PROPOSTA MODIFICACIÓ ESTATUTS

benvinguda

Benvinguda, el del Col·legi de Dietistes-Nutricionistes de Catalunya (CoDiNuCat), us donem la benvinguda a la casa de tots/es els/les dietistes-nutricionistes del territori català. Amb l'objectiu consagrat de treballar per a, i amb, els col·legiats/ades i, alhora, de servir a la societat de la qual formem part, dins de l'àmbit que englobaria la nutrició. L'actual Presidenta de l'Associació Catalana de Dietistes-Nutricionistes Dra. Nancy Babio Sánchez, lidera el Col·legi Professional a més de ser la Presidenta del CoDiNuCat per segona vegada consecutiva. Tot i que hi ha algunes limitacions, estem molt satisfets de les bases que hem fet, i del creixement així com la visibilitat que hem tingut com a Institució. Com a primera Junta tenim la satisfacció també d'haver assolit els principals objectius que ens havíem marcat com ara el reconeixement del Dietista-Nutricionista com a professional de la salut i la lluita contra l'intrusisme. Per aquest motiu, és molt important comptar amb la implicació, participació i actitud proactiva de la ciutadania. La nostra raó de ser és aconseguir un Col·legi obert on tots/es els/les dietistes-nutricionistes de Catalunya se sentin representats. En definitiva donar-vos la benvinguda al Codinucat, és donar-vos la benvinguda a l'espai on tots els dietistes i nutricionistes del territori ens ajuntem per treballar per la salut dels ciutadans i ciutadanes del nostre territori, investigant, ensenyant, educant i com no, aprenent també de tot el que ens regala cada estudi, contribuint així en la salut i bons hàbits de cada persona.

benvinguda

Hem de donar presencia al nostre sector, per començar a donar importància i l'espai que es mereix el tema de l'alimentació i nutrició, ja que es tracta d'un dels factors exògens més importants per al desenvolupament i salut de l'ésser humà i molts cops els mals hàbits, la mala publicitat o el màrqueting, condueixen a la ciutadania a una alimentació que dista molt de l'adequada. Així que volem donar-vos la benvinguda a tots en aquests projecte que esperem que us entusiasmi tant com ens entusiasma a nosaltres. En l'apartat de benvinguda trovareu una breu introducció del que és el Codinucat i convidant-vos a formarar-hi part. Només ens queda donar-vos la benvinguda de nou a tots i fins aviat.

Benvolgut/da col·legiat/da,

La Junta de Govern del Col·legi de Dietistes-Nutricionistes de Catalunya, reunida en sessió de 26 de març de 2021 ha formulat la proposta de modificació puntual dels Estatuts del Col·legi, de conformitat amb el que estableix l’article 46 de la Llei catalana 7/2006, de 31 de maig, de l’exercici de les professions titulades i dels col·legis professionals, i ha acordat sotmetre-la a informació pública col·legial durant el termini d’un mes a comptar des de la seva publicació a la web del Col·legi per tal que les persones col·legiades puguin formular esmenes i suggeriments, si ho consideren oportú.

El document amb la memòria justificativa i la proposta de modificació estatutària estarà a disposició de totes les persones col·legiades a l’àrea privada del col·legiat de la pàgina web del Col·legi.

Les esmenes i suggeriments hauran de fer referència única i exclusivament als articles puntuals que la Junta de Govern proposa modificar, i que consten detallats en aquesta proposta de modificació puntual, que es sotmet a la consideració de totes les persones col·legiades interessades. El termini per a presentar esmenes i suggeriments finalitza el 30, d’abril de 2021, dia inclòs adreçant-se a administracio@codinucat.cat.

Una vegada finalitzat el termini d’informació pública col·legial, la Junta de Govern valorarà totes les esmenes presentades i acordarà motivadament la seva incorporació o no incorporació a la proposta de text definitiu de la modificació puntual que elevarà a l’Assemblea General Extraordinària per tal que d’acord amb el que preveu l’article 33.e) dels Estatuts col·legials sigui sotmès a la seva consideració i si així s’acorda, ho aprovi.

Les persones col·legiades que hagin formulat esmenes i suggeriments, i aquests no hagin estat incorporats a la proposta de modificació estatutària que la Junta de Govern acordi elevar a l’Assemblea General Extraordinària, tindran dret a defensar-les en la pròpia assemblea de conformitat amb el procés que acordarà la Junta de Govern.

En darrer lloc, per al cas que no es presentin esmenes ni suggeriments dins del termini previst, la proposta de modificació puntual sotmesa a informació pública col·legial s’entendrà aprovada com a proposta definitiva elevant-se directament a l’Assemblea General per a la seva aprovació en una sessió extraordinària convocada per a tal fi.

Posa't en contacte amb nosaltres

Correu electrònic
TELÈFON

930 106 248

direcció

Via Laietana, núm. 38, 1r 1a
08003 Barcelona

Avís legal d'aquest lloc: