InForma’t 29 – Sanitat en evolució: la formació contínua com a motor de canvi
El CoDiNuCat ha participat en la darrera edició de la revista InForma’t 29, pàgina 21
INFORMA’T és una iniciativa que vol posar en valor el nostre
entorn, el de la formació professional per a l’ocupació, i la tasca
que s’està fent des dels centres de formació, des del Servei
Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) i el mateix Consorci per a
la Formació Contínua de Catalunya (CFCC).
INFORMA’T visibilitza la feina ben feta que s’està portant a
terme als centres que es dediquen a impulsar aquesta
formació: el paper dels molts formadors/es que la imparteixen
i que ho fan amb uns nivells de qualitat molt elevats i amb èxit;
i també, la feina que els excel·lents professionals de les
administracions responsables d’impulsar aquesta formació fan
dia a dia; en definitiva posa en valor la feina de tots aquests
treballadors i treballadores del nostre sector, fent visibles els
protagonistes i els resultats.