febrer, es va reunir el Conseller de Salut, l’Hble. Sr. Manel Balcells, amb la Ministra de Sanitat, Excm. Sra. Mónica García, on sembla que varen acordar que el Ministeri iniciaria els tràmits per revisar els grups de classificació professional, modificant l’estatut marc del personal estatutari dels serveis de salut.
El conseller i la ministra varen coincidir amb la necessitat que aquesta revisió es dugui a terme durant el 2024.

Us adjuntem la nota de premsa publicada pel Ministeri: Ministerio de Sanidad – Prensa y comunicación – Notas de Prensa