II Congrés Nacional d’Estudiants de Nutrició Humana i Dietètica d’Espanya

II Congrés Nacional d’Estudiants de Nutrició Humana i Dietètica d’Espanya

Sr. Ricard Celorio, vicepresident de FEDNU. Dra. Nancy Babio, presidenta del CoDiNuCat. Dra. Carmen Vidal, Directora (en funcions) del Campus Torribera-UB. Dra. Mireia Urpi, Coordinadora del Grau en Nutrició Humana i Dietética de la UB. El president de la Federación Española de Dietistas y Nutricionistas Universitarios (FEDNU): “La transversalitat i el coneixement multidisciplinari són els eixos d’aquest congrés d’estudiants per a potenciar el futur de la professió”. Nancy Babio, presidenta del CoDiNuCat: “Un petit grup de persones compromeses pot canviar el món”. Carmen Vidal, directora (en funcions) del Campus de l’Alimentació de Torribera de la Universitat de Barcelona: “La societat necessita bons professionals de la Nutrició i Dietètica i des de les universitats tenim l’obligació d’estar a l’altura en la seva formació”. Es crearà una xarxa social entre els estudiants de les diferents universitats espanyoles i els professionals en l’àmbit de la nutrició i la dietètica per a compartir coneixement i experiències. Els pròxims dies 12, 13 i 14 de juliol, se celebrarà al Campus de l’Alimentació de Santa Coloma de Gramenet i en la Facultat de Farmàcia i Ciències de l’Alimentació, el segundo congreso nacional de estudiantes de grado y posgrado de Nutrición Humana y Dietética (el II ReD-N) que congregarà estudiants de les diferents universitats del territori espanyol. La Universitat de Barcelona acollirà aquest congrés anual, organitzat per la Federació Espanyola de Dietistes i Nutricionistes Universitaris (FEDNU), un esdeveniment que se celebra per primera vegada a Catalunya i que preveu l’assistència de més de 100 estudiants de nutrició de tota Espanya. L’objectiu principal d’aquest congrés és la complementarietat de la formació dels estudiants en àmbits transversals a la titulació...
II Congreso Nacional de Estudiantes de Nutrición Humana y Dietética de España

II Congreso Nacional de Estudiantes de Nutrición Humana y Dietética de España

Sr. Ricard Celorio, vicepresidente de FEDNU. Dra. Nancy Babio, presidenta del CoDiNuCat. Dra. Carmen Vidal, Directora (en funciones) del Campus Torribera-UB. Dra. Mireia Urpi, Coordinadora del Grado en Nutrición Humana y Dietética de la UB. El presidente de la Federación Española de Dietistas y Nutricionistas Universitarios (FEDNU): “La transversalidad y el conocimiento multidisciplinar son los ejes de este congreso de estudiantes para potenciar el futuro de la profesión”. Nancy Babio, presidenta del CoDiNuCat: “Un pequeño grupo de personas comprometidas puede cambiar el mundo”. Carmen Vidal, directora (en funciones) del Campus de la Alimentación de Torribera de la Universidad de Barcelona: “La sociedad necesita buenos profesionales de la Nutrición y Dietética y desde las universidades tenemos la obligación de estar a la altura en su formación”.  Se creará una red social entre los estudiantes de las diferentes universidades españolas y los profesionales en el ámbito de la nutrición y la dietética para compartir conocimiento y experiencias.   Los próximos días 12, 13 y 14 de julio se celebrará en el Campus de la Alimentación de Santa Coloma de Gramenet y en la Facultad de Farmacia y Ciencias de la Alimentación el segundo congreso nacional de estudiantes de grado y posgrado de Nutrición Humana y Dietética (el II ReD-N) que congregará estudiantes de las diferentes universidades del territorio español. La Universidad de Barcelona acogerá este congreso anual organizado por la Federación Española de Dietistas y Nutricionistas Universitarios (FEDNU), un evento que se celebra por primera vez en Cataluña y que prevé la asistencia de más de 100 estudiantes de nutrición de toda España. El objetivo principal de este congreso es la complementariedad de la...

Comunicado del Consejo General de Colegios Oficiales de Dietistas-Nutricionistas. 27 de mayo. Día Nacional del Celíaco

Dieta sin gluten: único tratamiento eficaz para la enfermedad celíaca La enfermedad celíaca es la única enfermedad autoinmune cuyo único tratamiento es dietético: una dieta estricta sin gluten y de por vida. El Consejo General de Colegios Oficiales de Dietistas-Nutricionistas (CGCODN) reclama la necesidad de que tras el diagnóstico, las personas con enfermedad celíaca deberían recibir asesoramiento dietético-nutricional personalizado. Pese a la importancia del tratamiento dietético para mejorar la salud de personas con celiaquía, estudios recientes indican que solo el 42% de los pacientes hacen correcta y estrictamente la dieta sin gluten.   Madrid, 27 de mayo de 2019.- La enfermedad celíaca es una enfermedad autoinmune, de carácter genético con una alta prevalencia en España. Se estima que 1 de cada 71 niños y 1 de cada 357 adultos sufren esta enfermedad.  Se caracteriza por un lado por su forma de presentación ya que puede aparecer con síntomas digestivos (dolor abdominal, diarrea, flatulencia, etc) o permanecer latente y sin síntomas hasta el diagnóstico lo que la convierte en una enfermedad de difícil diagnóstico. Otra peculiaridad de la celiaquía es que el único tratamiento que ha demostrado ser completamente efectivo es la alimentación, concretamente, la eliminación por completo del gluten de la dieta. Por eso, en el día Nacional del Celíaco, el Consejo General de Colegios Oficiales de Dietistas-Nutricionistas (CGCODN) reclama la presencia de dietistas-nutricionistas en el Sistema Sanitario Público para atender la necesidad de estos pacientes. “Tras el diagnóstico, es muy importante que el paciente reciba la información adecuada para que puedan adherirse correctamente a la dieta sin gluten. Sin embargo, en una consulta médica habitual no se dispone...

Comunicat del Consejo General de Colegios Oficiales de Dietistas-Nutricionistas. 27 de maig. Dia Nacional del Celíac.

Dieta sense gluten: únic tractament eficaç per a la malaltia celíaca La malaltia celíaca és l’única malaltia autoimmune on l’únic tractament és dietètic: una dieta estricta sense gluten i de per vida. El Consejo General de Colegios Oficiales de Dietistas-Nutricionistas (CGCODN) reclama la necessitat que posteriorment al diagnòstic, les persones amb malaltia celíaca haurien de rebre assessorament dietètic-nutricional personalitzat. Malgrat la importància del tractament dietètic per millorar la salut de persones amb celiaquia, estudis recents indiquen que només el 42% dels pacients realitzen correctament i estrictament la dieta sense gluten. Madrid, 27 de maig de 2019.- La malaltia celíaca és una malaltia autoimmune, de caràcter genètic amb una alta prevalença a Espanya. S’estima que 1 de cada 71 nens i 1 de cada 357 adults pateixen aquesta malaltia.  S’estima que 1 de cada 71 nens i 1 de cada 357 adults sofreixen aquesta malaltia. Es caracteritza d’una banda per la seva forma de presentació, ja que pot aparèixer amb símptomes digestius (dolor abdominal, diarrea, flatulència, etc.), o romandre latent i sense símptomes fins al diagnòstic, el que la converteix en una malaltia de difícil diagnòstic. Una altra peculiaritat de la celiaquia, és que l’únic tractament que s’ha demostrat ser completament efectiu és l’alimentació, concretament, l’eliminació per complet del gluten de la dieta. Per això, en el dia Nacional del Celíac, el Consejo General de Colegios Oficiales de Dietistas-Nutricionistas (CGCODN) reclama la presència de dietistes-nutricionistes en el Sistema Sanitari Públic per a atendre la necessitat d’aquests pacients. “Posteriorment al diagnòstic, és molt important que el pacient rebi la informació adequada perquè puguin adherir-se correctament a la dieta sense gluten. Malgrat...

El Col·legi de Dietistes-Nutricionistes de Catalunya (CODINUCAT) desaconsella seguir les recomanacions de la nutricionista Carla Zaplana, publicades a “La Vanguardia” el dia 1 d’abril de 2019.

No hi ha evidències científiques sobre les afirmacions que realitza i algunes recomanacions poden derivar a pràctiques de risc per la salut. La Ley de ordenación de las profesiones sanitarias (LOPS) estableix en el seu article segon que són professions sanitàries, titulades i regulades, “…aquellas cuya formación pregraduada o especializada se dirige específica y fundamentalmente a dotar a los interesados de los conocimientos, habilidades y actitudes propias de la atención de salud, y que están organizadas en colegios profesionales…”. Si formalment la normativa nua l’actuació a l’entorn col·legial, en el material, la pròpia LOPS (art. 4.7.b) estableix que la pràctica (els criteris d’actuació) “…deben estar basados en la evidencia científica” (1). Poden identificar-se més previsions semblants en la resta de normativa que afecta l’exercici de la professió de Dietista-Nutricionista (2). En aquest sentit, el Col·legi de Dietistes-Nutricionistes de Catalunya, en exercici de les seves competències, però també en interès de respondre les moltes consultes rebudes sobre aquest tema, es veu en l’obligació d’emetre el seu posicionament públic en relació a l’article-entrevista que es va publicar en La Vanguardia el passat 1 d’abril de 2019 amb el títol Carla Zaplana: ‘Es mejor comer solo dos o tres veces al día’ (3). Existeixen en el text una sèrie d’afirmacions de les quals poden extractar-se, sense vocació d’exhaustivitat, moltes que no estan basades en l’evidència i unes altres que no només no ho estan, sinó que poden derivar en pràctiques de risc per a la salut. Això suposa, a més d’un perill, una presumpta contravenció del principi de precaució de l’article 3.d de la Ley General de Salud Pública (4). De tals...

El Colegio de Dietistas-Nutricionistas de Cataluña (CODINUCAT) desaconseja seguir las recomendaciones de la nutricionista Carla Zaplana, publicadas en “La Vanguardia” el 1 de abril de 2019.

No hay evidencia científica sobre las afirmaciones que realiza y algunas recomendaciones pueden derivar en prácticas de riesgo para la salud. La Ley de ordenación de las profesiones sanitarias (LOPS) establece en su artículo segundo que son profesiones sanitarias, tituladas y reguladas, “…aquellas cuya formación pregraduada o especializada se dirige específica y fundamentalmente a dotar a los interesados de los conocimientos, habilidades y actitudes propias de la atención de salud, y que están organizadas en colegios profesionales…”. Si formalmente la normativa anuda la actuación al entorno colegial, en lo material, la propia LOPS (art. 4.7.b) establece que la práctica (los criterios de actuación) “…deben estar basados en la evidencia científica” (1). Pueden identificarse más previsiones parecidas en el resto de normativa que afecta al ejercicio de la profesión de Dietista-Nutricionista (2). En este sentido, el Colegio de Dietistas-Nutricionistas de Cataluña, en ejercicio de sus competencias, pero también en interés de responder las muchas consultas recibidas al respecto, se ve en la obligación de emitir su posicionamiento público en relación al artículo-entrevista que se publicó en La Vanguardia el pasado 1 de abril de 2019 con el título Carla Zaplana: ‘Es mejor comer solo dos o tres veces al día’ (3). Existen en el texto una serie de afirmaciones de las que pueden extractarse, sin vocación de exhaustividad, muchas que no están basadas en la evidencia y otras que no solo no lo están, sino que pueden derivar en prácticas de riesgo para la salud. Ello supone, además de un peligro, una presunta contravención del principio de precaución del artículo 3.d de la Ley General de Salud Pública (4). De...

COMUNICAT OFICIAL SOBRE LA CREACIÓ I POSADA EN MARXA DEL CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS OFICIALES DE DIETISTAS-NUTRICIONISTAS

4 de Març de 2019 COMUNICAT OFICIAL SOBRE LA CREACIÓ I POSADA EN MARXA DEL CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS OFICIALES DE DIETISTAS-NUTRICIONISTAS   El passat divendres dia 1 de març va tenir lloc, a Madrid, la constitució oficial del Consejo General de Colegios Oficiales de Dietistas-Nutricionistas. El degà de CODINAN, D. Luis J. Morán Fagúndez va ser triat com a President de la Comissió Executiva del Consejo General de Colegios Oficiales de Dietistas-Nutricionistas. El passat divendres dia 1 de març va tenir lloc, a Madrid, la constitució oficial del Consejo General de Colegios Oficiales de Dietistas-Nutricionistas. Amb data 2 de febrer de 2019 es va publicar al BOE l’Orden SCB / 85/2019, de 16 de gener, per la qual es publiquen els Estatuts provisionals del Consejo General de Colegios Oficiales de Dietistas-Nutricionistas, PAS IMPRESCINDIBLE PER A LA CREACIÓ DEL CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS OFICIALES DE DIETISTAS-NUTRICIONISTAS DE FORMA LEGAL. La presidència i secretaria de la Comissió Gestora van convocar a TOTS els col·legis professionals de Dietistes-Nutricionistes formalment constituïts per a la creació i posada en marxa del Consejo General de Colegios Oficiales de Dietistas-Nutricionistas. En aquest acte de constitució del Consejo General de Colegios Oficiales de Dietistas-Nutricionistas va tenir lloc l’elecció de la Comissió Executiva que dirigirà l’organisme durant els propers quatre anys, resultant elegit com a president d’aquesta Comissió Executiva el Degà de CODINAN, D. Luis J . Morán Fagúndez.    Després d’aquest acte de constitució, la Comissió Executiva del Consejo General de Colegios Oficiales de Dietistas-Nutricionistas queda conformada de la següent manera: PRESIDENT Luis Juan Morán Fagúndez. Colegio Profesional de Dietistas-Nutricionistas de Andalucía VICEPRESIDENTA PRIMERA Paula Crespo Escobar Col·legi Oficial de Dietistes-Nutricionistes...

Els dietistes-nutricionistes avancen en la defensa de la seva professió amb la constitució del seu Consell General

 L’Assemblea General Constituent escollirà, el proper 1 de març, a la Comissió Executiva que dirigirà l’organisme durant els propers 4 anys  Madrid, 13 de febrer. Després de més de quatre anys d’espera des de la publicació de la Llei per a la creació del Consell General de Col·legis Oficials de Dietistes-Nutricionistes d’Espanya, la constitució formal i oficial d’aquest organisme està cada vegada més a prop per als professionals de la dietètica i la nutrició del nostre país. Laura Carreño, presidenta del Col·legi Professional de dietistes-nutricionistes de Castella i Lleó (CODINUCYL), en qualitat de presidenta de l’actual Comissió gestora d’aquest Consell General, ha convocat, per al dia 1 de març de 2019, l’Assemblea General Constituent. Una convocatòria que ha estat possible després de la publicació, el passat dos de febrer, dels Estatuts Provisionals del Consell General de Col·legis Oficials de Dietistes-Nutricionistes en el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE). “Es tracta d’un pas molt important per a la nostra professió que per fi es mereix tenir un organisme que la representi, a l’altura d’altres col·legis professionals i col·legiats”, ha indicat Carreño. Fins a la data, no existia un òrgan oficial que, amb caràcter nacional, pogués representar i defensar els interessos del col·lectiu com sí passa en altres àmbits de treball. La publicació d’aquests Estatuts Provisionals, que permeten l’efectiva constitució del Consell General, ha estat aplaudida pels representants dels Col·legis de Dietistes-Nutricionistes, els que advoquen per treballar units per dignificar la professió “amb responsabilitat, serietat i, sobretot, legalitat “. En els últims anys ha existit una confusió tant en l’àmbit professional com en l’opinió pública respecte a la figura del Consell General...
Per poder millorar els nostres serveis, utilitzem cookies de tercers per recopilar informació estadística. Més informació aquí. ACEPTAR