Los dietistas-nutricionistas avanzan en la defensa de su profesión con la constitución de su Consejo General

La Asamblea General Constituyente escogerá, el próximo 1 de marzo, a la Comisión Ejecutiva que dirigirá el organismo durante los próximos 4 años Madrid, 13 de febrero. Tras más de cuatro años de espera desde la publicación de la Ley para la creación del Consejo General de Colegios Oficiales de Dietistas-Nutricionistas de España, la constitución formal y oficial de este organismo está cada vez más cerca para los profesionales de la dietética y la nutrición de nuestro país. Laura Carreño, presidenta del Colegio Profesional de dietistas-nutricionistas de Castilla y León (CODINUCYL), en calidad de presidenta de la actual Comisión Gestora de dicho Consejo General, ha convocado, para el día 1 de marzo de 2019, la Asamblea General Constituyente. Una convocatoria que ha sido posible tras la publicación, el pasado dos de febrero, de los Estatutos Provisionales del Consejo General de Colegios Oficiales de Dietistas-Nutricionistas en el Boletín oficial del Estado (BOE). “Se trata de un paso muy importante para nuestra profesión que por fin se merece tener un organismo que la represente, a la altura de otros colegios profesionales y colegiados”, ha indicado Carreño. Hasta la fecha, no existía un órgano oficial que, con carácter nacional, pudiera representar y defender los intereses del colectivo como sí ocurre en otros ámbitos de trabajo. La publicación de estos Estatutos Provisionales, que permiten la efectiva constitución del Consejo General, ha sido aplaudida por los representantes de los Colegios de Dietistas-Nutricionistas, quienes abogan por trabajar unidos para dignificar la profesión “con responsabilidad, seriedad y, sobre todo, legalidad”. En los últimos años ha existido una confusión tanto en el ámbito profesional como en la...

Estatuts Provisionals del nostre Consell General de Col·legis Oficials de Dietistes-Nutricionistes.

Benvolgut col·legiat/da Ens complau informar-vos que s’han publicat els Estatuts Provisionals del nostre Consell General de Col·legis Oficials de Dietistes-Nutricionistes. Ara la presidenta de la Comissió Gestora, la Sra. Laura Carreño, presidenta de CODINUCYL, haurà de convocar l’Assemblea Constituent i l’elecció dels òrgans de govern. Durant molts anys s’ha estat confonent als dietistes-nutricionistes tant del nostre país com a nivell internacional explicant l’existència i la conformació dels òrgans de govern d’un autodenominat  “Consejo General”. En repetides ocasions hem instat a treballar units des de l’únic òrgan legítim que regeix de moment i que és la Comissió Gestora. Actualment aquest audodenominado “Consejo General” continua desoint la legalitat vigent. Denunciem públicament que l’autoanomenat “Consejo General” està generant un mal gratuït i perfectament evitable a la professió,  que té uns responsables identificats i allunyats de qualsevol conducta racional, negociadora, democràtica i conciliadora. Des d’aquests moments, cridem a la reflexió i requerim urgentment el cessament de les seves accions, així com el tancament immediat de la pàgina web. La publicació dels estatuts provisionals confirma el que veníem defensant els representants dels Col·legis de Dietistes-Nutricionista d’Andalusia (CODINAN), Catalunya (CODINUCAT), Castella La Manxa (CODINCAM), Castella i Lleó (CODINUCYL), Madrid (CODINMA), Murcia (CODINMUR) i València (CODINUCOVA) respecte a que el “Consejo General” no era oficial i per tant no podia tenir una junta executiva, només existeix la Comissió Gestora integrada per un representant de cadascun dels col·legis que estan legítimament constituïts. Així doncs, com a legítims representants triats democràticament continuarem lluitant pels interessos dels dietistes-nutricionistes de Catalunya fins a les últimes conseqüències per dignificar la nostra professió amb responsabilitat, serietat i sobretot...

Estatutos Provisionales de nuestro Consejo General de Colegios Oficiales de Dietistas-Nutricionistas.

