El Col·legi de Dietistes Nutricionistes de Catalunya amb el Grup de Treball de Nutrició Clínica, desenvolupen un Consens sobre la nomenclatura de les dietes hospitalàries. L’objectiu principal del document és consensuar la nomenclatura homogeneïtzant la terminologia utilitzada fins ara i implantar-lo en diferents àmbits que permeti a tots els professionals utilitzar la mateixa terminologia independentment del lloc de treball o lloc de residència.

El document va dirigit a assistència sanitària, docència, restauració i altres factors implicats com poden ser gestors de centres o programes informàtics.

El consens aporta seguretat al pacient, ja que gràcies al document s’evitaran erros en les nomenclatures i s’aconseguirà una prescripció més segura.

Com va sorgir?

Fa temps va sorgir la preocupació per dietes que induïen a errors greus com poden ser la dieta tova. A més també es volia evitar denominar la dieta per la malaltia a tractar. Els noms de certes dietes en realitat contenien noms impossibles o poc ajustats a la realitat com poden ser: dieta asòdica, sense proteïnes o antidiabètica.

Per aconseguir els objectius, el Col·legi de Dietistes-Nutricionistes de Catalunya, ha realitzat una recerca d’informació etimològica de les paraules, una recerca bibliogràfica dels diferents usos de les nomenclatures i una anàlisi existiu de la informació. A partir d’aquí s’han creat noves propostes que posteriorment s’han valorat i finalment plasmat al document del consens per tal de fer-ne difusió.

Dins del document, les dietes es classifiquen en tres grans grups bàsiques, terapèutiques i progressives.

Una altra de les particularitats del document és l’aclariment que es fa sobre els tipus de textures que existeixen i la inclusió d’un algoritme per saber quan aconsellar una o altra segons el cas. Aquest algoritme va ser fruit de la col·laboració per al Document de Consens per l’abordatge comunitari de la desnutrició relacionada amb la malaltia crònica en persones amb complexitat clínica, del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.

L’objectiu de la creació del document és que sigui dinàmic i que pugui ampliar-se per incorporar la dietètica i la nutrició clínica pediàtrica incorporant les dietes que no consten en el document actual i adaptar-se a l’evolució de la professió.

El document ja està a l’abast de tothom al web del CoDiNuCat en versió català i castellà.

Consulta el document:

Consens sobre la nomenclatura de les dietes hospitalàries (CAT)

Consenso sobre la nomenclatura de las dietas hospitalarias (CAST)