L’ENZIM DAO I LA DIETA BAIXA EN HISTAMINA NO TENEN EL SUPORT CIENTÍFIC INTERNACIONAL COM A TRACTAMENT DE LA MIGRANYA.

Nou organitzacions de professionals de la salut confirmen la manca d’evidència científica d’aquest tractament. La migranya és la segona malaltia més discapacitant de totes les malalties humanes, afecta mundialment al 18% de les dones i al 6% dels homes, segons l’OMS. El tractament més eficaç és el individualitzat, amb antiinflamatoris i triptans (regulen el flux sanguini cerebral)   Barcelona. 28 de Novembre 2018. “No existeix a dia d’avui evidència científica suficient que estableixi una relació causal entre un dèficit de DAO i la migranya, per la qual cosa no està justificada la recomanació d’ingerir l’enzim DAO per via oral en pacients amb migranya”, afirma el neuròleg Dr. Roberto Belvis, primer signant d’aquesta postura científica encarregada pel Col·legi de Dietistes-Nutricionistes de Catalunya (CoDiNuCat). De la mateixa manera, “no s’han trobat evidències científiques que demostrin que dietes amb baix contingut en histamina puguin ser eficients en la prevenció o tractament de la migranya”, assegura la Dra. Isabel Megías, dietista-nutricionista autora d’aquests postura científica.  “La Societat Internacional de les Cefalees (IHS), màxima autoritat mundial en l’estudi i tractament de la migranya, ni tan sols esmenta la DAO en les seves últimes revisions de teràpia de la migranya, després d’anys d’investigacions”, assegura el neuròleg Dr. Roberto Belvis. El principi de precaució hauria de tenir-se present en la publicitat de les accions terapèutiques especialment en aquells casos en què les investigacions es trobin en les primeres fases i no es compti amb nivells apropiats d’evidència científica, afirma la Dra. Nancy Babio, dietista- nutricionista i presidenta del CoDiNuCat. Per això, insisteix a tots els professionals sanitaris “l’estricte compliment del codi deontològic”. Diverses notícies aparegudes en...

LA ENZIMA DAO Y LA DIETA BAJA EN HISTAMINA CARECEN DE RESPALDO CIENTÍFICO INTERNACIONAL COMO TRATAMIENTO DE LA MIGRAÑA.

Nueve organizaciones de profesionales de la salud confirman la falta de evidencia científica de este tratamiento. La migraña es la segunda enfermedad más discapacitante de todas las enfermedades humanas, afecta mundialmente al 18% de las mujeres y al 6% de los hombres, según la OMS. El tratamiento más eficaz es el individualizado, con antinflamatorios y triptanes (regulan el flujo sanguíneo cerebral) Barcelona. 28 noviembre 2018. “No existe a día de hoy evidencia científica robusta que establezca una relación causal entre un déficit de DAO y la migraña, por lo que no está justificada la recomendación de ingerir la enzima DAO por vía oral en pacientes con migraña, afirma  el neurólogo Dr. Roberto Belvis, primer firmante de esta postura científica encargada por el Col·legi de Dietistes-Nutricionistes de Catalunya (CODINUCAT). Del mismo modo, “no se han hallado evidencias científicas que demuestren que dietas con bajo contenido en histamina puedan ser eficaces en la prevención o tratamiento de la migraña”, asegura la Dra. Isabel Megías, dietista-nutricionista autora de esta postura científica.  “La Sociedad Internacional de las Cefaleas (IHS), máxima autoridad mundial en el estudio y tratamiento de la migraña, ni siquiera menciona la DAO en sus últimas revisiones de terapia de la migraña, tras años de investigaciones”, asegura el neurólogo Dr. Roberto Belvis. El principio de precaución tendría que tenerse presente en la publicidad de las acciones terapéuticas especialmente en aquellos casos en los que las investigaciones se encuentren en sus primeras fases y no se cuente con niveles apropiados de evidencia científica, afirma la Dra. Nancy Babio, dietista-nutricionista y presidenta del CODINUCAT. Por ello, insiste a todos los profesionales sanitarios “el estricto...

El CoDiNuCat celebra la postura de la ministra de Sanitat en contra de les pseudoteràpies.

“Demanem la urgent necessitat d’incorporar als Dietistes- Nutricionistes al sistema nacional de salut per protegir millor els ciutadans”. Barcelona 20 de novembre de 2018. “El Col·legi de Dietistes-Nutricionistes de Catalunya (CoDiNuCat) celebra la iniciativa del Pla de Protecció de la Salut enfront de les pseudoteràpies presentada per la ministra de Sanitat, María Luisa Carcedo el dia 19 de novembre”, ha afirmat avui la seva presidenta Nancy Babio. Diu també la presidenta “Denunciem la gran confusió creada en l’opinió pública, a través de les xarxes socials, sobre temes relacionats amb l’alimentació, la nutrició i la dietètica per persones alienes a aquestes disciplines”. Assenyalem “la urgent necessitat d’incorporar la nostra professió a nivell del sistema nacional de salut atès que és un dret dels ciutadans i seria una mesura de reduir l’intrusisme professional en el nostre àmbit”. Demana la col·laboració dels mitjans de comunicació “perquè utilitzin fonts d’informació fiables i no donin cabuda a falsos especialistes”; a les Universitats “perquè verifiquin els continguts dels cursos i postgraus” i a les autoritats “perquè emprenguin les actuacions corresponents per a preservar la salut de la població. El CoDiNuCat fa una crida a l’opinió pública i als ciutadans que “les teràpies nutricionals alternatives no provades i no reconegudes per les autoritats sanitàries poden provocar un efecte advers en la salut de les persones, a més que ocasionen major despesa sanitària”. La Dra. Babio observa que “les facilitats d’accés del públic a les xarxes socials ha provocat una gran confusió, en relació amb l’alimentació, la nutrició i la dietètica. “És molt alarmant que es distorsioni el coneixement sobre aquests temes, que produeixen conseqüències nocives per...

El CoDiNuCat celebra la postura de la ministra de Sanidad en contra de las pseudoterapias.

“Pedimos la urgente necesidad de incorporar a los Dietistas- Nutricionistas al sistema nacional de salud para proteger mejor a los ciudadanos”. Barcelona 20 de noviembre de 2018. “El Colegio de Dietistas-Nutricionistas de Cataluña (CoDiNuCat) celebra la iniciativa del Plan de Protección de la Salud frente a las pseudoterapias presentada por la Ministra de Sanidad, María Luisa Carcedo el día 19 de noviembre”, afirmó hoy su presidenta Nancy Babio. Dice también la presidenta “Denunciamos la gran confusión creada en la opinión pública, a través de las redes sociales, sobre temas relacionados con la alimentación, la nutrición y la dietética por personas ajenas a estas disciplinas”. Señalamos “la urgente necesidad de incorporar nuestra profesión a nivel del sistema nacional de salud dado que es un derecho de los ciudadanos y sería una medida de reducir el intrusismo profesional en nuestro ámbito”. Pide la colaboración de los medios de comunicación “para que utilicen fuentes de información fiables y no den cabida a falsos especialistas”; a las Universidades “para que verifiquen los contenidos de los cursos y postgrados” y a las autoridades “para que emprendan las actuaciones correspondientes para preservar la salud de la población. El CoDiNuCat hace un llamamiento a la opinión pública y a los ciudadanos de que “las terapias nutricionales alternativas no probadas y no reconocidas por las autoridades sanitarias pueden provocar un efecto adverso en la salud de las personas, además de que ocasionan mayor gasto sanitario”. La Dra. Babio observa que “las facilidades de acceso del público a las redes sociales ha provocado una gran confusión, en relación con la alimentación, la nutrición y la dietética. “Es muy...

Les VI jornades del CODINUCAT se centren en la nutrició i alimentació de les persones grans.

10 de novembre a Barcelona sota el lema. “Nodrint per obtenir els millors fruits”.   Les VI jornades del CODINUCAT se centren en la nutrició i alimentació de les persones grans.   Nancy Babio, presidenta, destaca el missatge de l’OMS que “cal agregar salut als anys”.   La incorporació dels dietistes-nutricionistes a l’atenció primària reduiria les despeses sanitàries en medicaments i estades i ingressos hospitalaris.   Barcelona 8 novembre 2018. El Col·legi de Dietistes-Nutricionistes de Catalunya celebrarà les VI jornades el proper 10 de novembre a Barcelona centrades en diversos aspectes de la nutrició i alimentació de la gent gran, en què prendran part diversos professionals de reconegut prestigi. La presidenta del CoDiNuCat, la doctora Nancy Babio assenyala a propòsit d’aquestes jornades que “és summament important l’alimentació i nutrició per tenir un envelliment saludable perquè no es tracta només de complir anys, si no que aquesta vida perllongada es visqui amb millor salut física i sobretot mental per tenir la millor qualitat de vida possible. La qüestió no és viure molts anys, sinó bé, amb bona qualitat de vida, la qual cosa està en línia amb l’informe de l’OMS sobre l’envelliment i el cicle de la vida que indica que la bona salut afegeix vida als anys “. S’estima que per a l’any 2040 serem el primer país amb major esperança de vida, superarem al Japó. L’acte inaugural estarà a càrrec del Dr. Marc Inzitari. President de la Societat Catalana de Geriatria i Gerontologia i del Dr. Sebastià J. Santaeugènia. Director del Programa de Prevenció i Atenció a la Cronicitat. Departament de Salut. Generalitat de Catalunya, qui inaugurarà la mateixa. La taula...

Las VI jornadas del CODINUCAT se centran en la nutrición y alimentación de las personas mayores.

10 de noviembre en Barcelona bajo el lema. “Nutriendo para obtener los mejores frutos”.   Las VI jornadas del CODINUCAT se centran en la nutrición y alimentación de las personas mayores.   Nancy Babio, presidenta, destaca el mensaje de la OMS de que “hay que agregar salud a los años”.   La incorporación de los dietistas-nutricionistas a la atención primaria reduciría los gastos sanitarios en medicamentos y estancias e ingresos hospitalarios.   Barcelona 8 de noviembre 2018. El Colegio de Dietistas-Nutricionistas de Cataluña celebrará las VI jornadas el próximo 10 de noviembre en Barcelona centradas en diversos aspectos de la nutrición y alimentación de las personas mayores, en las que tomarán parte diversos profesionales de reconocido prestigio. La presidenta del CoDiNuCat, la doctora Nancy Babio señala a propósito de estas jornadas que “es sumamente importante la alimentación y nutrición para tener un envejecimiento saludable porque no se trata solo de cumplir años, si no de que esa vida prolongada se viva con mejor salud física y sobre todo mental para tener la mejor calidad de vida posible. La cuestión no es vivir muchos años, sino bien, con buena calidad de vida, lo cual está en línea con el informe de la OMS sobre el envejecimiento y el ciclo de la vida que indica que la buena salud añade vida a los años”. Se estima que para el año 2040 seremos el primer país con mayor esperanza de vida, superaremos a Japón.    El acto inaugural estará a cargo del Dr. Marco Inzitari. President de la Societat Catalana de Geriatria i Gerontologia y del Dr. Sebastià J. Santaeugènia. Director del...
Per poder millorar els nostres serveis, utilitzem cookies de tercers per recopilar informació estadística. Més informació aquí. ACEPTAR