Estimados/das Nos complace informaros que se han publicado los Estatutos Provisionales de nuestro Consejo General de Colegios Oficiales de Dietistas-Nutricionistas. Ahora la presidenta de la Comisión Gestora, Sra. Laura Carreño, presidenta de CODINUCYL  deberá  convocar la Asamblea Constituyente y la elección de los órganos de gobierno. Durante muchos años se ha estado confundiendo a los dietistas-nutricionistas tanto de nuestro país como a nivel internacional diciendo de la existencia y conformación de los órganos de gobierno de un autodenominado Consejo General . En repetidas ocasiones hemos  instado a trabajar unidos desde el único órgano legítimo que rige de momento y que es la Comisión Gestora.  Actualmente éste autodenominado Consejo General sigue desoyendo la legalidad vigente. Denunciamos públicamente que el autodenominado Consejo General está generando un daño gratuito y perfectamente evitable a la profesión, que tiene unos responsables identificados y alejados de cualquier conducta racional, negociadora, democrática y conciliadora. Llamamos a la reflexión desde estos momentos y requerimos urgentemente el cese de sus acciones, así como el cierre inmediato de la página web. La publicación de los estatutos provisionales confirma lo que veníamos defendiendo los representantes de los Colegios de Dietistas-Nutricionistas de Andalucía (CODINAN), Cataluña (CODINUCAT), Castilla La Mancha (CODINCAM), Castilla y León (CODINUCYL), Madrid (CODINMA), Murcia (CODINMUR) y Valencia (CODINUCOVA) respecto a que el consejo general no era oficial y por tanto no podía tener una junta ejecutiva, sólo existe la Comisión Gestora integrada por un representante de cada uno de los colegios legítimamente constituidos. Así pues, como legítimos representantes elegidos democráticamente seguiremos luchando por los intereses de los dietistas-nutricionistas de Cataluña hasta las últimas consecuencias para dignificar nuestra profesión...

Diverses associacions i entitats de ciències de la salut demanen al Govern la reducció de l’IVA del 10% al 4% per als pans integrals i de fibra.

Nou informe científic sobre la fiscalitat del pa   Diverses associacions i entitats de ciències de la salut demanen al Govern la reducció de l’IVA del 10% al 4% per als pans integrals i de fibra.   “És paradoxal que els pans més saludables tinguin l’IVA més alt”  La mesura permetria que les classes menys benestants accedissin a aquest tipus de pans, que contribueixen a evitar malalties cròniques.  Barcelona 16 de gener de 2019. En l’informe científic realitzat per Joan Quilez de l’Associació Espanyola de Tècnics Cerealistes (AETC); Nancy Babio i Jordi Sales-Salvadó de la Unitat de Nutrició Humana de la Facultat de Medicina i de Ciències de la Salut, Universitat Rovira i Virgili, i avalat per diverses associacions i entitats de ciències de la salut relacionades amb l’alimentació i la nutrició, es demana al Govern que es redueixi l’IVA dels pans especials (integral i de fibra), d’un 10% a un 4%, per ser els que reuneixen les millors característiques nutricionals, per contribuir a evitar malalties cròniques no transmissibles (MCNT), com la diabetis, el càncer i les cardiovasculars. Se sol·licita “la unificació dels tipus d’IVA del pa al 4%, exceptuant aquells que incorporin sucres i greixos de qualsevol origen, excepte el cas de l’oli d’oliva, que forma part d’alguns pans tradicionals espanyols i que també ha demostrat les seves bones qualitats nutricionals. Això implicaria una millora significativa en la capacitat adquisitiva de pans amb elevat interès nutricional”. Segons un estudi de la UE la rebaixa de preu dels productes de qualitat permet especialment el seu accés a les classes més desfavorides contribuint a una millor alimentació. Espanya és un...

Diversas asociaciones y entidades de ciencias de la salud piden al Gobierno la reducción del IVA del 10 % al 4% para los panes integrales y de fibra.

Novedoso informe científico sobre la fiscalidad del pan Diversas asociaciones y entidades de ciencias de la salud piden al Gobierno la reducción del IVA del 10 % al 4% para los panes integrales y de fibra.   “Es paradójico que los panes más saludables tengan el IVA más alto”   La medida permitiría que las clases menos acomodadas accediesen a este tipo de panes, que contribuyen a evitar enfermedades crónicas. Barcelona 16 de enero de 2019. En el informe científico realizado por Joan Quilez de la Asociación Española de Técnicos Cerealistas (AETC); Nancy Babio y Jordi Salas-Salvadó de la Unidad de Nutrición Humana de la Facultad de Medicina y de Ciencias de la Salud, Universidad Rovira i Virgili, y avalado por diversas asociaciones y entidades de ciencias de la salud relacionadas con la alimentación y la nutrición se pide al Gobierno que se reduzca el IVA de los panes especiales (integral y de fibra), de un 10% a un 4%, por ser los que reúnen las mejores características nutricionales, para contribuir a evitar enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT), como la diabetes, el cáncer  y las cardiovasculares. Se solicita “la unificación de los tipos de IVA del pan al 4%, exceptuando aquellos que incorporen azúcares y grasas de cualquier origen, salvo el caso del aceite de oliva, que forma parte de algunos panes tradicionales españoles  y que también ha demostrado sus buenas cualidades nutricionales. Ello implicaría una mejora significativa en la capacidad adquisitiva de panes con elevado interés nutricional”. Según un estudio de la UE la rebaja de precio de los productos de calidad permite especialmente su acceso a las...

L’ENZIM DAO I LA DIETA BAIXA EN HISTAMINA NO TENEN EL SUPORT CIENTÍFIC INTERNACIONAL COM A TRACTAMENT DE LA MIGRANYA.

Nou organitzacions de professionals de la salut confirmen la manca d’evidència científica d’aquest tractament. La migranya és la segona malaltia més discapacitant de totes les malalties humanes, afecta mundialment al 18% de les dones i al 6% dels homes, segons l’OMS. El tractament més eficaç és el individualitzat, amb antiinflamatoris i triptans (regulen el flux sanguini cerebral)   Barcelona. 28 de Novembre 2018. “No existeix a dia d’avui evidència científica suficient que estableixi una relació causal entre un dèficit de DAO i la migranya, per la qual cosa no està justificada la recomanació d’ingerir l’enzim DAO per via oral en pacients amb migranya”, afirma el neuròleg Dr. Roberto Belvis, primer signant d’aquesta postura científica encarregada pel Col·legi de Dietistes-Nutricionistes de Catalunya (CoDiNuCat). De la mateixa manera, “no s’han trobat evidències científiques que demostrin que dietes amb baix contingut en histamina puguin ser eficients en la prevenció o tractament de la migranya”, assegura la Dra. Isabel Megías, dietista-nutricionista autora d’aquests postura científica.  “La Societat Internacional de les Cefalees (IHS), màxima autoritat mundial en l’estudi i tractament de la migranya, ni tan sols esmenta la DAO en les seves últimes revisions de teràpia de la migranya, després d’anys d’investigacions”, assegura el neuròleg Dr. Roberto Belvis. El principi de precaució hauria de tenir-se present en la publicitat de les accions terapèutiques especialment en aquells casos en què les investigacions es trobin en les primeres fases i no es compti amb nivells apropiats d’evidència científica, afirma la Dra. Nancy Babio, dietista- nutricionista i presidenta del CoDiNuCat. Per això, insisteix a tots els professionals sanitaris “l’estricte compliment del codi deontològic”. Diverses notícies aparegudes en...

LA ENZIMA DAO Y LA DIETA BAJA EN HISTAMINA CARECEN DE RESPALDO CIENTÍFICO INTERNACIONAL COMO TRATAMIENTO DE LA MIGRAÑA.

Nueve organizaciones de profesionales de la salud confirman la falta de evidencia científica de este tratamiento. La migraña es la segunda enfermedad más discapacitante de todas las enfermedades humanas, afecta mundialmente al 18% de las mujeres y al 6% de los hombres, según la OMS. El tratamiento más eficaz es el individualizado, con antinflamatorios y triptanes (regulan el flujo sanguíneo cerebral) Barcelona. 28 noviembre 2018. “No existe a día de hoy evidencia científica robusta que establezca una relación causal entre un déficit de DAO y la migraña, por lo que no está justificada la recomendación de ingerir la enzima DAO por vía oral en pacientes con migraña, afirma  el neurólogo Dr. Roberto Belvis, primer firmante de esta postura científica encargada por el Col·legi de Dietistes-Nutricionistes de Catalunya (CODINUCAT). Del mismo modo, “no se han hallado evidencias científicas que demuestren que dietas con bajo contenido en histamina puedan ser eficaces en la prevención o tratamiento de la migraña”, asegura la Dra. Isabel Megías, dietista-nutricionista autora de esta postura científica.  “La Sociedad Internacional de las Cefaleas (IHS), máxima autoridad mundial en el estudio y tratamiento de la migraña, ni siquiera menciona la DAO en sus últimas revisiones de terapia de la migraña, tras años de investigaciones”, asegura el neurólogo Dr. Roberto Belvis. El principio de precaución tendría que tenerse presente en la publicidad de las acciones terapéuticas especialmente en aquellos casos en los que las investigaciones se encuentren en sus primeras fases y no se cuente con niveles apropiados de evidencia científica, afirma la Dra. Nancy Babio, dietista-nutricionista y presidenta del CODINUCAT. Por ello, insiste a todos los profesionales sanitarios “el estricto...

El CoDiNuCat celebra la postura de la ministra de Sanitat en contra de les pseudoteràpies.

“Demanem la urgent necessitat d’incorporar als Dietistes- Nutricionistes al sistema nacional de salut per protegir millor els ciutadans”. Barcelona 20 de novembre de 2018. “El Col·legi de Dietistes-Nutricionistes de Catalunya (CoDiNuCat) celebra la iniciativa del Pla de Protecció de la Salut enfront de les pseudoteràpies presentada per la ministra de Sanitat, María Luisa Carcedo el dia 19 de novembre”, ha afirmat avui la seva presidenta Nancy Babio. Diu també la presidenta “Denunciem la gran confusió creada en l’opinió pública, a través de les xarxes socials, sobre temes relacionats amb l’alimentació, la nutrició i la dietètica per persones alienes a aquestes disciplines”. Assenyalem “la urgent necessitat d’incorporar la nostra professió a nivell del sistema nacional de salut atès que és un dret dels ciutadans i seria una mesura de reduir l’intrusisme professional en el nostre àmbit”. Demana la col·laboració dels mitjans de comunicació “perquè utilitzin fonts d’informació fiables i no donin cabuda a falsos especialistes”; a les Universitats “perquè verifiquin els continguts dels cursos i postgraus” i a les autoritats “perquè emprenguin les actuacions corresponents per a preservar la salut de la població. El CoDiNuCat fa una crida a l’opinió pública i als ciutadans que “les teràpies nutricionals alternatives no provades i no reconegudes per les autoritats sanitàries poden provocar un efecte advers en la salut de les persones, a més que ocasionen major despesa sanitària”. La Dra. Babio observa que “les facilitats d’accés del públic a les xarxes socials ha provocat una gran confusió, en relació amb l’alimentació, la nutrició i la dietètica. “És molt alarmant que es distorsioni el coneixement sobre aquests temes, que produeixen conseqüències nocives per...

El CoDiNuCat celebra la postura de la ministra de Sanidad en contra de las pseudoterapias.

“Pedimos la urgente necesidad de incorporar a los Dietistas- Nutricionistas al sistema nacional de salud para proteger mejor a los ciudadanos”. Barcelona 20 de noviembre de 2018. “El Colegio de Dietistas-Nutricionistas de Cataluña (CoDiNuCat) celebra la iniciativa del Plan de Protección de la Salud frente a las pseudoterapias presentada por la Ministra de Sanidad, María Luisa Carcedo el día 19 de noviembre”, afirmó hoy su presidenta Nancy Babio. Dice también la presidenta “Denunciamos la gran confusión creada en la opinión pública, a través de las redes sociales, sobre temas relacionados con la alimentación, la nutrición y la dietética por personas ajenas a estas disciplinas”. Señalamos “la urgente necesidad de incorporar nuestra profesión a nivel del sistema nacional de salud dado que es un derecho de los ciudadanos y sería una medida de reducir el intrusismo profesional en nuestro ámbito”. Pide la colaboración de los medios de comunicación “para que utilicen fuentes de información fiables y no den cabida a falsos especialistas”; a las Universidades “para que verifiquen los contenidos de los cursos y postgrados” y a las autoridades “para que emprendan las actuaciones correspondientes para preservar la salud de la población. El CoDiNuCat hace un llamamiento a la opinión pública y a los ciudadanos de que “las terapias nutricionales alternativas no probadas y no reconocidas por las autoridades sanitarias pueden provocar un efecto adverso en la salud de las personas, además de que ocasionan mayor gasto sanitario”. La Dra. Babio observa que “las facilidades de acceso del público a las redes sociales ha provocado una gran confusión, en relación con la alimentación, la nutrición y la dietética. “Es muy...

Les VI jornades del CODINUCAT se centren en la nutrició i alimentació de les persones grans.

10 de novembre a Barcelona sota el lema. “Nodrint per obtenir els millors fruits”.   Les VI jornades del CODINUCAT se centren en la nutrició i alimentació de les persones grans.   Nancy Babio, presidenta, destaca el missatge de l’OMS que “cal agregar salut als anys”.   La incorporació dels dietistes-nutricionistes a l’atenció primària reduiria les despeses sanitàries en medicaments i estades i ingressos hospitalaris.   Barcelona 8 novembre 2018. El Col·legi de Dietistes-Nutricionistes de Catalunya celebrarà les VI jornades el proper 10 de novembre a Barcelona centrades en diversos aspectes de la nutrició i alimentació de la gent gran, en què prendran part diversos professionals de reconegut prestigi. La presidenta del CoDiNuCat, la doctora Nancy Babio assenyala a propòsit d’aquestes jornades que “és summament important l’alimentació i nutrició per tenir un envelliment saludable perquè no es tracta només de complir anys, si no que aquesta vida perllongada es visqui amb millor salut física i sobretot mental per tenir la millor qualitat de vida possible. La qüestió no és viure molts anys, sinó bé, amb bona qualitat de vida, la qual cosa està en línia amb l’informe de l’OMS sobre l’envelliment i el cicle de la vida que indica que la bona salut afegeix vida als anys “. S’estima que per a l’any 2040 serem el primer país amb major esperança de vida, superarem al Japó. L’acte inaugural estarà a càrrec del Dr. Marc Inzitari. President de la Societat Catalana de Geriatria i Gerontologia i del Dr. Sebastià J. Santaeugènia. Director del Programa de Prevenció i Atenció a la Cronicitat. Departament de Salut. Generalitat de Catalunya, qui inaugurarà la mateixa. La taula...
Per poder millorar els nostres serveis, utilitzem cookies de tercers per recopilar informació estadística. Més informació aquí. ACEPTAR