Amb motiu de la Setmana Mundial de la lactància materna (1 a 7 d’agost)

El CODINUCAT RECOMANA LA LACTÀNCIA MATERNA EXCLUSIVA FINS ALS 6 MESOS COM A MÍNIM.

Evita infeccions i sobrepès en el nen i càncer i malalties cardiovasculars en la mare

Barcelona, agost 2022. El CoDiNuCat, seguint les indicacions de l’OMS i UNICEF, recomana realitzar lactància materna, sempre que sigui possible, ja que aquesta aporta múltiples beneficis per a la mare i el nadó. Per al nadó disminueix el risc de patir infeccions del tracte intestinal, infeccions respiratòries i otitis. També prevé el sobrepès i l’obesitat en edats tardanes. Mentre que per a la mare donar lactància materna contribueix a disminuir el risc de malalties cardiovasculars i el risc de patir càncer de mama i ovari.

El Col·legi de Dietistes Nutricionistes de Catalunya (CoDiNuCat) vol recordar que de l’1 al 7 d’agost és la setmana mundial de la lactància materna i és necessari reforçar els beneficis que aporta la lactància materna per a la mare i el nadó i com dur-la a terme.

Segons l’Enquesta de Salut de Catalunya la lactància materna ha millorat en els últims anys i les taxes d’abandonament han disminuït al voltant del 8%. En el 2020 abandonar la lactància materna abans dels 6 mesos de vida del nadó estava al voltant del 25,5% i en aquests moments han disminuït fins al 18%.

La lactància materna cobreix les necessitats energètiques i hídriques per al nadó cobrint les necessitats i els canvis que es van produint amb l’edat, ja que varia el seu contingut de nutrients al llarg de la presa, del dia i de l’edat del nadó.

El CODINUCAT dona suport a les recomanacions de l’OMS (Organització Mundial de la Salut) i de l’Agència de Salut Pública de Catalunya de realitzar lactància materna:

–           Fins als 6 mesos com a mínim i si pot ser fins als 2 anys o fins que la mare i/o nadó ho desitgin

–           Sigui a demanda, quan el nadó ho desitgi i la quantitat que desitgi

–           Exclusiva, sense aportar cap aliment ni aigua ni te

El CoDiNuCat creu necessari incrementar l’educació en pro de la lactància materna, realitzar campanyes per a poder realitzar lactància materna en condicions on sigui i millorar les polítiques que afavoreixin poder realitzar la lactància materna ajudant les mares a poder conciliar-la amb el treball seguint les recomanacions aconsellades.


 

Con motivo de la Semana Mundial de la lactancia materna (1 a 7 de agosto)

El CODINUCAT RECOMIENDA LA LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA HASTA LOS 6 MESES COMO MÍNIMO.

 Evita infecciones y sobrepeso en el niño y cáncer y enfermedades cardiovasculares en la madre

Barcelona, agosto 2022. El CoDiNuCatODINUCAT, siguiendo las indicaciones de la OMS y UNICEF, recomienda realizar lactancia materna, siempre que sea posible, ya que ésta aporta múltiples beneficios para la mamá y el bebé. Para el bebé disminuye el riesgo de padecer infecciones del tracto intestinal, infecciones respiratorias y otitis. También previene el sobrepeso y obesidad en edades tardías. Mientras que para la mamá dar lactancia materna contribuye a disminuir el riesgo de enfermedad cardiovascular y el riesgo de padecer cáncer de mama y ovario.

El Colegio de Dietistas Nutricionistas de Cataluña (CoDiNuCat) quiere recordar que del 1 al 7 de agosto es la semana mundial de la lactancia materna y es necesario reforzar los beneficios que aporta la lactancia materna para la madre y el bebé y cómo llevarla a cabo.

Según la Encuesta de Salud de Cataluña la lactancia materna ha mejorado en los últimos años, las tasas de abandono han disminuido alrededor del 8%. En el 2020 abandonar la lactancia materna antes de los 6 meses de vida del bebe estaba alrededor del 25,5% y en estos momentos han disminuido hasta el 18%.

La lactancia materna cubre las necesidades energéticas e hídricas para el bebé cubriendo las necesidades y los cambios que se van produciendo con la edad, ya que varía su contenido de nutrientes a lo largo de la toma, del día y de la edad del bebe.

El CODINUCAT apoya las recomendaciones de la OMS (Organización Mundial de la Salud) y de la Agencia de Salud Pública de Cataluña de realizar lactancia materna:

  • Hasta los 6 meses como mínimo y a ser posible hasta los 2 años o hasta que la madre y/o bebé deseen
  • Sea a demanda, cuando el bebé lo desee y la cantidad que desee
  • Exclusiva, sin aportar ningún alimento ni agua ni té

El CoDiNuCat cree necesario incrementar la educación en pro de la lactancia materna, realizar campañas para poder realizar lactancia materna en condiciones donde sea y mejorar las políticas que favorezcan poder realizar la lactancia materna ayudando a las madres a poder conciliarla con el trabajo siguiendo las recomendaciones aconsejadas.

 

El portal Saludemia es fa ressò de la nota de premsa.